EST

I samverkan med polisen, Hyresbostäder och andra lokala aktörer, arbetar Norrköpings kommun utifrån metoden Effektiv samordning för trygghet (EST). Syftet är att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande i Norrköping.

EST är en metod som är tänkt att utveckla samverkan mellan kommun, polisen och fastighetsbolag. Metoden bygger på att utifrån kunskap och analys av situationer arbeta brottsförebyggande. Norrköpings kommun samarbetar främst med polisen och det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder, men andra aktörer bidrar också till EST-arbetet.

Hur går arbetet till?

I Norrköpings kommun finns tjänstepersoner som utbildats i inrapportering. De ansvarar för att varje vecka rapportera om otrygghetsskapande händelser i kommunen som folksamlingar som skapar oro, skadegörelse, otrygga platser eller kommande evenemang med förhöjda säkerhetsrisker. Samtliga rapporter sammanställs därefter för att skapa en aktuell lägesbild. Utifrån lägesbilden beslutas om insatser i specifika områden där brottslighet eller otrygghet förekommer i större utsträckning än i andra områden. Det kan exempelvis röra sig om att motverka skadegörelse genom en ökad närvaro av personal vid specifika platser och tillfällen. I samverkan analyserar aktörerna lägesbilderna för att mer effektivt kunna prioritera insatser.

Prioriterade områden för EST-arbetet

Idag finns det fem beslutade EST-områden i Norrköping; Marielund, Hageby, Navestad, Klockaretorpet och Norrköping city. I samtliga områden förutom Norrköping city finns två arbetsgrupper, en situationsbaserad arbetsgrupp där områdespolis är sammankallande, samt en social arbetsgrupp. Den situationsbaserade arbetsgruppen har som mål att identifiera brister och vidta åtgärder i den fysiska miljön. Exempel på åtgärder i den fysiska miljön skulle exempelvis kunna vara att beskära buskage för att öka insynen, se över belysning eller stänga av ett öppet wifi-nätverk.

Den sociala arbetsgruppen sammankallas av socialkontoret. Insatserna fokuserar främst på barn, ungdomar och vårdnadshavare. Genom att bygga relationer, erbjuda social färdighetsträning för att göra individer medvetna om sina beteenden, känslor och tankar, samt att skapa möjligheter till en meningsfull fritid eller föräldrastödsprogram, är målet att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer.