Förvaltare

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten. Domstolen är därför restriktiv med att besluta om att anordna förvaltarskap.

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är att förvaltaren inte är beroende av den enskildes samtycke för sina åtgärder. Förvaltarskapet innebär att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Omfattningen av förvaltarskapet kan begränsas och anpassas till behovet i varje enskilt fall.

För vem kan det bli aktuellt med förvaltare?

Förutsättningarna för att anordna förvaltarskap är:

  • att den enskilde lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande och
  • att den enskilde inte kan vårda sig eller sin egendom och
  • att den enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses på mindre ingripande sätt.

Förvaltarskap kan till exempel bli aktuellt då en person inte kan hantera sina tillgångar och därför riskerar att bli vräkt från sig lägenhet.

När är det inte aktuellt med förvaltare?

Förvaltarskap får inte anordnas då den enskildes hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, det vill säga genom godmanskap, fullmakt eller liknande.

Förvaltarskap får heller inte anordnas för att en förvaltare, mot huvudmannens vilja, ska bestämma om annat boende eller vård för huvudmannen.

Enbart den omständigheten att någon motsätter sig godmanskap är inte grund för att anordna förvaltarskap.

Vad blir konsekvenserna av förvaltarskap?

Förvaltaren bestämmer i frågor som rör egendom eller andra angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltaren är alltså inte beroende av huvudmannens samtycke för sina åtgärder, utan handlar på eget ansvar för huvudmannens räkning.

Kontakt

Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21