Miljöfarlig verksamhet

En miljöfarlig verksamhet är en verksamhet som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön och som orsakar utsläpp till mark, luft eller vatten.

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller så kallade U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan.

  • A-verksamheter ska ha Miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Vindkraftverk

Anmälningsplikt gäller för de verksamheter som innehar vindkraftverk högre än 50 meter men högst 120 meter, eller har två eller fler vindkraftverk som står tillsammans, alternativt avser att bygga till vindkraftsverk.

Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter

Anläggning som framställer eller bearbetar träbaserat bränsle eller andra träprodukter kan vara en anmälningspliktig verksamhet beroende på hur stor mängd bränsle som du tillverkar.

Anaerob biologisk behandling

Anläggning för anaerobisk framställning av biogas upp till 3000 MWh per år är en anmälningspliktig verksamhet. Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per år.

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

Uppgradering av anläggning för anaerob framställning av biogas av högst 1500 MWh gas eller vätskeformigt bränsle per år är en anmälningspliktig verksamhet.

Förbränning (avfall)

Verksamheter som innehar samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning av maximalt 50 ton icke-farligt avfall per år har anmälningsplikt. Från 1 januari 2023 gäller att anläggning som endast förbränner naturligt, icke-farligt vegetabiliskt material från jordbruk eller skogsbruk för energiproduktion på ett sätt som inte medför skada på människors hälsa eller miljön inte är en anmälningspliktig verksamhet. Återvinning icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning av max 10 000 ton per år är anmälningspliktig verksamhet. Även behandling av icke-farligt avfall av högst 500 ton per år är anmälningspliktigt.

Tillståndsplikt gäller för de verksamheter som genom mekanisk bearbetning återvinner max 10 000 ton/kalenderår icke-farligt avfall.

Förbränning (biobränsle)

Anläggning som genom förbränning av icke-fossila eller biogena material producerar el med en total installerad tillförd effekt mer än 500 kW, eller 10 MW, men högst 20 MW är en anmälningspliktig verksamhet. Anmälningsplikten gäller inte för en stationär förbränningsmotor avsedd som reservaggregat vid elavbrott. Gasturbinanläggningar med en total installerad tillförd effekt av högst 20 MW är också en anmälningspliktig verksamhet.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Tänk på göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten ska starta. Innan anmälan är gjord får verksamheten inte starta.

Om du ska söka tillstånd behöver du var ute i god tid eftersom du inte får påbörja din verksamhet innan du fått ditt tillstånd.

Ändring av verksamhet

Vill du förändra din anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga miljöfarliga verksamhet kan det innebära att du behöver kontakta den myndighet som du fick beslut eller tillstånd från när du startade din verksamhet.

Vill du förändra din verksamhet på ett sätt som inte har prövats tidigare, kan ändringen istället innebära anmälningsplikt och då är det oss på miljö och hälsa du ska ta kontakt med.

Du som har fått ett tillstånd enligt miljöbalken från antingen Länsstyrelsen i Östergötland eller mark- och miljödomstolen, och vill få ditt tillstånd eller delar av det omprövat, ska kontakta Länsstyrelsen.

Prövning av miljöfarlig verksamhet, Länsstyrelsen i Östergötland

När det inträffar en driftstörning eller ett haveri som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller i miljön ska du omgående underrätta miljö- och hälsoskydd.

Det samma gäller om du upptäcker en förorening i byggnad, mark eller vatten.

Rutiner för rapportering vid driftstörning eller incidenter

Den kommunala tillsynen finansieras delvis med avgifter som tas ut av företagen enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Läs mer om våra taxor

Betalar du rätt avgift för tillsyn av din verksamhet?

Om din verksamhet har upphört eller på annat sätt förändrats mycket under året, kommer även din avgift från kommunen att ändras. För att få rätt avgift är det viktigt att meddela kommunen före årsskiftet samma år som din verksamhet förändrats. Om du inte gör detta får du en faktura på årlig tillsynsavgift som inte stämmer med ditt tillsynsbehov. Du riskerar då att behöva betala hela det belopp som framgår av fakturan. Detta gäller för dig som bedriver en verksamhet inom Norrköpings kommun och betalar en fast årlig avgift för vår tillsyn.

Har du frågor eller vill meddela förändring av din verksamhet är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter på 011-15 00 00 eller via formuläret.

Samråd vid ändring av naturmiljön

Ska du starta en verksamhet som inte är anmälningspliktig eller tillståndspliktig, eller om du planerar att utföra ett arbete som på ett väsentligt sätt ändrar naturmiljön behöver du anmäla det som samråd enligt 12 kapitlet 6 § i miljöbalken.

Vissa områden i kommunen omfattas av olika lagskydd. Det kan därför krävas att du som startar en verksamhet eller planerar att utföra ett arbete behöver ta hänsyn till eller anpassa din verksamhet eller arbete på ett sätt som innebär minst skada för naturmiljön. Beroende på vilket lagskydd det gäller är det olika myndigheter som ska kontaktas. Det kan vara Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller Försvarsinspektören. Du kan alltid ta kontakt med oss på miljö och hälsa så kan vi tillsammans diskutera just din fråga.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping