Förorenade områden

Områden klassas som förorenade när halten av ett ämne, en förorening, är så hög att den riskerar att skada människors hälsa eller vår miljö.

Föroreningen kan finnas i mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnad, anläggning eller deponi. Föroreningarna är ofta lämningar efter gamla industrier, verksamheter och deponier.

Informationen på den här sidan kan vara mest relevant för följande branscher: byggföretag, transportföretag, grävföretag, fastighetsägare.

Ska du gräva i eller på något sätt förändra marken åt någon annan eller på en fastighet du själv äger?

Då behöver du ta reda på om det finns risk att du kan stöta på föroreningar. Exempel på områden där risk finns är gamla industriområden, stadskärnan, vägområden eller områden med utfyllnadsmassor.

Risken för föroreningar behövs bedömas vid:

 • Misstanke om förorening
 • Planerad förändring av markanvändningen
 • Köp och försäljning av fastigheten
 • Ombyggnationer eller förändring av verksamhet på fastigheten
 • Planerade markarbeten på fastigheten
 • Nedläggning av verksamhet
 • Någon form av rivning på fastigheten

Även områden där man inte förväntar sig att det ska finnas föroreningar kan vara förorenade, var därför uppmärksam på detta under grävarbetet:

 • Missfärgning eller metallglänsande
 • Otäck eller retande lukt
 • Tjärluktande eller oljig jord
 • Påverkan på växtlighet

Det är inte alltid föroreningar syns. En del gaser är brandfarliga och andra tyngre än luft och tränger undan syret vid schaktbotten. Gå inte ner i schaktgropen om du misstänker att du hittat föroreningar förrän du vet vilken skyddsutrustning som behövs. Arbeta aldrig ensam i ett förorenat område!

I första hand är det den som har orsakat föroreningen eller spridning av föroreningen som ska undersöka och bekosta åtgärder för efterbehandling. I en del fall är det fastighetsägaren eller en exploatör som har ansvaret.

Innan du påbörjar arbetet kan du på olika sätt ta reda på information om risken för föroreningar på platsen:

 • Kontaktcenter kan hänvisa dig till rätt handläggare som kan bidra med historiska handlingar för den aktuella fastigheten. Det kan röra sig om kartor, undersökningar, bygglov och rivningslov.
  Kontaktcenter:
  011-15 00 00
  kontaktcenter@norrkoping.se

Avdelningen Miljö och hälsa har information om de fastigheter där miljö- och hälsoskyddsärenden förekommit.

EBH-kartan är en karttjänst som tillhandahålls av Sveriges länsstyrelser. Här finns konstaterade och potentiella föroreningar kopplat till verksamheter utmärkta och i vissa fall riskklassificerade. Observera att kartan inte är fullständig; ett område kan vara förorenat även om det inte är utmärkt på kartan. Det går även att begära ut utdrag om objekt i EBH från Länsstyrelsen i Östergötland.

EBH-kartan

SGU har ett flertal kartor och tjänster med information om markens sammansättning.

SGU

SGUs Kartvisare

Om den tillgängliga informationen om platsen inte räcker till för att göra en tillräckligt bra riskbedömning rekommenderar vi att du anlitar en konsult eller annan sakkunnig för att göra en undersökning. Dessa undersökningar kan göras av exempelvis en miljökonsult eller geotekniker. Det är viktigt att undersökningen anpassas för att svara på de frågor du har om platsen.

Samla in information om platsen och gör eventuella undersökningar och bedömningar i god tid innan du tänker starta ditt arbete. Samråd med miljö och hälsa och andra berörda myndigheter redan från början för att undvika extra arbete och förseningar på grund av behov av kompletteringar.

Informationsblad om miljöteknisk undersökning Pdf, 272.2 kB.

Information om olika föroreningstyper samt åtgärder

Enligt avfallsförordningen klassas överblivna schaktmassor som avfall. Om massorna innehåller föroreningar såsom oljeföroreningar, metaller, stenkolstjära etcetera kan massorna klassas som farligt avfall. Grundregeln för transport av avfall är att all yrkesmässig transport av avfall är tillstånds-eller anmälningspliktig till Länsstyrelsen. Om du vill återanvända schaktmassor, det vill säga lägga schaktmassorna på en annan plats, är det ofta anmälningspliktigt till tillsynsmyndigheten.

