Professionella förvaltare

Behovet av hjälp av gode män och förvaltare hos våra invånare ökar och deras hjälpbehov tenderar att bli mer och mer komplext. Norrköpings kommun har därför anställt professionella förvaltare för att underlätta för våra invånare som är i allra störst behov av stöd.

När är ett uppdrag aktuellt för de
professionella förvaltarna?

Uppdrag där huvudmannen är 18 år eller äldre. Kommunens anställda förvaltare ska hantera särskilt komplexa och tidskrävande uppdrag som exempelvis kan innefatta:

  • Hot och våld.
  • Omfattade stödbehov.
  • Psykiskt funktionshinder och/eller missbruk.

Prioritering av uppdrag

  • Uppdrag av mer akut karaktär, exempelvis hot/våld/akuta personliga situationer för ideella ställföreträdare eller interimistiskt (brådskande) beslut från tingsrätten.
  • Särskilt krävande uppdrag där överförmyndarenheten har tillfrågat flera ideella ställföreträdare men inte har kunnat föreslå någon till tingsrätten.
  • Huvudmän som står utan ställföreträdare exempelvis när överförmyndarnämnden har beslutat om entledigande (byte av ställföreträdare) eller när en ställföreträdare avlider.

Vad är de anställda förvaltarnas uppdrag?

När överförmyndarenheten har bedömt att ärendets svårighetsgrad är så pass hög att det är aktuellt för en professionell förvaltare skickar överförmyndarenheten uppdraget till de professionella förvaltarna.

Det är överförmyndarnämnden som utreder en persons behov och att kriterierna för rätten till godmanskap eller förvaltarskap uppfylls. Det är tingsrätten som beslutar om personen får ett godmanskap eller förvaltarskap efter att utredningen är gjord. Det är alltid överförmyndarenheten som bedömer om ett uppdrag är aktuellt för de professionella förvaltarna och fördelar uppdragen.

Överförmyndarenheten erbjuder de professionella förvaltarna samma generella vägledning, information, och utbildning som andra gode män och förvaltare får. De professionella förvaltarna erbjuds även samma tillgång till mentor som alla personer med ideella uppdrag som god man eller förvaltare i Norrköpings kommun får.

Målet med de professionella förvaltarna

Målet är att den professionella förvaltarenheten i Norrköpings kommun ska underlätta för våra invånare som är i allra störst behov av stöd, och att de professionella förvaltarna ska kunna förbättra huvudmännens komplicerade situation.

Det professionella stödet ska vara en tillfällig lösning. Förhoppningen är att de professionella förvaltarnas insatser i personens liv kan leda till att situationen i stället kan överlämnas till en ideell god man eller förvaltare. Ambitionen är alltid att personen som får stöd ska klara sitt liv själv och stå på egna ben.

Kontakt

Kontakt Norrköping

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping

Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21