Individuellt val

Du har under din gymnasietid möjlighet att välja 200 poäng inom det individuella valet. Här kan du läsa om kurserna som de kommunala gymnasieskolorna erbjuder, och hur du gör ditt val.

Du kan använda det individuella valet för att bredda din gymnasieutbildning, fördjupa dig inom något specialintresse, öka din behörighet inför fortsatta studier eller helt enkelt välja en kurs bara för att det verkar så roligt.

Kurserna inom det individuella valet erbjuds på en eller flera av de sex kommunala gymnasieskolorna. Det förutsätter förstås att tillräckligt många elever söker kursen om den ska kunna genomföras.

 • Du kan göra ditt val mellan den 17 januari och den 14 februari 2024.
 • Kursen startar i augusti 2024 och slutar i mars 2025.
 • Samtliga kurser eller paket omfattar 100 poäng.
 • Du ska läsa en kurs – 100 poäng.
 • Du ska göra förstahandsval, andrahandsval, tredjehandsval och fjärdehandsval.
 • Vissa kurser kräver förkunskaper.
 • Du kan inte välja en kurs som redan ingår obligatoriskt i ditt program.
 • Det individuella valet i Norrköping samordnas mellan de kommunala gymnasieskolorna så du måste vara beredd att gå till en annan skola.

Valbara kurser

Pedagogiskt ledarskap

 • Kurskod PEDPEG0
 • År 2&3
 • 100p

Här får du sätta dig in i olika pedagogiska teorier och hur de påverkar sättet man arbetar i olika verksamheter. Du får lära dig hur man planerar, genomför och utvärderar aktiviteter, samt dokumenterar detta. Vi arbetar mycket med kommunikation, attityder och samarbete. Ledarens roll och påverkan i mötet med människor är en central del i kursen.

Psykologi 1

 • Kurskod PSKPSY01
 • År 2&3
 • 50p

Psykologi betyder läran om själen och är en vetenskap som försöker beskriva och förklara hur och varför människor tänker, känner och handlar som de gör genom olika historiska perioder. Är du nyfiken på människan kan kursen ge dig svar på en del av dina frågor. Kombineras med Psykologi 2.

Psykologi 2a

 • Kurskod PSKPSY02a
 • År 2&3
 • 50p

Psykologi 2a är en fortsättning på psykologi 1 och behandlar frågor som hur vi tillämpar psykologin i relation till förändringar som sker i samhället. Idag vet vi att vår personlighet formas både av arv och miljö och vi tittar på närmare på vad det betyder för vår psykiska hälsa och ohälsa. Du ges även möjlighet att utföra enkla experiment och observationer. Kombineras med Psykologi 1.

Sociologi

 • Kurskod SOISOO0
 • År 2&3
 • 100p

Sociologi är läran om hur människor formar sin identitet och sina handlingar genom socialt samspel med andra människor. All mänsklig samvaro från den lilla kamratgruppen till hela samhället studeras med utgångspunkten att vi människor till stor del formar samhället genom vårt sociala beteende. Om du vill få en större förståelse för exempelvis hur olika grupper fungerar, varför människor blir kriminella eller hur klasstillhörighet, kultur och könsnormer påverkar mänskligt beteende så är sociologi ämnet för dig.

Programmering 1

 • Kurskod PRRPRR01
 • År 2&3
 • 100p

I kursen lär du dig grunderna för att skapa program i programmeringsspåket Phyton. För att skapa ett program skrivs programmeringskod. Till grunderna hör till exempel att programmet ska kunna hantera beräkningar, val och upprepningar. Mindre uppgifter varvas med lite större projekt, bland annat skapa enklare spel.

Programmering 2

 • Kurskod PRRPRR02
 • År 3
 • 100p

Bygger på kursen Programmering 1 och handlar om objektorienterad programmering. I kursen ingår till exempel att skapa program som kan spara till eller läsa från fil, kommunicera via nätverk och som har ett grafiskt gränssnitt. I huvuddelen av kursen jobbar vi med större typer av applikationer där en del av dessa utgörs av enklare spel. Kräver förkunskaper - Programmering 1.

Entreprenörskap

 • Kurskod ENTENR0
 • År 2&3
 • 100p

Ordet entreprenörskap kan man byta ut mot: Självtillit, Kreativitet, Handlingskraft, Samarbetsförmåga och Riskvilja. Det är de egenskaperna kursen kommer att utveckla och ge insikt i genom de olika moment som kursen behandlar. Kursen är en blandning mellan teori och praktik då du använder dig av kunskaperna i olika ”case”.

Företagsekonomi 1

 • Kurskod FÖRFÖR01
 • År2&3
 • 100p

Undervisningen i kursen Företagsekonomi 1 ska syfta till att utveckla förståelse av företagens roll och villkor i Sverige. I kursen kommer du att lära dig om hur man startar ett företag samt affärsidéns betydelse. Du kommer även att arbeta med marknadsföring, budgetering, bokföring och bokslut.

Privatjuridik

 • Kurskod JURPRI0
 • År 2&3
 • 100p

Om du är intresserad av juridik är kursen privatjuridik en bra introduktionskurs för dig. Här får du läsa om det svenska rättssystemet och hur gällande lagar styr dig som privatperson. Du får exempelvis läsa om vilka rättigheter du har när du handlar i en affär, vad som händer när någon närstående går bort och arv ska fördelas och vad du ska tänka på om du säljer något till en annan privatperson. Även brott och straff ingår, och en del internationell rätt.

Rätten och samhället

 • Kurskod JURRÄT0
 • År 2&3
 • 100p

Om du är intresserad av vilka lagar och regler som styr vårt samhälle både nationellt och internationellt ska du välja kursen Rätten och samhället. Här får du läsa om bland annat skyddet för mänskliga fri- och rättigheter, vår offentlighetsprincip och varför vårt straffsystem ser ut som det gör i Sverige. Du får även en inblick i internationell rätt och hur länder samarbetar med varandra. Dessutom får du fundera kring sambandet mellan etik och moral när det kommer till juridiska frågor.

Bild och form 1b

 • Kurskod BILBIL01b
 • År 2&3
 • 100p

I kursen arbetar du med med teckning, målning och skulptur i olika material och tekniker. Du utvecklar ditt bild- och formseende i uppgifter som får dig att utvecklas och du jobbar friare under till exempel ett tema.

Scenisk gestaltning 1

 • Kurskod TEASCE01
 • År 2&3
 • 100p

En kurs för dig som vill utveckla ditt kroppsspråk, lära känna dig själv och dina uttrycksmöjligheter. Vi använder oss av teaterns olika uttrycksformer och undersöker dramatikens byggstenar. Vi sätter upp ett dramatiskt verk med allt vad det innebär.

Instrument och sång 1

 • Kurskod MUSINS01S
 • År 2&3
 • 100p

Här lär vi ut grundläggande instrumental spelteknik samt sångteknik. Vi spelar och sjunger efter gehör, ackord och noter genom olika stilar. Vi bekantar oss med trummor, bas, gitarr, piano, sjunger i kör, spelar i grupp och lär oss uttrycka oss musikaliskt tillsammans.

Fotografisk bild 1

 • Kurskod FOTFOT01
 • År2&3
 • 100p

Kursen skall ge kunskaper och färdigheter i att fotografera, digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder. I kursen behandlas även grundläggande bild-kommunikation, bildens estetiska uttrycksmedel, bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. I kursen övar också eleven förmågan att använda begrepp inom området.

Formgivning 1 – inredning

 • Kurskod FOMFOR01s
 • År 2&3
 • 100p

Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av inredning och att jobba med färg och form. Du får lära dig hur du kan planera inredning av olika typer av rum. Du får bland annat lära dig grunder i färgsättning, jobba med rumsmodeller, inredningstrender och olika typer av exponeringar. I formgivningen får du möjlighet att jobba med olika material och tekniker.

Formgivning 1 – glas och keramik

 • Kurskod FORMFOR01s
 • År 2&3
 • 100p

Du utvecklar din förmåga att genomföra formgivningsprocessen från idé till färdig produkt. Du arbetar praktiskt i materialen lera och glas och får lära dig olika tekniker.

Film- och tv-produktion 1

 • Kurskod FILFIL01
 • År 2&3
 • 100p

I kursen genomförs film- och tv-produktioner från idé till färdig produkt. Det handlar om att exempelvis göra kortfilm, reportage, musikvideo och nyhetsinslag. I kursen tränas förmågan att samarbeta och att arbeta inom givna ramar samt att analysera olika typer av film- och TV-produktioner.

Film- och tv-kunskap

 • Kurskod KOSFIL0
 • År 2&3
 • 100p

En kurs för dig som vill fördjupa din kunskap om film och tv. I kursen studerar vi film- exempel från olika tider och genrer från hela världen. Vi lär oss hur form och innehåll i film- och tv-produktioner kan anlayseras och studerar den rörliga bildens historia från stumfilmstiden fram till vår samtid. Vi undersöker också vilken roll film och tv har och haft i samhället. Är film alltid en produkt av sin samtid? Och hur har filmskapare tänjt på gränserna för vad som är tillåtet att säga och visa i film och på tv?

Bruksspel och ackompanjemang

 • Kurskod MUSBRU0
 • År 2&3
 • 100p

Här får du spela ackordinstrument (gitarr och piano), spela tillsammans med andra och uppträda. Du utvecklar ditt ackordspelande, att spela på gehör och efter noter. Vi spelar akustiskt och med elinstrument i olika musikstilar. Även slagverk, bas och sång ingår.

Dansgestaltning 1

 • Kurskod DANDAN01
 • År 2&3
 • 100p

Här blandar vi danstekniska övningar med improvisation och att göra egna koreografier. Vi lär oss olika danssteg, jobbar på att följa musiken i dansen och att uttrycka olika känslor och stämningar samt att öva in koreografiskt material och visa upp det för varandra. Du som elev får möjlighet att prova på två olika dansstilar: jazz och modernt.

Idrott och hälsa 1 – specialisering (Friskvård och gym 1)

 • Kurskod IDRIDO01
 • År 2&3
 • 100p

I denna kurs får du lära dig om regler, tekniker och taktik inom friskvård och gym. Vi går igenom hur ett träningsprogram kan planeras, genomförs och analyseras samt hur träningen utvecklar den kroppsliga förmågan och hälsan. Vilka kulturella och sociala aspekter finns kopplat till idrott? Vi tittar också närmare på etik och moral i förhållande till vald idrott.

Träningslära 1

 • Kurskod TRNTRN01
 • År 2&3
 • 100p

I Träningslära 1 lär du dig om kroppens uppbyggnad och funktion. Vi studerar anatomi och fysiologi ur ett perspektiv som ökar din förståelse för träning och rörelser kopplat till idrott eller motion. Du skaffar dig kunskaper om återhämtning, alltså vikten av kost och vila, för att kroppen ska kunna prestera optimalt. Vidare lär vi oss om träningsmetoder för styrka, uthållighet, rörlighet och koordination där vi arbetar grundligt med teknik för att du ska kunna utvecklas på bästa sätt.

Mental träning

 • Kurskod HALMEN0
 • År 2&3
 • 100p

Kursen behandlar bland annat psykologiska faktorer i relation till prestation. Vilka stressorer finns i vardagen? Vi studerar teoretiska modeller för stresshantering och tittar nämare på aktuell forskning inom området. Kursen tar också upp motivation och målfokusering, mentala avslappnings- och träningsmetoder (till exempel mindfulness) samt pedagogiska modeller för instruktion och handledning.

Idrott och hälsa 2 – specialisering (Friskvård och gym 2)

 • Kurskod IDRIDO02
 • År 3
 • 100p

Kursen ger dig ökade kunskaper om motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter för att utveckla en allsidig kroppslig förmåga. Du får lära dig mer om träningsmetoder med inriktning på friskvård och gym och dess effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning samt rörelse till musik och dans. Du får även kunskap om hälsobegreppets grunder, riskfaktorer vid träning, olika kroppsideals påverkan och ergonomi. Kräver förkunskaper - Idrott och hälsa 1.

Matematik 2b

 • Kurskod MATMAT02b
 • År 2&3
 • 100p

I kursen tar vi bland annat upp metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter, begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer, metoder för beräkningar vid budgetering, räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp, begreppet linjärt ekvationssystem, hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning. Kräver förkunskaper - Matematik 1b.

Naturkunskap 2

 • Kurskod NAKNAK02
 • År 2&3
 • 100p

I den här kursen studerar vi bland annat universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning, samband och skillnader mellan energi och materia, evolutionens mekanismer och organismers utveckling, människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen, industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter. Går att läsa parallellt med Nk1b och Nk1a2.

Matematik 3b

 • Kurskod MATMAT03b
 • År 3
 • 100p

Kursen innehåller bland annat fördjupad algebra, mer om olika typer av funktioner samt de helt nya begreppen derivata och integral. Du behöver ha relativt goda kunskaper i Matematik 2 för att kunna förstå och tillgodogöra dig Matematik 3. Kräver förkunskaper - Matematik 2b.

Engelska 7

 • Kurskod ENGENG07
 • År 3
 • 100p

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper i det engelska språket. Kursen tar upp mer teoretiska och komplexa ämnesområden. Vi tittar närmare på texter av olika slag och med olika syften, som till exempel fördjupande artiklar och vetenskapliga texter. Även kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel nutida och äldre skön-
litteratur tas upp. Kräver förkunskaper - Engelska 6.

Svenskt teckenspråk för hörande 1

 • Kurskod SVTSVT01
 • År 2&3
 • 100p

Kursen ger grundläggande kunskaper i teckenspråk. Vi tar upp ämnesområden som rör vardagliga situationer. Undervisningen bygger på dialoger och samtal, berättelser och rollspel. Du får också en inblick i teckenspråkets grammatik, samt strategier för att lösa språkliga problem genom till exempel bokstavering.

Svenska 3

 • Kurskod SVESVE03
 • År 3
 • 100p

I kursen får du lära dig viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Du kommer även att utveckla din förmåga att skriva texter som anknyter till den vetenskapliga texttypen. Kursen innefattar även analys av skönlitterära verk, fördjupade kunskaper om retorik samt kunskaper om det svenska språkets historiska utveckling. Kräver förkunskaper - Svenska 2.

Retorik

 • Kurskod SVERET0
 • År 2&3
 • 100p

”Retorik är inte konsten att tala – det är konsten att få andra att lyssna”. Den här kursen riktar sig både till dig som tycker det kan vara svårt att tala inför andra samt till dig som redan är en van talare. Vi tittar på olika hjälpmedel som kan vara till stöd för din muntliga framställning. Vi går också igenom den retoriska arbetsprocessen och tränar oss i att analysera olika tal. Du får även lära dig hur du ska använda dina retoriska kunskaper så de passar i olika sammanhang.

Engelska 7 (Certifikatsengelska)

 • Kurskod ENGENG07
 • År 3
 • 100p

Inom ramen för denna Engelska 7-kurs arbetar du parallellt med Engelska 7 samtidigt som du får möjlighet att förbereda dig för och anmäla dig till en CAE-examen. CAE står för Certificate in Advanced English och är en internationell examen med ett språkdiplom på nivå C1 eller, med högsta betyg, C2. Ett CAE-diplom gör det möjligt att studera på engelska vid ett stort antal utländska universitet och det öppnar också dörrarna till en anställning inom flera internationellt verksamma företag. CAE-provet ingår inte i kursen. Om du ändå väljer att göra CAE-provet innebär det en anmälningsavgift på ca 3.300 kr. Skolan står för en liten del av provavgiften.

Visa val

När du loggar in möts du av information om att det finns val att hantera:

Vid klick på knappen Visa Val eller Val i vänstermenyn kommer du till de val som ska göras, är under behandling eller är avslutade.

När du väljer att gå in i ett val så är det tre steg att gå igenom:
Val, Prioritet och Summering.

Göra val

I första steget, Val, klickar du för de kurser du vill ha med i ditt val.

I steg två, Prioritet, kan kurserna flyttas uppåt och nedåt för att de ska komma i den ordning du önskar. Det är viktigt eftersom tilldelningen sker efter denna ordning. Du gör ett förstahandsval och tre reservval.

I steg 3, Summering, granskar du dina val, skriver eventuell kommentar och sparar.

När det finns flera val att göra

Valet genomförs i tre steg och det ser ut så här för ett val med två block där eleven ska välja ut båda blocken:

Efter att ha markerat rätt poängmängd går man vidare till steg 2 för att rangordna kurserna:

Till slut sparar man sitt val i steg 3:

Man kan ändra sitt val fram till valets slutdatum. De två blocken kan motsvara två olika positioner i schemat eller kurser i olika årskurser eller anna valfri indelning efter behov.

Fritt val

Ett val där man ska välja en viss mängd poäng men inte behöver välja i alla block ser ut så här:

Prioritering:

Summering: