Masshantering

Kommunen har startat ett projekt för att effektivisera masshanteringen i Norrköping. En del av lösningen handlar om att skapa en eller flera masshanteringsnoder, där massor kan sorteras, återvinnas och lagras tillfälligt eller permanent.

I de flesta bygg- och anläggningsprojekt uppkommer schaktmassor. Ofta behöver massor av sämre kvalitet bytas ut mot massor av bättre kvalitet, till exempel för att öka hållfastheten i marken. Att köra bort de uppgrävda massorna och ersätta dessa med jungfruliga massor påverkar miljön negativt på ett flertal olika sätt:

 • Utsläpp från grävarbeten, transporter och täktverksamhet
 • Buller från grävmaskiner, lastbilar och maskiner i täkter
 • Trängsel och slitage på vägarna
 • Markanspråk på grund av deponier, mottagningsanläggningar och täkter

Masshantering orsakar också stora kostnader för beställare och samhället. Att återanvända massor bidrar till att minska alla negativa effekter av masshantering och du som entreprenör och fastighetsägare är ansvarig för att se till att schaktmassor hanteras på ett hållbart sätt.

Informationen på den här sidan kan vara mest relevant för följande branscher: byggföretag, transportföretag, grävföretag, fastighetsägare.

Massor ska hanteras på bästa sätt ur ett hållbarhetsperspektiv. Något är hållbart när det inte påverkar samhälle, miljö eller ekonomi negativt mer än nödvändigt. När det gäller masshantering innebär detta bland annat att massorna inte får innebära risk för skada eller olägenhet för människor eller miljö och att det inte schaktas, transporteras eller hanteras massor i onödan.

Massor ska alltså om möjligt ligga kvar i marken. Förenklat kan sägas att schaktning ska undvikas så långt det går, till exempel genom planering av området. Massor som ändå uppkommer ska i första hand återanvändas inom fastigheten/området där de uppkom. I andra hand ska massorna återanvändas i andra närliggande projekt och i tredje hand transporteras till en mottagningsanläggning som är godkänd att ta emot massor av den aktuella typen.

Bil över ordnignen av masshantering

Har du jord-, grus eller schaktmassor som du behöver bli av med? Nodra erbjuder hämtning i container eller storsäck.

Här beställer du hämtning och kan läsa mer hur det ska vara sorterat och vilka avgifter

Du kan även välja att anlita ett bygg- eller grävföretag för att köra bort dina massor. Det är speciellt lämpligt om det handlar om stora mängder.

Det är din skyldighet som fastighetsägare eller gräventreprenör att bedöma risken för föroreningar i marken som ska förändras.

Mer om förorenad mark

För att hantera schaktmassor på ett hållbart sätt är det viktigt att en avvägning görs mellan saneringsbehov och negativ påverkan från extra masshantering. För att hjälpa till med den här avvägningen finns

Vägledningar från Naturvårdsverket

Tillsynsmyndigheten (miljö och hälsa på Norrköpings kommun eller Länsstyrelsen) kan även hjälpa dig med vad du behöver tänka på för att hantera massorna på rätt sätt.

 • Anmäl hantering av förorenade massor eller förorenat område senast sex veckor innan du planerar att påbörja arbetena.
 • Vid utsläpp eller läckage, vidta åtgärder för att hindra spridning så snabbt som möjligt och kontakta räddningstjänsten och därefter tillsynsmyndigheten.

Kontaktuppgifter räddningstjänsten: 112

Kontaktuppgifter miljö och hälsa:
miljo@norrkoping.se, 011-15 00 00 (Kontaktcenter)

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen:
ostergotland@lansstyrelsen.se, 010-223 50 00

Länsstyrelsen sida om förorenade områden

Om massorna är så förorenade att de inte kan återanvändas på ett hållbart sätt enligt ovan är den vanligaste lösningen att gräva upp de förorenade massorna och transportera dem till en godkänd mottagningsanläggning. Det finns dock väldigt många sätt att behandla förorenade områden, se till exempel: Åtgärdsportalen

Invasiva främmade arter är ett växande problem i Sverige och i Norrköping. Det är fastighetsägarens ansvar att bekämpa invasiva arter på den egna fastigheten och det är viktigt att du som fastighetsägare eller entreprenör känner igen dessa arter så att du kan identifiera dem om du träffar på dem. Massor som innehåller eller kan misstänkas innehålla växtdelar eller rötter från invasiva arter måste hanteras på korrekt sätt för att förhindra ytterligare spridning.

Läs mer och rapportera fynd på kommunens sida för invasiva arter

Grundvatten, regnvatten eller processvatten som tränger in i schaktgropar vid byggarbetplatser och som behöver pumpas bort eller avledas kallas för länshållningsvatten. Detta vatten är inte bara att pumpa ut i närmaste dagvattenbrunn.

Läs om hur länshållningsvatten ska hanteras i Teknisk Handbok

Riktvärden för utsläpp av dagvatten

Norrköpings kommun har sedan 2020 drivit ett projekt för att se över hur kommunen kan påverka den lokala masshanteringen samt miljöpåverkan och kostnader kopplade till den.

Tidigt identifierades nyttan av en kommunägd masshanteringsnod. Arbetet har under 2022 förankrats internt på Samhällsbyggnadskontoret.

Under 2023 intensifieras det förberedande arbetet med att etablera noden. Kommunen gör också en genomgång av hur upphandlingskrav på entreprenörer kan formuleras för att bättre främja en hållbar masshantering. Även det arbete som kommunen gör i samband med att utforma nya områden som ska bebyggas ses över.

Kommunen har planer på att etablera en masshanteringsnod på Herrebro gamla deponi sydväst om staden. Noden kommer ha en yta på ca 2,5 HA. På noden kommer överskottsmassor från kommunens olika bygg- och anläggningsprojekt att mellanlagras för att kunna återanvändas mellan projekten.

Det kommer även finnas möjlighet att sortera massor och krossa berg för att skapa användbara fraktioner. Endast rena massor kommer hanteras på noden, därför kommer endast massor med känt ursprung och känd sammansättning tas emot.

December 2023

Den sista utredningen inför anmälan av noden har påbörjats och beräknas vara klar under första kvartalet 2024.

Oktober 2023

Masshanteringsprojektets styrgrupp har beslutat att tillstånd inte behöver sökas för nodens verksamhet, utan den kommer istället anmälas till tillsynsmyndiheten. Beslutet beror på en ändring i Miljöprövningsförordningen.

Juni 2023

På grund av upphandlingsrelaterade orsaker har de sista utredningarna för masshanteringsnoden blivit försenade.

Januari 2023

Länsstyrelsen har svarat att de anser att den planerade noden inte har en betydande miljöpåverkan. Kommunen jobbar nu vidare med nästa steg av tillståndsansökan.

December 2022

Kommunen har samställt de inkomna svaren och skickat samrådsredogörelsen till Länsstyrelsen.

Oktober 2022

Projektet har haft ett skriftligt samråd den 16 september till den 10 oktober. För att få in kunskap och synpunkter från myndigheter, organisationer och enskilt berörda samråd .

Just nu sammanställer projektet de inkomna svaren.

När entreprenörer upphandlas av kommunen för att utföra arbeten ställs alltid ett antal krav på hur arbetena ska utföras som entreprenören måste leva upp till. Här kan kommunen som beställare ställa krav på hur vissa delar av masshanteringen ska gå till för att främja en mer hållbar masshantering i Norrköping. Ett antal områden är just nu intressanta för kommunen att titta närmare på, bland andra:

 • En standard för anläggningsarbeten.
  Ett exempel på en standard är BEAst
 • Våg i skopan på lastmaskiner. Att använda våg i skopan gör att föraren bättre koll på hur mycket som lastats på lastbilen, vilket leder till bättre fyllnadsgrad och också att risken för överlast försvinner.
 • Utnyttja den närmaste täkten. Stora företag som har möjlighet att nyttja sina egna täkter för att lämna och hämta bergmaterial har en kostnadsfördel jämtemot mindre entreprenörer som inte har tillgång till egna täkter. Detta leder till en snedvriden konkurrens vid upphandlingar men också till längre transporter när företag kör förbi andras täkter för att komma till sina egna.
 • Separat upphandling av masstransporter och mottagningsanläggningar. I dagsläget handlar kommunen upp en entreprenör som ska utföra grävarbeten och alla transporter som hör därtill. Genom att istället handla upp vissa transporter separat och skriva avtal med mottagningsanläggningar kan kommunen få större kontroll på var massor körs. Detta kan innebära kortare transporter och större möjligheter till uppföljning.
 • Plan för hantering av invasiva arter. Invasiva grobara arter är ett växande problem i Norrköping och i hela Sverige. I områden där det är känt att invasiva arter förekommer vidtar kommunen åtgärder för att bekämpa eller förhindra spridningen av dessa. Det är dock viktigt att alla som är inblandade i hantering av massor – från beställare till lastmaskinsförare – kan identifiera de arter som klassas som invasiva och vet vilka åtgärder som ska vidtas om de upptäcks under ett arbete.

Utöver etableringen av masshanteringsnoden finns det mycket kommunen kan göra för att arbeta förebyggande med schaktmassor. Det här arbetet sträcker sig från vilka ytor som pekas ut i Översiktsplanen för Norrköping till vilka krav vi ställer på bland annat projektörer. Genom att ta reda på mer information om marken i god tid innan några arbeten startas kan kommunen utforma nya områden för exploatering för att dessa ska ge upphov till så liten mängd masshantering som möjligt. Informationen som krävs är dels hur marken är sammansatt (t.ex. lera, berg, morän) och om det finns några föroreningar eller förhöjda halter av specifika ämnen. Utifrån denna information kan projektörer välja hur området ska utformas, t.ex. var vägar, bebyggelse och parker ska placeras och vilken typ av bebyggelse som lämpar sig för de aktuella markförhållandena. Den talar också om ifall och till vad eventuella överskottsmassor kan återanvändas.

Sammanfattningsvis är det viktigt att tidigt i processen (gärna flera år innan grävarbetena ska påbörjas) få en tydlig uppfattning om mängder av över- eller underskottsmassor. Det är också viktigt att tidigt ha kännedom om vilka typer av massor det handlar om och om massorna innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljö eller människor.

Mer information

Byggprojekt, framförallt till exempel när vägar, broar eller tunnlar byggs, gör ofta att stora mängder schaktmassor behöver flyttas. Schaktmassor kan till exempel vara berg, grus, morän, sand eller lera som måste grävas bort för för att skapa plats för andra sorters massor som är bättre och stabilare att bygga på. Ibland kan även låglänt eller sank mark behöva fyllas ut. När massor ska flyttas uppstår behov av transporter. En lastbil kan oftast lasta 10-20 ton och i ett projekt kan det ibland behöva flyttas mer än en miljon ton massor. Därför skapas det ofta ett stort behov av transporter i samband med byggprojekt.

Transporterna av schaktmassor är väldigt tunga och skapar stora problem för samhället. De påverkar klimatet på jorden med utsläpp av växthusgaser som till exempel koldioxid. De stör också miljön i Norrköping med illaluktande avgaser, skadliga partiklar och buller. Lastbilstransporter bidrar också till ökad risk för olyckor, slitage och trängsel på vägarna. Slutligen kostar de mycket pengar och när det är Norrköpings kommun som bygger är det i slutänden skattebetalarna som står för den kostnaden.

Det är inte bara transporterna av schaktmassor som kostar pengar och påverkar klimatet. De uppgrävda massorna läggs ofta på deponi vilket också kostar pengar och tar stora områden i anspråk. Schaktmassor som ska användas för att fylla ut området som ska bebyggas för att det ska bli stabilt måste köpas och hämtas från en bergtäkt. Bergtäkter påverkar i sin tur naturen negativt eftersom de gör ingrepp i naturlandskapet.

Norrköpings kommun har startat ett arbete för att minska de negativa effekterna av masshantering, det vill säga hanteringen av schaktmassor. Arbetet går dels ut på att genom planering minska mängden massor som överhuvudtaget behöver förflyttas och dels på att hantera de massor som faktiskt uppkommer på bästa möjliga sätt.

Schaktmassor kan räknas som avfall eller som produkt, beroende på hur lagen tolkas, hur massorna uppkommit och hur de ska användas. Det är viktigt att de som kommer i kontakt med massor har en förståelse för när de räknas som avfall och när de inte ska det. Det här gäller både de som jobbar inom Norrköpings kommun och de företag som utför jobb åt kommunen. För att öka denna förståelse kommer Norrköpings kommun delta i utbildningar och samarbeta med andra kommuner i hela Sverige för att sprida kunskap om hur schaktmassor kan hanteras. Arbetet startades under hösten 2022.

Kommunen kommer även att ta fram ett antal förändrade arbetssätt för att påverka masshanteringen i Norrköping. Dessa arbetssätt ska påverka planeringen av byggprojekt så att mindre mängd massor kommer behöva flyttas på. De kommer också göra att de massor som ändå måste grävas upp och flyttas återanvänds på ett smartare sätt än idag. Tanken är att arbetssätten ska hjälpa kommunen att minska klimatpåverkan och kostnader från masshantering.

Som en del i arbetet kommer kommunen skapa en eller flera masshanteringsnoder, platser där massor kan sorteras, återvinnas och lagras tillfälligt. Just nu planerar kommunen att söka ett tillstånd för en masshanteringsnod på Herrebro, fastighet Borg 17:8, mark som ägs av Norrköpings kommun. Verksamheten innebär att ett tillstånd behöver sökas hos Länsstyrelsen i Östergötlands län. Syftet med noden är att ta emot schaktmassor som uppkommer inom kommunen för att sedan sortera och mekaniskt bearbeta dessa. Därefter kan schaktmassorna användas på en annan plats i kommunen.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Stadsmiljö

Martin Heljedal, strategisk masskoordinator