Hantera avfall

Avfall och farligt avfall är något som uppkommer hos de flesta företag och i privata hushåll och vi är alla ansvariga för att vårt avfall hanteras på rätt sätt. I Norrköpings kommun hanteras hushållsavfall av Nodra AB.

Läs mer om sortering och hantering av hushållsavfall på Nodras webbplats

Vad som avgör om ett avfall är ett farligt avfall framgår i avfallsförordningen. Förenklat kan man säga att avfall som är farligt för människors hälsa och miljö klassas som farligt avfall.

Exempel på farligt avfall:

 • Uttjänt elektronik i både stort och smått som mobiltelefon, hårtork, kylskåp, tvättmaskin.
 • Använda lysrör och glödlampor.
 • Batterier som bilbatterier och småbatterier.
 • Färg-, lack- och limrester.
 • Lösningsmedel som thinner, aceton, lacknafta och fotogen.
 • Spillolja och oljefilter.
 • Rester av bekämpningsmedel och kemiska produkter.

Farligt avfall från verksamheter Pdf, 196.6 kB.

I avfallslagstiftningen förekommer olika roller beroende på vilken typ av yrkesmässig verksamhet/företag du har.

Olika roller:

 • Företag där avfall eller farligt avfall uppkommer, kallas för avfallsproducent i lagstiftningen.
 • Företag som transporterar avfall eller farligt avfall.
 • Företag som tar emot avfall eller farligt avfall för mellanlagring.
 • Företag som mäklar eller handlar med avfall eller farligt avfall.
 • Företag som behandlar avfall eller farligt avfall.

Det finns flera krav i lagstiftningen gällande anmälningar, tillstånd och dispens för avfallshantering. Vilken typ av företag, vilken roll du har och mängden avfall är sådant som påverkar om en anmälan, tillstånd eller dispens behövs.

Exempel på när du behöver göra en anmälan, söka tillstånd eller söka dispens:

 • Den som mellanlagrar eller behandlar avfall ska antingen anmäla verksamheten till byggnads- och miljöskyddsnämnden eller söka tillstånd hos länsstyrelsen.
 • Den som handlar, det vill säga köper, säljer eller förmedlar, med avfall ska anmäla det till länsstyrelsen.
 • Transport av avfall eller farligt avfall ska beroende på mängd anmälas eller ansökans om tillstånd hos länsstyrelsen. Även du som avser att transportera farligt avfall från egen yrkesmässig verksamhet behöver anmäla eller ansöka om tillstånd.
 • Lagring av farligt avfall på annan plats än där det uppkommit ska anmälas till byggnads- och miljöskyddsnämnden.
 • Avfall som produceras vid bygg- och rivarbeten (Avfallsförordningen SFS 2020:614) ska sorteras ut i minst sex fraktioner vid den plats där avfallet uppstått: 
  - trä
  - mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
  - metall
  - glas
  - plast
  - gips

  Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning. Du kan söka dispens från sorteringskravet för bygg- och rivningsavfall. Dispens söks hos byggnads- och miljöskyddsnämnden, via blankett nedan

Ansökan om dispens för utsortering av avfall

Läs mer om anmälan av miljöfarlig verksamhet

Blankett anmälan av miljöfarlig verksamhet

Blankett anmälan om lagring av avfall

Under 2020 har nya regler kommit om att företag ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. De nya reglerna började gälla den 1 november 2020 och gäller för alla företag där farligt avfall uppkommer men även för de företag som transporterar, samlar in, behandlar eller mäklar och handlar med farligt avfall.

Dessutom utökades anteckningsskyldigheten för farligt avfall den 1 augusti 2020. Det är dessa anteckningar som från och med 1 november även ska rapporteras in till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Alla olika roller som finns i avfallslagstiftningen berörs av de nya reglerna. Uppskattningsvis berörs över en miljon företag av det nya avfallsregistret i Sverige.

Rapportera uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret på Naturvårdsverkets webbplats

För yrkesmässig transport av avfall och farligt avfall krävs tillstånd eller anmälan hos länsstyrelsen. För alla transporter av farligt avfall ska det finnas ett transportdokument.

Mer information om regler vid transport av avfall på:

Naturvårdsverkets webbplats

Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping