Samordnad individuell plan (SIP)

Har du eller en närstående stöd från både socialtjänst i kommunen och hälso- och sjukvård? Tycker du att stödet behöver samordnas? Då har du rätt att få en samordnad individuell plan (SIP).

Planen ska beskriva vilka verksamheter som ansvarar för vad och hur stödet ska följas upp. En samordnad individuell plan görs tillsammans med dig och de verksamheter som ansvarar för de olika insatserna.

Om du vill veta mer eller är intresserad av att få en SIP, så ska du höra av dig till den du har kontakt med inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Läs mer i broschyren om Samordnad individuell plan Pdf, 223.6 kB.

För dig som jobbar med Samordnad individuell plan (SIP)

En person som har behov av samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård har rätt att få en SIP. Med den rättigheten följer också ett ansvar och en skyldighet för kommun och region att ta initiativ till och upprätta en SIP. En SIP ska alltid utgå från individens behov och delaktighet från den enskilde, familjen eller barnet är centralt i arbetet.

SIP är avsedd för alla, oavsett ålder eller typ av behov.

Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar att upprätta en samordnad individuell plan (SIP) regleras i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen. Planen ska upprättas om socialtjänst och eller region bedömer att samordning behövs för att den enskildes behov ska tillgodoses. Den ska upprättas tillsammans med den enskilde och samtycke krävs.

Några exempel på situationer då en samordnad individuell plan kan behövas är när:

  • samordning efterfrågas
  • kompetens behövs från flera verksamheter
  • ansvarsfördelningen behöver tydliggöras
  • olika insatser behöver ges samtidigt eller i en särskild ordningsföljd.

SIP ska innehålla vilka insatser som behövs, vem som ansvarar för vilka insatser och vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen. Planen ska vara samlande och insatserna beskrivas konkret.

I Östergötland finns en gemensam riktlinje för samordnad vård och omsorgsplanering som gäller för Region Östergötland och länets samtliga 13 kommuner. Riktlinjen är ett övergripande styrdokument som ska underlätta arbetet för medarbetare. Rutiner för hur vi hanterar SIP internt finns på respektive intranät.

Ta del av riktlinje för Samordnad vård- och omsorgsplanering med mera

SIP-blankett Word, 73.8 kB.

I lagstiftningen kring SIP regleras socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för SIP. Andra aktörer kan dock ha en viktig roll i samordningen av insatser kring en enskild person eller familj och det finns inget hinder att bjuda in andra aktörer om det finns samtycke. Det är också möjligt att göra regionala eller lokala överenskommelser om hur andra aktörer kan vara delaktiga i SIP-arbetet. Ledningsgruppen för vård och omsorg (LGVO) har därför beslutat att förskola och skola ska ha samma möjlighet att ta initiativ till och upprätta SIP som socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Överenskommelsen omfattar både kommunala och fristående aktörer.

Överenskommelse samordnad individuell plan (SIP) Pdf, 187.9 kB.

Rutin och mall för SIP

Mall i wordformat Word, 65.6 kB.

Samordningsförbundet Östra Östergötland har gjort en lokal överenskommelse som innebär att förbundets alla huvudmän nu har möjlighet att ta initiativ till SIP och att Plattform Norrköping kan erbjuda mötesledare vid SIP. Möjligheten gäller för Samordningsförbundets målgrupp, det vill säga personer 16-64 år som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser för att närma sig arbete eller studier. Läs mer på Samordningsförbundets hemsida.

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00