Inomhusklimat

Vi vistas allt större del av våra liv inomhus. Ett bra inomhusklimat är därför viktigt för att vi ska må bra. Många faktorer påverkar klimatet och hur vi upplever det. Att se till att ventilationen fungerar räcker ofta för att problem med fukt och mögel, störande lukt och temperatur inte ska uppstå.

I vissa fall kan en mindre åtgärd vara något som du själv kan göra. Det kan vara att rengöra ventiler eller filter i köksfläkten. Fråga din fastighetsägare eller bostadsrättsförening vad som förväntas av dig som boende.   

Kom ihåg att du har eget ansvar för att sköta din lägenhet och att se till att du inte stör dina grannar.

Lämna klagomål på inomhusmiljö

Har du problem i din bostad med exempelvis dålig ventilation, buller, lukt, fukt eller mögel? Då ska du felanmäla detta till din fastighetsägare eller prata med den person eller det företag som orsakar problemet. De flesta problem kan lösas redan här.

Det är viktigt att du börjar med att själv berätta om problemet för din fastighetsägare eller den som orsakar störningen, annars kommer vi på kommunen inte att kunna hjälpa dig med ditt problem.

Om du inte får någon hjälp från fastighetsägare efter att du anmält felet, kan du använda vår e-tjänst för att lämna in klagomål när du upplever en störning eller besvär som kan ge skada på människors hälsa eller i miljön. E-tjänsten kräver ingen inloggning eller signering för att ge möjligheten att vara anonym.

E-tjänst: Lämna klagomål inom miljö, hälsoskydd och livsmedel

När vi har fått in ditt klagomål kontaktar vi oftast dig för att få mer information. Om vi bedömer att klagomålet kan vara befogat enligt miljöbalken, kontaktar vi din fastighetsägare eller den som orsakar problemet. Efter det får fastighetsägaren eller den som orsakar problemet några veckor på sig att ta hand om klagomålet och sedan redovisa för oss vad som gjorts för att lösa problemet. Vi skickar även ut blanketten som du fyllt i så att den som orsakar problemet får ta del av det du skrivit.

När fastighetsägaren, eller den som orsakat problemet, har gjort åtgärder måste du kontakta oss igen om du fortfarande tycker att problemet finns kvar. Om vi inte hör något mer från dig antar vi att problemet har löst sig och vi avslutar ärendet.

Kontakta oss igen om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med åtgärden ska du kontakta oss igen så gör vi en ny bedömning av ärendet. I vissa fall gör vi en inspektion hemma hos dig. Vi utför ingen mätning utan gör en bedömning om ärendet ska tas vidare. Vi kan då ställa krav på fastighetsägaren att göra en utredning kring vad som orsakat olägenheten. Om vi bedömer att klagomålet är obefogat avslutar vi ärendet. Då kan du få ett beslut som du kan överklaga.

Du som är fastighetsägare ska i första hand tala med den som stör eller vända dig till en konsult eller någon sakkunnig som kan ge dig råd om åtgärder.

Fastighetsägarens egenkontroll

Fastighetsägare och verksamhetsutövare ska bedriva egenkontroll och skaffa sig den kunskap som krävs för att förebygga olägen­heter för människors hälsa och miljön.

Egenkontroll är fastighetsägarens eget kvalitetssystem. Det ska hjälpa fastighetsägaren att förebygga och åtgärda det som kan ha negativ påverkan på miljön eller människors hälsa. Samtidigt är det ett sätt att säkra att verksamheten bedrivs enligt de lagkrav som finns.

Lagen ställer krav på egenkontroll

Den som äger en fastighet är skyldig att bedriva egenkontroll. Kravet finns i miljöbalken (26 kap. 19 §). Där finns också de allmänna hänsynsregler som ligger till grund för egenkontrollen (2 kap.).

Folkhälsomyndigheten har mer information - Fastighetsägares egenkontroll.

Vad ska ingå i egenkontrollen?

Det ska finnas klara rutiner för:

 • hur man upptäcker och åtgärdar fel och brister i byggnaden
 • hur man hanterar felanmälningar och klagomål
 • vem som har ansvaret för inomhusmiljön
 • vem som har ansvaret för tomtmarken runt byggnaden

Tillsyn av fastighetens egenkontroll

Samhällsbyggnadskontoret har ansvar för att kontrollera hur fastighetsägaren uppfyller de krav som ställs på verksamheten. Om det uppkommer brister eller klagomål är fastighetsägaren skyldig att visa oss att det finns en fungerande egenkontroll i fastigheten.

Tips och råd vid dåligt inomhusklimat

Mögelsvampar och mögelsporer finns naturligt överallt och kan börja växa där det finns fukt, syre och näring.

Mögel kan se ut på många olika sätt och ha olika färger. Synliga tecken på mögel kan vara fuktfläckar, missfärgning, bubblor i mattor eller flagnande färg. Ibland kan man också känna mögellukt utan att möglet syns.

Vad du kan göra själv

Fuktskador uppstår oftast i badrummet. Så här kan du minska risken

 • Torka bort vattnet från väggar och golv efter dusch eller bad
 • Öppna fönster och dörrar och vädra ut fukten
 • Häng inte upp mycket tvätt på tork i badrummet
 • Borra inga hål i närheten av duschen, då kan vatten tränga in i väggen

Hur du upplever temperaturen i bostaden beror både på temperaturen i luften och på ytorna omkring (golv, väggar och fönster).

Det är vanligt att uppleva att inomhusluften är torr. Det beror ofta på att luften är för varm eller att den innehåller mycket damm. Att sänka temperaturen med en eller ett par grader kan räcka för att bli av med besvären.

Vilken temperatur det bör vara i bostaden regleras av Folkhälsomyndigheten.
Där står bland annat att temperaturen bör ligga mellan 20 och 24 grader.

Alla upplever temperaturer olika. Den temperaturen som du föredrar kan vara något annat än den som föreslås av Folkhälsomyndigheten.

Samhällsbyggnadskontoret kan tyvärr inte kräva av en fastighetsägare eller en bostadsrättförening att höja temperaturen över Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Matos och rök är exempel på lukter som kan vara störande. De kan komma från din egen eller andras lägenheter och från grannar eller närliggande verksamheter. Om lukten är störande och förekommer ofta under längre tid, bör orsaken utredas och åtgärdas om det är rimligt.

Vad du kan göra själv

Se till att du har en god ventilation i bostaden.

 • Håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna
 • Kontrollera att frånluftsventilerna fungerar
 • Vädra ofta och effektivt (korsdrag) i korta perioder
 • Rengör ventiler i badrum, toalett och kök regelbundet
 • Rengör fettfiltret i spisfläkten regelbundet
 • Sätt på fläkten och håll fönstret i köket stängt vid matlagning, annars sprider du matos till resten av lägenheten och till grannarna.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping