Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

LuMiNk

LuMiNk Akademin är ett studiemotiverande- och mentor program med målet att inspirera högstadieelever i deras lärande, bidra till högre betyg och öka möjligheterna till högre studier. Ett samarbete mellan tre likvärdiga parter, som är:

LuMiNk Akademin startade hösten 2015 och har sin grund i läxläsning där studenter från Linköpings universitet regelbundet träffar elever från Klingsborgsskolan en gång i veckan. Deltagandet är frivilligt och träffarna sker i Mirum galleria, alltså utanför skolan.

Utöver läxläsningen innehåller LuMiNk även:

 • Inspirationsföreläsningar.
 • Besök på gymnasiemässan och studiebesök på universitetet.
  (Både på Campus Norrköping och Campus Valla.)

 • Öka motivationen och intresset för universitetsstudier och ge eleverna en väg in till universitetet med hjälp av sina mentorer.
 • LuMiNk är i första hand ingen läxhjälp i ordets ursprungliga bemärkelse. Syftet är att stärka studiemotivationen och bidra till att ta bort mentala och fysiska hinder för fortsatta och högre studier. Många av eleverna kommer från familjer där det saknas studietraditioner.

 • Genom att eleverna får träffa mentorerna, som studerar på många olika utbildningar på universitetet, får de starka förebilder.
 • Att kliva ut från skolans värld och träffas i en helt annan miljö stärker ytterligare känslan av frivillighet och motivation.
 • Att tillsammans med mentorerna få göra studiebesök på universitetet och förstå vad det innebär att studera på universitetet, tillför ytterligare bränsle och skapar motivation.

LuMiNk ger effekt på studieresultaten

Under hösten 2018 utvärderades programmet av forskare vid Linköpings universitet och visat sig ge tydlig effekt på studieresultaten.

Data för elever på Klingsborgsskolan har använts för att skatta huruvida deras betyg, utbildningsval efter högstadiet samt närvaro påverkats av att delta i programmet. Dessa data har jämförts med en kontrollgrupp som inte deltagit i programmet. 

 • De elever som deltagit i LuMiNk hade signifikant högre betyg i ämnena engelska, SO, NO, svenska som andraspråk samt höjda sammanlagda meritvärden relativt kontrollgruppen.
 • Deltagarna har däremot inte höjt sina betyg relativt kontrollgruppen i matematik eller praktiska ämnen.
 • Elever som deltagit i LuMiNk väljer i dubbelt så hög grad högskoleförberedande program till gymnasiet, jämfört med kontrollgruppen.
 • Eleverna verkar inte välja att delta i LuMiNk på grund av brister i hemmiljön, utan snarare för att de finner verksamheten stimulerande och kul.
 • Forskarna bedömer att LuMiNks struktur, där eleverna går in med löftet att ha hög närvaro och den tydliga kopplingen till skolan, bidrar till att LuMiNk har effekt på studieresultaten jämfört med andra läxläsningsprojekt.
 • Utvärderingen skapar förutsättningar för fortsatt satsning på kompensatoriska insatser såsom LuMiNk på Klingsborgsskolan, men också implementering av LuMiNk på fler skolor i behov av särskilt riktade insatser för att främja likvärdighet och ökad måluppfyllelse.

Kontakt

Forsknings- och utvecklingsavdelningen

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping