Vårdnad, boende och umgänge

Efter en skilsmässa beslutar föräldrar tillsammans om var barnet ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska vara. Om föräldrarna inte är överens kan de vända sig till familjerättsenheten som kan erbjuda samarbetssamtal.

Här nedan kan du läsa mer om vilket stöd du kan få

Vad händer om mina föräldrar inte kommer överens?

Föräldrars skilsmässa eller separation är en stor förändring för både dig
och dina föräldrar. Det kan finnas många olika känslor och det är vanligt
att känna sig ledsen, orolig, eller arg när föräldrar separerar. En del barn
känner sig ensamma och andra tycker det känns bra.

Vem ska bestämma? Var ska jag bo? Hur och när ska jag
träffa den förälder som jag inte bor med?

När föräldrar separerar och inte längre bor tillsammans behöver de komma
överens om vem som ska bestämma om dig. Det kallas vårdnad, antingen
kan båda bestämma (gemensam vårdnad) eller bara en av föräldrarna
(ensam vårdnad). Dina föräldrar behöver också bestämma var du ska bo
och hur och när du ska träffa den föräldern som du inte bor med.

Lättläst:

Dina föräldrar bestämmer över dig, det kallas vårdnad. Antingen
gör båda det eller en av dina föräldrar. Dina föräldrar bestämmer
vem du ska bo med och hur och när du ska träffa den föräldern
som du inte bor med.

Om mina föräldrar inte kommer överens?

Om dina föräldrar inte kan komma överens om vem som ska bestämma
om dig, var du ska bo och hur och när du ska träffa den förälder som du
inte bor med, kan en domstol bestämma det. Innan domstolen bestämmer
tar familjerätten reda vad som är bäst för dig. För att ta reda på det så
pratar vi med dig och dina föräldrar. Vi pratar också med personal på din
skola för att få reda på hur du har det där. Vi kommer även hem till dig
och hälsar på för att se hur du har det hemma. När familjerätten tagit reda
på så mycket vi kan om dig och din familj skriver vi ned vad vi tycker är
bäst för dig, det kallas en utredning.

Lättläst:

Om dina föräldrar inte kommer överens, kan en domstol hjälpa
dem. Innan detta berättar familjerätten för domstolen vad som
är bäst för dig. Familjerätten pratar med dina föräldrar och lärare,
och kommer hem till dig och ser hur du har det. Allt detta kallas
för en utredning.

De vuxna ska lyssna på mig

I barnkonventionen står det att du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla
frågor som rör dig. Därför vill vi prata med dig om hur du har det i din
familj, hur du mår och annat som du tycker är viktigt. Det är inte du som
bestämmer, men de vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter.

Lättläst:

Barnkonventionen är en lag som hjälper dig. I den står det att du ska få säga vad du tycker. Vi vill fråga dig om din familj och hur du mår. Det är viktigt för oss att veta. Vuxna ska lyssna på vad du säger.

Vad händer i domstolen?

När familjerätten har skrivit i utredningen vad vi tycker är bäst för dig
skickar vi den till domstolen. Domstolen läser utredningen och träffar
dina föräldrar innan de bestämmer hur det ska vara för dig. Dina föräldrar
måste göra som domstolen bestämmer. Domstolen måste alltid tänka på
barnets bästa när den bestämmer, inte på vad som är rättvist för föräldrarna.

Lättläst:

När familjerätten har gjort sin utredning skickas den till domstolen. Domstolen läser den, och träffar dina föräldrar. Domstolen bestämmer vad som är bäst för dig nu. Dina föräldrar måste göra som domstolen säger.

När vuxna fattar beslut som rör barn ska de se till ”barnets bästa”.
Det betyder att de vuxna alltid ska tänka på vad som är bra för dig och
hur beslutet kommer påverka dig. - Barnkonventionen artikel 3

Krångliga ord

Socialtjänst

Socialtjänsten, eller soc som många kallar det, är den del av
kommunen som har ansvar för att hjälpa och stötta barn, unga och deras
föräldrar som inte har det bra.

Familjerätt

Familjerätten är den del av socialtjänsten som jobbar med frågor som rör
familjer, till exempel frågor som uppstår när föräldrar inte bor tillsammans.

Familjerättssekreterare

Familjerättssekreterare kallas de som jobbar på familjerätten.

Tystnadsplikt och sekretess

Det betyder att familjerättssekreterare och andra som jobbar på socialtjänsten inte får berätta något om dig eller din familj för andra.

Anmälningsplikt

Det är samma sak som anmälningsskyldighet. Det betyder att
de flesta som jobbar med barn och unga måste göra en orosanmälan till
socialtjänsten om de misstänker eller får veta att ett barn inte har det bra. Om ett barn inte har det bra behöver barnet och familjen få stöd och hjälp för att det ska bli bättre.

Vårdnad

Det har den personen som bestämmer och fattar beslut om barnet. Om båda föräldrarna fattar beslut tillsammans heter det att de har gemensam vårdnad. Om en förälder har ensam vårdnad betyder det att den föräldern får fatta alla beslut själv.

Boende

Det är där barnet bor mest.

Umgänge

Det har barn med den förälder som barnet inte bor med. Barn har rätt att träffa/ha kontakt med den förälder som hen inte bor tillsammans med.

Du har rätt att få vara barn. Du har rätt att få stöd och hjälp av vuxna när du behöver det. Du har rätt att säga stopp när en förälder pratar illa om den andra föräldern. Du har rätt att tycka om och ha kontakt med båda dina föräldrar. - Andersson & Granes, Mina föräldrar är skilda, BRIS 2016

Föräldrar som är överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska utformas kan skriva ner det i ett avtal. Avtalet ska godkännas av socialnämnden om det är till barnets bästa. Avtal godkända av socialnämnden är juridiskt bindande och har samma verkan som en dom.

Ring kontaktcenter 011-15 00 00 om du är intresserad av att skriva avtal.

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket i de fall då det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden.

Separerade föräldrar kan delta i samarbetssamtal. Syftet är att ni ska komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal är frivilliga och sker på initiativ från föräldrarna. Domstol kan hänvisa föräldrar till samarbetssamtal men föräldrarna måste själva vilja delta.

Samarbetssamtal är en slags medling, där båda föräldrarna ska vara beredda att överväga olika alternativ. Familjerättssekreteraren styr samtalet men det är ni föräldrar som tar besluten. Det ni kommer fram till kan skrivas ned i ett avtal (se under rubriken avtal ovan).

Ring Kontakt Norrköping på telefonnummer 011-15 00 00 om du är intresserad av samarbetssamtal.

Familjerättssekreterarna utreder frågor om vårdnad, boende och
umgänge på uppdrag av domstolen.

Syftet med utredningen är att belysa hur barnets behov bäst kan tillgodoses. Domstolen anger inom vilken tid utredningen ska vara slutförd.

Vi har en målsättning att kunna påbörja utredningen så fort som
möjligt.

Gemensamt samtal

Utredningen inleds med att föräldrarna inbjuds till ett gemensamt
informationssamtal. Om detta inte är möjligt erbjuds föräldrarna var
sin tid.

Enskilda samtal

Samtal förs med var och en av föräldrarna. Samtalen inriktas på var och en av föräldrarnas beskrivning av barnet och dess uppväxt samt synen på:

  • Barnets nuvarande situation,
  • Vårdnaden, boendet och umgänget
  • Samarbetet med den andra föräldern
  • Föräldrarollen

Du får möjlighet att läsa den skriftliga sammanställningen av de
uppgifter du lämnat, så att eventuella sakfel kan justeras.

Social- och polisregister

Vi kontrollerar om familjen har eller har haft kontakt med socialtjänsten
de senaste fem åren. Vid behov tas kontakt med aktuell socialsekreterare.
Ibland kan det finnas skäl att begära utdrag ur polisregistret.

Hembesök

Hembesök görs hos var och en av föräldrarna, då barnet finns i hemmet.

Barns rätt att komma till tals

Barn ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt och berätta om sin situation,
men barn behöver aldrig ta ställning. Vi samtalar med barn från cirka fem
års ålder. I samtalen får barnen berätta om sin vardag och sina relationer.

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Referensamtal

Vi samtalar enbart med personer som har en yrkesmässig kontakt med barnet, vanligen personal vid skola och förskola. I vissa fall är det värdefullt
med andra uppgifter som rör den vuxne t.ex. från psykiatrin. Föräldrarna lämnar samtycke till att dessa kontakter får tas. Referenterna får läsa och godkänna en sammanfattning av lämnade uppgifter.

Ny partner

Det är vanligt att vi samtalar med förälders sambo, som får beskriva
barnet och deras relation. I vissa fall är det av betydelse att få del av uppgifter från social- och polisregister.

Föräldrar bosatta i olika kommuner

Socialnämnden i den kommun i vilken barnet är folkbokfört är huvudansvarig för utredningen. En utredare utses som regel också i den andra kommunen. Utredarna samråder under utredningens gång.

Huvudansvarig handläggare träffar vanligen föräldern i den andra kommunen vid något tillfälle.

Föräldrar som kommer överens

Föräldrar som under utredningstiden kommer överens kan återkalla sina yrkanden eller låta tingsrätten fastställa överenskommelsen. Utredningen avbryts då. Samarbetssamtal kan påbörjas om föräldrarna är beredda att anstränga sig för att nå en överenskommelse. Föräldrarna begär då att få målet vilande i domstolen.

Bedömning

En sammanvägning av de uppgifter som lämnats görs framförallt rörande barnets relation till vardera föräldern, föräldrarnas lämplighet samt föräldrarnas vilja och förmåga att samarbeta. Barnets bästa ska vara vägledande i förslaget till beslut som lämnas till domstolen.

Utredningen

Innan utredningen sänds till domstol får du tid att läsa igenom den. Du kan lämna skriftliga synpunkter på innehållet och dessa kommer att bifogas utredningen när den lämnas över till domstolen.

Sekretess och anmälningsskyldighet

Vi arbetar under socialtjänstsekretess. Familjerättssekreterarna har anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen, då det finns oro att barn far illa och behöver skydd.

Norrköpings umgängesstöd ska erbjuda trygga umgängen för barn när de av olika anledningar inte kan träffa sina föräldrar utan närvaro av socialtjänsten eller umgängesstöd. Med trygghet menar vi en känsla av välmående och säkerhet. Målgruppen är barn och föräldrar som inte bor tillsammans och där föräldern av olika anledningar inte förmår skapa ett tryggt umgänge med sitt barn på egen hand.

För att få denna insats behövs ett biståndsbeslut eller dom. För frågor kring dom kontakta Familjerätten. För frågor kring myndighetsutövningen kontakta Socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon: 011-15 00 00

Det är krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge inleds.

En tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge kan bli en allvarlig konflikt som påverkar barnet negativt. Därför erbjuder vi oeniga föräldrar ett samtal en familjerättssekreterare som ger information om hjälp och stödinsatser som finns, och sträva efter att välja en samförståndslösning istället.

I samtalet ges också information om vad en domstolsprocess innebär. Barnets bästa ska alltid stå i centrum och vara avgörande. Utgångspunkten är att båda föräldrarna deltar i samtalet. Om det finns särskilda skäl erbjuds enskilda tider.

Ring Kontakt Norrköping på telefonnummer 011-15 00 00 om du är intresserad av informationssamtal.

Det är den kommun där barnet är folkbokfört som ansvarar för samtalen.

Läs mer:

Obligatoriska informationssamtal

Informationssamtalet i sammanfattning

Information på flera språk

Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge kan en av föräldrarna lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för att domstolen ska fatta beslut i föräldrarnas ställe. Som regel har samarbetssamtal prövats innan frågan drivs vidare till domstol.

Tingsrätten kan begära en utredning av familjerättsenheten. Den ska mynna ut i en bedömning om vad som är till barnets bästa. I avvaktan på ett slutligt beslut kan tingsrätten fatta ett så kallat interimistiskt (tillfälligt) beslut.

Kontakt
Kontakt Norrköping

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping

Familjerättsenheten
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 13
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag, tisdag, onsdag: 13.00–15.00. Torsdag, fredag: 10.00–12.00.