Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Förmyndare

Alla under 18 år ska ha en vårdnadshavare och förmyndare.

Det är vanligtvis föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de har fyllt 18 år, men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare eller förmyndare, en så kallad särskilt förordnad förmyndare.

 • En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett.
 • En förmyndares uppdrag är att förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.
 • Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares verksamhet.

Förmyndare ska vid förvaltning av den underåriges egendom alltid handla på det sätt som bäst gagnar den underårige.

Den underåriges medel ska i skälig omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Olika typer av förmyndarskap

Huvudregeln är att föräldrarna ska sörja för och bekosta barnets dagliga behov (försörjningsplikt). Men i det fall barnet har egna tillgångar som barnet fått exempelvis genom arv och föräldern inte själv har ekonomiska resurser, så får barnets tillgångar tas i anspråk för inköp av cykel, dator, moped eller dylikt till barnet. De tillgångar därutöver som inte används till barnet ska placeras på bank eller motsvarande i barnets namn. Förmyndaren får alltså inte sammanblanda sin egen eller annans ekonomi med barnets, till exempel genom att sätta in barnets medel på konto i sitt eget namn.

Föräldrar får heller inte ge bort barnets tillgångar till exempelvis ett syskon för att utjämna en eventuell orättvisa mellan barnen.

Som huvudregel gäller att föräldrarna fritt bestämmer hur barnets tillgångar ska användas till barnet. I vissa fall kan dock föräldrarnas förvaltning av barnets tillgångar övergå till kontrollerad förvaltning eller särskild överförmyndarkontroll. Föräldrarna måste då bland annat redovisa barnets tillgångar till överförmyndarenheten.

Om en förälder inte klarar av att ensam sköta sitt barns ekonomiska angelägenheter kan en medförmyndare förordnas. Detta gäller i första hand då barnet har omfattande tillgångar eller skulder och där förvaltningen kräver större ekonomisk kunskap. Ofta räcker det dock att föräldrarna får stöd på annat sätt, till exempel genom ett ombud. Att förordna en medförmyndare är ett lindrigare alternativ än att entlediga en förmyndare och utse en ny. Frågor om förordnande eller entledigande av förmyndare avgörs av tingsrätten i den ort där barnet bor.

En medförmyndares uppdrag är begränsat till att företräda den omyndige i frågor som kan hänföras till den omyndiges ekonomi som till exempel att förvalta tillgångar, bevaka den omyndiges intressen vid ingående av avtal om en vara eller tjänst och så vidare. En medförmyndare har inom sitt uppdrag samma rättigheter och skyldigheter som en förordnad förmyndare.

För vidare information, se "Särskilt förordnad förmyndare".

I regel är föräldrar vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år, men det finns situationer då ett barn av olika skäl måste få en ny ställföreträdare som kan företräda barnet till myndighetsdagen.

En särskilt förordnad vårdnadshavare tillsätts av tingsrätten och blir automatiskt (om inte tingsrätten bestämmer något annat) också barnets förmyndare. Ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare består alltså av två delar; dels vårdnadshavarskapet, dels förmyndarskapet. En bättre, men lite otymplig, benämning vore därför ”särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare”.

En särskilt förordnad förmyndare ansvarar för förvaltningen av barnets tillgångar och företräder barnet i ekonomiska angelägenheter. Det som skiljer särskilt förordnade förmyndares uppdrag från legala förmyndare, är att särskilt förordnade förmyndare alltid är skyldiga att redovisa för förvaltningen av tillgångarna.

Pengar som har satts in hos bank får tas ut endast efter samtycke från överförmyndarnämnden. Endast pengar som behöver hållas tillgängliga för den enskildes uppehälle får disponeras av förordnade förmyndare utan överförmyndarnämndens samtycke.

Huvudregeln är att förmyndarna bestämmer hur den underåriges tillgångar ska användas och placeras. Det finns dock förhållanden som begränsar förmyndares fria förvaltning. Det kan exempelvis handla om att den underåriga äger fast egendom, eller andra tillgångar med villkor om överförmyndarkontroll såsom försäkringsutbetalningar, eller arv. Även värdet på den underåriges tillgångar är avgörande.

När det totala värdet på tillgångarna överstiger 8 prisbasbelopp gäller kontrollerad förvaltning. Det innebär att förmyndarna är redovisningsskyldiga för sin förvaltning, samt att överförmyndarnämndens samtycke krävs för vissa placeringar av den underåriges tillgångar, exempelvis vid placering i aktier.

Särskild överförmyndarkontroll

Huvudregeln är att förmyndarna bestämmer hur den underåriges tillgångar ska användas och placeras. Det finns dock förhållanden som begränsar förmyndares fria förvaltning.

Viss egendom kan tillfalla underåriga under villkor om särskild överförmyndarkontroll. Det kan exempelvis vara egendom som den underårige fått genom arv, testamente, eller förmånstagarförordnande. Tillgångar tillfaller en underårig med villkor om särskild överförmyndarkontroll den underåriges räkning ska sättas in hos bank med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarnämndens tillstånd. Disponering av konto endast med överförmyndarnämndens medgivande brukar kallas för överförmyndarspärr.

I övrigt gäller samma regler som vid kontrollerad förvaltning, det vill säga att förmyndarna är redovisningsskyldiga för sin förvaltning, samt att överförmyndarnämndens samtycke krävs för vissa förvaltningsåtgärder, såsom placering av den underåriges tillgångar i aktier.

God man kan förordnas för en underårig vid specifika tillfällen då förmyndaren/förmyndarna är förhindrade att utöva sitt uppdrag. Som exempel kan nämnas föräldrars sjukdom eller längre fängelsevistelse. God man enligt 11 kap 1 § föräldrabalken kan även förordnas för utländska barn som kommer till Sverige utan medföljande föräldrar, och som har uppehållstillstånd.

Uppdraget innebär att företräda barnet i alla frågor som rör dennes tillgångar och angelägenheter kring dessa. Det betyder inte med automatik att gode mannen ska omhänderta barnets egendom. Det ingår dock inte i uppdraget att företräda barnet i personliga angelägenheter som inte kan hänföras till barnets ekonomi. Gode mannen är redovisningsskyldig avseende förvaltningen av tillgångarna.

God man vid motstridiga intressen

När det i en specifik rättshandling uppstår motstridiga intressen mellan en underårig och förmyndaren, förmyndarens make eller sambo eller någon som förmyndaren företräder har förmyndaren inte rätt att företräda den underårige. Överförmyndarnämnden ska då förordna en god man med uppdrag att bevaka den underåriges intressen i den specifika frågan.

En god man ska exempelvis förordnas vid följande situationer:

 • När förmyndaren är delägare i samma dödsbo som den underårige.
 • När en underårig är part i rättegång och behöver hjälp, men som på grund av jäv inte kan företrädas av förmyndaren.
 • Vid försäljning av fastighet.
 • Vid indrivande av skadestånd.
 • Vid upprättande av skuldebrev.

Redovisningsskyldighet

Föräldrar som omfattas av bestämmelserna gällande kontrollerad förvaltning är redovisningsskyldiga.

Särskilt förordnade vårdnadshavare/förmyndare, liksom gode män i förmyndares ställe är alltid redovisningsskyldiga, oavsett storlek på den underåriges tillgångar.

Förteckning

En legal förmyndare till en underårig som har stora tilgångar, eller en förordnad förmyndare ska lämna en årlig förteckning över tillgångar till överförmyndarenheten.

Inom en månad efter det att värdet på den underårigas tillgångar överstigit åtta prisbasbelopp ska förmyndarna inkomma med en förteckning över den underåriges tillgångar till överförmyndarenheten.

På förteckningen ska barnets tillgångar och skulder den dag som tillgångarna översteg åtta prisbasbelopp anges. Uppgifterna ska styrkas med saldobesked från bank och undertecknas på heder och samvete av samtliga förmyndare. Samtliga tillgångar, med undantag för ett eventuellt ungdomskonto som barnet själv förfogar över ska redovisas.

Överförmyndarnämnden har också rätt att begära att förmyndare ska inkomma med en förteckning över barnets tillgångar om det av annan anledning skulle anses finnas skäl för detta.

Förordnade förmyndare och gode män i förmyndares ställe är oavsett storleken på barnets tillgångar skyldiga att inge en förteckning över barnets tillgångar och skulder inom två månader från att de blivit förordnade.

På förteckningen ska barnets tillgångar och skulder per den dag ställföreträdaren förordnades anges. Samtliga tillgångar, med undantag för eventuellt ungdomskonto som barnet själv förfogar över, ska redovisas.

Redovisningsskyldiga ställföreträdare ska lämna in en årsräkning till överförmyndarenheten före den 1 mars varje år. I årsräkningen ska barnets tillgångar och skulder vid årets början och slut samt inkomster och utgifter under perioden redovisas. Detsamma gäller om barnet äger fast egendom samt för tillgångar som står under särskild överförmyndarkontroll.

Till årsräkningen ska kontoutdrag och årsbesked från bank bifogas.

En sluträkning ska inges av ställföreträdaren avseende den dag som dess uppdrag upphör. Uppdraget upphör per automatik per den underåriges 18-årsdag, i övriga fall upphör det till följd av beslut fattat av tingsrätten, respektive överförmyndarnämnden.

Sluträkning lämnas i samma form och på samma blankett som årsräkningen. I sluträkningen ska barnets tillgångar och skulder vid årets början respektive per myndighetsdagen samt inkomster och utgifter under perioden redovisas. Till sluträkningen ska kontoutdrag och årsbesked från bank bifogas.

Ett överförmyndarspärrat konto innebär att förmyndarna behöver ansöka om överförmyndarnämndens samtycke för att kunna ta ut medel från det spärrade kontot.

Förmyndaren behöver därför göra en ansökan om uttag för att kunna disponera tillgångarna på det spärrade kontot för den underåriges räkning. Ansökan kan göras via blankett eller via e-tjänst. Om den underårige har fyllt 16 år ska även han eller hon skriva under uttagsansökan.

Vad händer efter ansökan?

När ansökan inkommit till överförmyndarenheten görs en prövning om överförmyndarnämnden ska ge medgivande till uttaget eller om ansökan ska avslås. Bedömningen görs utifrån föräldrabalkens krav på att den underåriges egendom i skälig omfattning används för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Det innebär att överförmyndarnämnden ska se till att den underårige inte får betala sådant som ingår i föräldrarnas försörjningsplikt. Vid bedömningen ska den underåriges ålder, föräldrarnas villkor samt övriga individuella förhållanden vägas in.

Observera att enbart överföring av medel från ett konto till ett annat konto genom en transaktion mellan bankerna enligt kommentaren till 13 kap. 8 § föräldrabalken inte är att jämställa med att ta ut pengar.

En ren överföring mellan två överförmyndarspärrade konton genom en transaktion mellan bankerna kan sålunda göras utan samtycke av överförmyndarnämnden, under förutsättning att den nya placeringen förses med överförmyndarspärr. Underlag eller intyg på att kontot är försett med överförmyndarspärr ska redovisas till överförmyndarenheten.

Samtycke och tillstånd

Vissa rättshandlingar som företas av förmyndaren för den underåriges räkning, kräver samtycke från överförmyndarnämnden.

Som huvudregel gäller att föräldrar fritt bestämmer hur barnets tillgångar ska användas till barnets bästa. Vissa åtgärder som föräldrar företar för sitt barns räkning kräver dock alltid överförmyndarnämndens samtycke. Det gäller köp och försäljning av fast egendom eller bostadsrätt, utlåning av den underåriges tillgångar och om den underårige ska driva rörelse.

Även för inteckning, upptagande av lån eller annan skuldförbindelse för den underåriges räkning kräver överförmyndarnämndens samtycke. Har den underårige del i dödsbo och ska tillskiftas arv ska så krävs överförmyndarnämndens samtycke till fördelning av egendomen i dödsboet.

Även för en särskilt förordnad förmyndare eller vårdnadshavare (i den mån förmynderskapsuppdrag ingår i förordnandet) gäller skyldighet att hämta överförmyndarnämndens samtycke i liknande omfattning som angetts ovan.

Fastighet och bostadsrätt

Köp och försäljning av fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom kräver överförmyndarnämndens samtycke. Förmyndare måste alltid ha överförmyndarnämndens samtycke till att för den omyndiges räkning sälja eller köpa bostadsrätt eller fastighet.

 • Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke ska sändas in i god tid av förmyndarna finns i blankettform eller som e-tjänst, se under Överförmyndaren.

  En beskrivning av omständigheterna varför fastigheten ska säljas/köpas ska fyllas i och även rätt kryssalternativ vad ansökan handlar om. Är den omyndige över 16 år ska denne få möjlighet att yttra sig. Till ansökan ska även värderingsintyg från (helst två) mäklare bifogas.

  Om e-tjänst för ansökan används kan handlingarna skannas och sändas elektroniskt till överförmyndarenhetens e-post.
 • Försäljningen ska ske till marknadsvärde och köpekontraktet ska vara försett med villkor att överlåtelsen ska godkännas av överförmyndarnämnden. Till kontraktet ska även taxeringsbevis, budlista och gravationsbevis (som visar vilka pantbrev som är uttagna) bifogas. Om säljaren är delägare i ett dödsbo ska även en registrerad kopia av bouppteckning bifogas.
 • Förmyndarna ansvarar för att en bestyrkt kopia av köpekontraktet, med köpares och säljares namnteckningar, kommer överförmyndarenheten tillhanda tillsammans med ovan nämnda taxeringsbevis, budlista och gravationsbevis.
 • När samtliga handlingar inkommit kan beslut tas om samtycke till försäljning/köp och beslut sänds till förmyndarna som ansvarar för att detta kommer mäklaren tillhanda.
 • När fastighetsförsäljningen är genomförd ska bevis om insättning av köpeskillingen redovisas till överförmyndarenheten. Det ska framgå att köpeskillingen satts in på ett överförmyndarspärrat konto i den underåriges namn och att konto är försett med överförmyndarspärr.

Kontakt

Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21