Frågor och svar om godmanskap

Du själv, dina närmaste anhöriga eller överförmyndarnämnden kan ansöka hos tingsrätten om en god man eller förvaltare. Vem som helst kan också vända sig till överförmyndarnämnden för att berätta att någon behöver en god man eller förvaltare. De som arbetar inom socialtjänsten och vård- och omsorgsförvaltningen måste anmäla till överförmyndarnämnden om de tycker att någon behöver en god man eller förvaltare.

God man och förvaltare på Norrköpings tingsrätts webbplats

Du måste skicka in en skriftlig begäran om att få avsluta ditt uppdrag. Det är viktigt att komma ihåg att du fortsätter att vara god man eller förvaltare tills dess att en ny har utsetts. Överförmyndarnämnden avslutar ditt uppdrag när en ny god man eller förvaltare har förordnats.

Skicka in en intresseanmälan. Du kallas därefter till en intervju och får genomgå en webbutbildning. När den är godkänd, och kontroller skett anses du lämplig och du blir tillfrågad om ett första uppdrag. Eftersom överförmyndarnämnden kontrollerar att de som vill bli gode män inte finns med i kronofogdens register, polisens belastningsregister eller socialtjänstens register ska du redan i intresseanmälan ange personnummer.

Skicka in intresseanmälan om att bli god man

Du måste skicka in en skriftlig uttagsbegäran till överförmyndarnämnden. Du kan skriva en egen begäran, använda e-tjänsten Uttag från spärrat konto (e-legitimation krävs) eller använda blanketten Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto. Det måste framgå från vilket konto uttaget ska göras, hur stort beloppet är samt vad pengarna ska användas till.

Du ska underteckna begäran och huvudmannen om denne enligt läkarintyg förstår vad saken gäller. Överförmyndarnämnden fattar beslut som skickas till dig som god man eller förvaltare. Detta beslut visar du sedan upp vid uttag i bank. Överförmyndarnämnden begär sedan att du ska lämna in kvitton som styrker det du har begärt uttag för.

Uttag från spärrat konto - e-tjänst

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto - blankett Pdf, 63.3 kB.

Ansök via kommunens e-tjänst på minasidor eller kontakta överförmyndarenheten via e-post (se kontaktkort till höger i spalten).

Vid köp eller försäljning av fastighet eller bostadsrätt gäller följande:

 • Du lämnar först in en ansökan om samtycke till överförmyndarnämnden. Detta ska ske så fort en försäljning blir aktuell.
 • I ansökan ska du tala om skälen till köpet eller försäljningen.
 • Bestyrkt kopia av köpekontraktet ska lämnas och vara undertecknat av både köpare som säljare. Köpekontraktet ska innehålla villkor om att det endast gäller under förutsättning av överförmyndarens godkännande.
 • Värderingsutlåtande, utfärdat av en sakkunnig och opartisk person – värderingsman, ska lämnas in. I värderingsutlåtandet ska man kunna läsa en fullständig beskrivning av objektet.
 • Utdrag från fastighetsdata/taxerings- och gravationsbevis ska lämnas in med ansökan till överförmyndarnämnden.
 • Budgivningslista vid försäljning av fast egendom.
 • En särskild god man kan behöva förordnas om det föreligger jäv. Detta är inte en helt ovanlig situation. Kontrollera med handläggare på överförmyndarenheten.
 • Försäljning ska alltid ske till marknadsmässigt värde.

Ansökan om samtycke - e-tjänst

Ansökan om samtycke - blankett
Se under Överförmyndaren

Det kan vara så att du inte längre behöver en god man eller förvaltare. I så fall skriver du (eller den gode mannen/förvaltaren, anhöriga eller vårdpersonal) till tingsrätten och berättar detta.

Har du själv ansökt om god man tillfrågas den gode mannen om han eller hon anser att godmanskapet kan upphöra. Ibland kan det behövas läkarintyg som visar att godmanskapet inte längre behövs. Därefter tillfrågas överförmyndarnämnden av tingsrätten om en bedömning av upphörande.

Förvaltarskap omprövas alltid en gång om året, även om huvudmannen inte skickat in någon begäran om omprövning. Socialnämnden har anmälningsplikt till överförmyndaren om den anser att någon inte längre bör ha en förvaltare

Kontakta Norrköpings tingsrätt

Du eller din make/maka eller sambo och närmaste släktingar måste skriva till överförmyndarnämnden och berätta varför du/ni önskar att nuvarande gode man eller förvaltare byts ut. Din/er begäran om byte av god man eller förvaltare skickas sedan till den gode mannen eller förvaltaren så att även han eller hon får uttala sig.

Om den gode mannen eller förvaltaren godkänner begäran och överförmyndarnämnden även bedömer att det finns grund för byte kan en ny utses av överförmyndarnämnden efter att denna person har samtyckt till att åta sig uppdraget. Den gode mannen eller förvaltaren har kvar sitt uppdrag tills dess en ny blivit utsedd.

Om en god man eller förvaltare gjort sig skyldig till missbruk, inte skött sitt uppdrag, fått ekonomiska problem eller av någon annan anledning inte längre är lämplig som god man eller förvaltare ska uppdraget avslutas och en ny god man eller förvaltare utses.

I och med dödsfallet upphör ditt uppdrag som god man eller förvaltare automatiskt, det vill säga utan särskilt beslut. I stället tar dödsboet över förvaltningen.

Du ska underrätta överförmyndarnämnden så fort som möjligt. Du ska också, inom en månad från dödsfallet, skicka in slutredovisning för tiden fram till dödsfallet. Du är också skyldig att överlämna relevanta uppgifter och handlingar till någon dödsbodelägare alternativt socialförvaltningen för dödsboanmälan (när dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaden). Det är även viktigt att så fort som möjligt kontakta banken för att få ut kontoutdrag/saldobesked per dödsdagen.

Dödsboanmälan

Överförmyndarens samtycke krävs vid:

 • köp av aktier
 • köp, försäljning eller inteckning av fastighet eller tomträtt
 • köp eller försäljning av bostadsrätt
 • låntagande åt huvudmannen
 • utlåning av huvudmannens medel
 • vid förvaltarskap/förmynderskap drivande av rörelse
 • vid arvskifte
 • uttag av pengar från spärrat konto.

Kontakta alltid ansvarig handläggare för att få reda på vad som behöver lämnas in i det aktuella ärendet.

Överförmyndarspärren är ett skydd för huvudmannen och innebär att god man eller förvaltare inte kan ta ut medel från kontot utan överförmyndarnämndens tillstånd. Samtliga av huvudmannens konton och fondkonton, förutom transaktionskontot som huvudmannen, gode mannen eller förvaltaren har tillgång till, ska vara överförmyndarspärrade.

Bevis om att de är spärrade ska lämnas in till överförmyndarnämnden där de förvaras i huvudmannens akt.

För ett godmanskap ska huvudmannen vara i behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande.

För ett förvaltarskap gäller, förutom det ovanstående, att huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd inte klarar av att vårda sig själv och sin egendom. Förvaltare får bara utses om det inte är tillräckligt med godmanskap.

Vid godmanskap har huvudmannen som huvudregel kvar sin rättshandlingsförmåga. Vid förvaltarskap behöver inte förvaltaren inhämta huvudmannens samtycke utom i vård och boendefrågor. Huvudmannen har ingen rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet.

Arv, förmånstagarförordnande/försäkringsutbetalningar och brottskadeersättning över ett prisbasbelopp ska enligt lag sättas in på ett konto som är spärrat för uttag utan överförmyndarnämndens samtycke. Denna sorts konto brukar kallas för ett ”överförmyndarspärrat konto”.

Med anledning av att personer under 18 år är omyndiga har överförmyndarnämnden ett tillsynsansvar över förmyndares förvaltning av underårigas tillgångar. Överförmyndarnämndens ansvar är att i dessa fall särskilt se till att den underåriges pengar i skälig omfattning används för hans eller hennes nytta och att övriga pengar är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och att de ger skälig avkastning.

Om en förmyndare vill flytta pengar på ett överförmyndarspärrat konto från en bank till en annan behövs inget samtycke från överförmyndarnämnden, förutsatt att mottagande bank spärrar det konto som pengarna sätts in på. Överföringen ska då ske mellan bankerna utan att förmyndaren gör ett uttag. Intyg på att den nya placeringen är försedd med överförmyndarspärr ska skickas till överförmyndarenheten.

Förmyndare får utan överförmyndarnämndens samtycke placera den underåriges pengar i andelar i en värdepappersfond som avses i lagen om värdepappersfonder. Även i ett utländskt fondföretag som står under offentlig reglering, som kan likställas med den som gäller för värdepappersfonder i Sverige. Rådgivare på banker kan bistå med råd angående placering av pengar. Den nya placeringen ska förses med överförmyndarspärr.

I de fall underårigas pengar förvaltas med villkor om särskild överförmyndarkontroll eller kontrollerad förvaltning krävs överförmyndarnämndens samtycke för placering i aktier.

Kontakt

Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21