Hur avgiften räknas fram

Avgiften beror på vilka insatser du har, hur omfattande insatserna är och ditt avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymme

Ditt avgiftsutrymme används för att bestämma hur mycket du kan betala i avgift. Finns det inget avgiftsutrymme betalar du ingen avgift.

Inkomster - Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme

Vad påverkar hur mycket jag ska betala?

Din avgift beror på:

  • Hur mycket stöd, hjälp och vård du får
  • Dina inkomster
  • Din boendekostnad

Du betalar aldrig mer än högkostnadsskyddet (det högsta belopp per månad som kommunen får ta ut) för dina vård- och omsorgsinsatser.

För år 2024 är högkostnadsskyddet 2 575 kronor. Avgifter för mat och hyra ingår inte i högkostnadsskyddet.

Du får ditt beslut om avgift när dina insatser startar. Varje år i februari får du ett nytt beslut om avgiften med posten.

Exempel på avgifter 2023 och 2024

Här är några av de vanligaste avgifterna:

Exempel på kostnader

Insats

Kostnad

Hemtjänst

2024: 424 kronor per timme

Särskilt boende för äldre och

bostäder med särskild service (SoL)

2024: 2 575 kronor per månad *

Korttidsboende

2024: 86 kronor per dygn *

Trygghetslarm

2024: 364 kr per månad

Dagverksamhet

Endast avgift för mat

Portionsavgift,

matdistribution

73 kr per portion (gäller från och med 1 april 2023)

76 kr per portion (gäller från och med
1 april 2024)

Hemsjukvård

2024: 121 kronor per besök

(max 485 kronor per månad)


* Avgifter för mat tillkommer.

Ändringar på din hemtjänstfaktura

Från oktober 2022 kan fakturor och beslut se annorlunda ut. Det beror på att vi har infört ett nytt ersättningssystem för hemtjänstutförare. Det påverkar inte dig eller den hemtjänst du får. Du betalar din faktura som vanligt.

Förändringen innebär att biståndshanläggaren nu beslutar om en ramtid som utföraren kan förhålla sig till vid utförandet av hemtjänstinsatser.

Frågor och svar kring den uppdaterade ersättningsmodellen och beräkningsstödet

Ramtid är den sammanräknade tiden för de insatser som du beräknas ha per månad.

  • Biståndshandläggaren utreder behoven och beviljar stöd och hjälp.
  • Utifrån det beräknade behovet bestäms en ramtid till utföraren utifrån beviljade behov.
  • Utifrån denna ramtid har utföraren en flexibilitet att utföra momenten vid tillfällen som passar dig utifrån uppdraget.
  • Du som beviljats hemtjänst kommer att få information om din ramtid.

Biståndshandläggaren använder sig av ett så kallat beräkningsstöd. Beräkningen av hemtjänstinsatserna baseras på faktisk utförd tid av ett stort antal hemtjänstbesök i flera olika kommuner.

Din ramtid beslutas utifrån dina behov, samt med hänsyn till att fördelar med att flera insatser utförs vid samma besök. Men också utifrån att mer tid kan behövas om bara en enstaka insats utförs vid ett besök.

Både biståndshandläggare och utförare ska arbeta aktivt med att uppfylla mål som sätts utifrån just dina behov.

Målet är att du med hemtjänst ska få ett mer kvalitativt och målinriktat utförande.

Precis som tidigare ska du och din utförare komma överens tillsammans om hur stöd och hjälp ska utföras i en så kallad genomförandeplan.

När du får ett nytt eller uppdaterat biståndsbeslut skickas även ett informationsblad där ramtiden framgår.

Du debiteras för din beräknade ramtid. För att inte avgiften ska bli felaktig sker kontroll mot den utförda tiden så att ingen behöver betala för mer hjälp än vad man faktiskt har fått.

Du debiteras för den tiden du fått hemtjänst upp till 6.08h/månad. Därefter betalar du maxtaxa som grundar sig på ditt avgiftsutrymme.

Här kan du läsa mer om taxa för hemtjänst

Avgiften utgår alltid från ramtiden men justeras av debiteringshandläggare efter att utföraren rapporterat antalet utförda timmar.

Har du frågor om utförd tid? Kontakta debiteringshandläggare via e-post:

debiteringen@norrkoping.se

eller ring Kontakt Norrköping på telefonnummer:

011-15 00 00

Eftersom att ramtiden är just en uppskattning av hur stort ditt behov är stämmer inte alltid behovet överens med den beräknade tiden. Behovet kan alltså variera över tid.

Faktorer som kan påverka utförandet och tiden:

  • Olika utförare kan ha olika sätt att utföra hemtjänst som gör att uppdraget kan lösas på olika lång tid.
  • Tidsåtgången för att utföra olika insatser kan också bero på din situation och ditt mående. Vissa dagar kanske du själv väljer att utföra sådant du blivit beviljad.
  • En annan anledning kan vara att det inte finns behov av hemtjänst vissa dagar.

Om du inte är nöjd med biståndsbeslutet och/eller din ramtid ska du vända dig till din biståndshandläggare.

Ändrade förhållanden påverkar din avgift

Du behöver meddela oss direkt om dina inkomster förändras.
Avgiften ändras den månad som debiteringshandläggaren får
dina nya uppgifter.

Kontakta debiteringshandläggare via e-post: debiteringen@norrkoping.se eller ring Kontakt Norrköping på telefonnummer 011‑15 00 00

Här hittar du mer information om avgifterna för vård och omsorg

Särskilda regler gäller om du blir sjuk eller vill ha uppehåll. Läs mer i broschyren Avgifter för vård- och omsorgsinsatser Pdf, 5.8 MB.

Länkar