Köldmedia

Köldmedier används i anläggningar som ska värma upp eller kyla ner omgivningen. De finns i kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Ofta innehåller köldmedier ämnen som skadar ozonskiktet och som bidrar till växthuseffekten. Hantering av dem omfattas därför av särskilda regler.

Anmälan av nya aggregat

Anläggningar som innehåller HFC-köldmedier med en sammanlagd mängd på mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) måste anmälas till samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsoskydd, innan de installeras. Du får information från din kylfirma som du skickar vidare miljo@norrkoping.se.

Läckagekontroll och rapportering

Årliga läckagekontroller ska göras av certifierat företag. Du hittar dem på incertonline.se.

Köldmedier ska räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2e). Gränsen för läckagekontroll är fem ton koldioxidekvivalenter. Du som operatör måste veta vilken typ av köldmedier du har.

Om din anläggning innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter ska du som operatör senast den 31 mars efterföljande år lämna in en årsrapport till samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa, miljo@norrkoping.se. Du får rapporten från ditt certifierade kylföretag. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som har gjorts på kylsystemet under hela det föregående året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges.

För närvarande, år 2023, är avgiften 2134 kronor.

Läs mer om våra avgifter på sidan om taxor

Gränser för att göra läckagekontroll och rapportera

En läckagekontroll ska göras för aggregat över fem ton CO2e. Frekvensen beror på hur stort aggregatet är.

Det finns inte krav på rapportering eller läckagekontroll av aggregat under fem ton CO2e.

Hur ofta ska läckagekontroll göras?

5 ton CO2e eller mer – 1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer – 1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer – 1 gång per 3 månader

Om utrustningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Miljösanktionsavgift

Om du inte har anmält köldmedier är samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift. Det kan bero på att

  • anmälan av köldmedia har uteblivit
  • kraven på register inte har uppfyllts
  • kontroller inte har utförts
  • rapporten lämnas in för sent
  • du har använt ett icke-certifierat företag för kontrollen.

Vid upprepad förseelse inom två år dubblas sanktionsavgiften. Vi tar dessutom ut en avgift för handläggningen.

Skrotning

När du ska du skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa, miljo@norrkoping.se. Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in skrotningsintyget direkt om hela anläggningen skrotas.

Förbud mot köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller mer (till exempel R404A)

Från om med den 1 januari 2020 är det förbjudet att:

  • Installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2500 eller mer.
  • Vid service och underhåll är det förbjudet att fylla på befintliga kyl- och frysutrustningar med en fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer med nyproducerat köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller mer. Undantag är utrustning som används för att kyla produkter under minus 50°C.

Läs mer på alltomfgas.se

Vägledning om fluorerade växthusgaser – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping