Faderskap och föräldraskap

Ogifta, nyblivna föräldrar kan bekräfta föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket. Detta kan göras inom 14 dagar efter att barnets födelse.

Bekräfta att du blivit förälder genom Skatteverkets e-tjänst

Bekräftelsen är viktig eftersom det gör att barnet juridiskt knyts till den förälder som inte fött barnet. När ett barn föds till föräldrar som är ogifta är mamman ensam vårdnadshavare. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad via denna e-tjänst.

Du kan använda e-tjänsten om:

  • Barnet är fött den 1 januari 2022 eller senare.
  • Båda föräldrarna var myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
  • Barnet är folkbokfört när ni lämnar och godkänner bekräftelsen.
  • Bekräftelsen och godkännandet av föräldraskap sker inom 14 dagar efter barnets födelse.
  • Ni båda har e-legitimation som ni signerar med i tjänsten.

Du kan inte använda e-tjänsten om:

  • Om du som ensamstående kvinna genomgått assisterad befruktning
  • Det är oklart vem som är barnets andra förälder
  • Någon av modern eller den namngivne fadern vill ha faderskapstest med DNA-prov
  • Om du inte uppfyller Skatteverkets villkor för tjänsten

Om du inte kan eller vill använda e-tjänsten eller har frågor om föräldraskap eller lagar som rör föräldraskap är du välkommen att kontakta oss på familjerättsenheten.

Mer än 14 dagar efter barnets födelse

Skatteverket meddelar oss på familjerättsenheten om ingen har bekräftat föräldraskapet genom Skatteverkets e-tjänst inom 14 dagar från barnets födsel, om barnet är folkbokfört i Norrköpings kommun.

Vi får information om att det finns ett nyfött barn där det saknas uppgift om barnets andre förälder.

Då får mamman ett brev av oss där vi uppmanar att ta kontakt med familjerättsenheten för att lämna uppgifter till en föräldraskapsutredning.

Vi bokar ett besök med mamman och den andra föräldern (om det finns en till förälder), tillsammans eller var för sig.

Osäkerhet om vem som är pappa

Om det finns oklarheter om faderskapet gör familjerätten en mer omfattande faderskapsutredning för att fastställa vem som är pappa till barnet. Mamman och den hon uppger kan vara möjlig pappa till barnet är skyldig att medverka till att faderskapet kan fastställas.

Om det råder osäkerhet om vem som är pappa till barnet kan ett faderskapstest behövas. Det görs genom en DNA-undersökning. En DNA-undersökning kan bli aktuell om mamman eller pappan är osäkra, oavsett om de är gifta eller inte.

Gift med en kvinna som föder barn

Om du är gift med en kvinna som föder barn kommer du automatiskt att registreras som barnets förälder och vårdnadshavare. Det gäller oavsett om du är man eller kvinna.

Kontakt
Kontakt Norrköping

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping