För dig som behöver förvaltare

I regel är det kommunen (socialtjänsten) eller viss sjukvårdspersonal som anmäler att någon är i behov av förvaltare till överförmyndarenheten.

Den enskilde och dennes närmast anhöriga eller gode man är också behöriga att själva ansöka om förvaltare för den enskilde. Ansökan om förvaltare skickas till tingsrätten i den kommun den enskilde är folkbokförd.

Ansökan och anmälan

En ansökan eller anmälan ska alltid innehålla ett särskilt läkarintyg (för utredning i ärende om anordnande av förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken). Se mer på socialstyrelsens hemsida.

Utöver läkarintyg krävs i regel en utförlig dokumentation av den enskildes situation och behov av förvaltare. Dokumentationen kan utgöras av en utförlig social utredning som beskriver den enskildes problematik, yttranden från personer i den enskildes professionella nätverk och anhöriga, utdrag från kronofogden, ekonomiska redogörelser etc. Överförmyndarenheten har ingen särskild blankett för anmälan om behov av förvaltare.

Den sociala utredningen bör innehålla följande information:

 • Uppgifter om namn och adresser till närmast anhöriga.
 • Specifikation av den enskildes ekonomiska situation: inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder. Bifoga även skriftliga underlag som styrker uppgifterna. Vad gäller eventuella skulder bör anges hur och när dessa har uppkommit.
 • Vad har hittills gjorts för att hjälpa den enskilde?
 • Konkretisera varför det inte är tillräckligt med mindre ingripande åtgärder än förvaltarskap för den enskilde.
 • Konkretisera vilka åtgärder en förvaltare förväntas utföra.
 • Konkretisera vilka konsekvenserna skulle bli, för det fall det inte anordnas något förvaltarskap för den enskilde.
 • Konkretisera på vilket sätt den enskildes situation skulle förbättras/förändras för det fall det anordnas förvaltarskap för honom eller henne.
 • Då man är ytterst restriktiv med att anordna förvaltarskap ställer man höga krav på att behovet är väldokumenterat. Den enskilde ska, om det är möjligt, också ges möjlighet att säga sin mening i ärendet om förvaltarskap.

Det är ofta en god idé att ta kontakt med överförmyndarenheten och diskutera ärenden som rör förvaltarskap innan man anmäler behovet eller ansöker skriftligen.

Vad kostar det?

En förvaltare har rätt till skäligt arvode. Det går inte i förhand att fastställa hur stort arvodet kommer att bli. Några faktorer som påverkar arvodets storlek är:

 • Uppdragets omfattning enligt beslut från tingsrätten.
 • Uppdragets ”svårighetsgrad”.
 • Antalet insatser under året.
 • Ekonomins omfattning.

Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet till sin förvaltare. Huvudmannen betalar då även arbetsgivaravgift på arvodet. I vissa fall betalar Norrköpings kommun arvodet till förvaltaren. Norrköpings kommun betalar arvodet om båda nedanstående faktorer är uppfyllda:

 • Huvudmannens skattepliktiga bruttoinkomst understiger 2,65 prisbasbelopp.
 • Huvudmannens tillgångar understiger 2 prisbasbelopp.

Omprövning av förvaltarskap

Överförmyndarenheten är skyldig att varje år ompröva samtliga förvaltarskap för att avgöra om förvaltarskapet ska kvarstå. I vissa fall kan förutsättningarna ha förändrats så mycket att förvaltarskapet bör upphöra helt, eller ersättas med ett godmanskap.

För dig som är förvaltare innebär detta att du innan varje årsskifte ska lämna in blanketten ”Omprövning av förvaltarskap” till överförmyndarenheten. Där ska du skriftligt uppge och beskriva ditt ställningstagande om ärendet bör fortsätta som förvaltarskap eller ersättas med godmanskap. Observera att detta endast gäller förvaltare, inte gode män.

Är du osäker på om du är förvaltare, kan du titta på det registerutdrag du fick i samband med att du fick ditt uppdrag. Där ser du om du är förvaltare (enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken) eller god man (enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken).

Upphörande av förvaltarskap

Ett förvaltarskap upphör genom beslut i tingsrätten eller om huvudmannen avlider.

Ett förvaltarskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov. Överförmyndarenheten omprövar varje år samtliga förvaltarskap för att avgöra om behov kvarstår.

Förvaltaren, huvudmannen, huvudmannens make eller sambo samt närmast anhörig, eller överförmyndarnämnden kan ansöka till tingsrätten om att ett förvaltarskap ska upphöra.

För att ett förvaltarskap ska upphöra måste man kunna visa på att det inte längre finns ett behov av förvaltarskap genom exempelvis ett läkarintyg eller en social utredning. En ansökan om upphörande av förvaltarskap från huvudmannen eller förvaltaren skickas till tingsrätten.

Observera att förvaltaren kvarstår i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att förvaltarskapet ska upphöra. Skulle huvudmannen avlida upphör förvaltarskapet per dödsdagen, och förvaltaren entledigas per automatik samma dag. Detta innebär att den som tidigare varit förvaltare inte längre har behörighet att "företa rättshandlingar" för sin avlidne huvudman.