För att avgöra om massorna är lämpliga att återanvända på annan plats kan du använda dig av denna vägledning från Naturvårdsverket

Oavsett om marken är förorenad eller ej ska schaktmassor hanteras på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt.

Läs mer om smart masshantering

Om du upptäcker en förorening i mark, vatten eller i byggnad som kan ge skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön är du skyldig att genast tala om detta för tillsynsmyndigheten. Avbryt dessutom arbetet tills du gjort en överenskommelse med tillsynsmyndigheten om fortsatta åtgärder.

Blankett för att anmäla upptäckt av förorening i mark, byggnad eller anläggning

En anmälan om avhjälpandeåtgärd måste lämnas till tillsynsmyndigheten i god tid, senast sex veckor innan:

 • Arbetet med att åtgärda föroreningen startar
 • Andra åtgärder vidtas som riskerar att öka exponeringen eller sprida föroreningen.

Blankett för att anmäla åtgärd

En anmälan om återanvända massor måste lämnas in till tillsynsmyndigheten i god tid, senast sex veckor innan verksamheten påbörjas

Blankett för att anmäla användning av avfall för anläggningsändamål

När kommunen är markägare ansvarar exploateringsavdelningen tillsammans med byggentreprenören för att eventuella markföroreningar hanteras på rätt sätt. När ett område ska exploateras utförs oftast en inventering av vilka verksamheter som bedrivits på fastigheten. Det ger en fingervisning om vilka ämnen som kan förekomma i marken. I vissa fall framkommer också att fastigheten tidigare fyllts ut med fyllnadsmassor av okänt ursprung.

Exploateringsavdelningen står för att beställa och bekosta dessa undersökningar. Utifrån föroreningens omfattning och vad marken ska användas till bedöms risken för att miljö eller människors hälsa ska påverkas negativt. Om det behövs upprättas sedan en plan för att hantera de förorenade massorna.

Även om kommunen gör egna undersökningar av potentiellt förorenade områden har du som markköpare eller tomträttsinnehavare en undersökningsplikt enligt miljöbalken och jordabalken.

När Norrköping växer har många förorenade områden blivit attraktiva. Inre hamnen är ett sådant område. Här har närheten till vatten har varit viktig för områdets industrier. När industrierna lämnade området blev den förorenade marken kvar. Innan Inre hamnen kan byggas måste marken saneras. Det gör man med en ny teknik som renar marken på djupet.

När Norrköping växer har många förorenade områden blivit attraktiva. Inre hamnen är ett sådant område. Här har närheten till vatten har varit viktig för områdets industrier. När industrierna lämnade området lämnade de också förorenad mark efter sig. Innan Inre hamnen kan byggas måste marken saneras. Det gör man med en ny teknik som renar marken på djupet.

I Inre hamnen har olika industrier haft sin verksamhet under många år. Verksamheterna har förorenat jorden och grundvatten. Vi har funnit höga halter i närheten av det gamla gasverket och den gamla skeppsdockan.

Saneringsarbetet har pågått sedan hösten 2017. Först ut var Kolkajen och nu rengörs det gamla gasverksområdet, söder om Saltängsgatan.

För att komma åt de djupaste föroreningarna ska en ny teknik användas, så kallad termisk rening. Det innebär att marken hettas upp, via borrade hål, till över 100 grader. Då kokas föroreningarna till gas som sedan kan sugas upp och renas.

Dåtid och framtid

1851 anlades Norrköpings gasverk i hamnen. Som andra stad i Sverige fick Norrköping gasbelysning som lyste upp gator och torg. Gasen användes också bland annat i motorer, spisar och värmepannor.

På området stod ugnar för framställning av stadsgas genom avgasning av stenkol. Gasen lagrades i en så kallad gasklocka med en djup stensatt brunn under sig. Den lilla gasklockan i Inre hamnen var sju meter djup. Tillverkningen av gas upphörde 1960, medan gastillverkningen från gasnafta fortsatte ända fram till 1988. Då revs gasverket, och kvar fanns ett förorenat område av tjära, bensen och metaller.

I Inre hamnen skapas en härlig stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser, badplatser, småbåtshamn och nya kanaler.

Följ utvecklingen av Inre hamnen här

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping