Q-märkta och k-märkta byggnader

Vissa hus har ett större kulturhistoriskt värde. Ibland kallas de för k-märkta eller q-märkta. Är ditt hus skyddat med den här märkningen så måste du ta mer hänsyn när du vill bygga om eller ändra något.

Även byggnader och områden som är kulturhistoriskt värdefulla men som inte skyddas av bestämmelser i en detaljplan har ett skydd genom en generell bestämmelse i Plan- och bygglagen.

Om din byggnad har k-märkt eller q-märkt står i detaljplanen för området:

Hitta gällande detaljplaner i Norrköpings karta

Om ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt kan vi kräva in ett antikvariskt utlåtande som en handling i ditt ärende.

Tre beteckningar skyddar värdefulla hus och områden

Värdefulla byggnader och områden kan skyddas med tre beteckningar. Dessa ser du i detaljplanen för området.

q-märkt

Ett litet q innebär att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas.

Det kan till exempel vara rivningsförbud eller att den befintliga utformningen och detaljer ska bibehållas.

Bestämmelser i detaljplanen kan reglera sådant som vanligtvis inte är bygglovspliktigt, exempelvis interiörer eller hur underhåll ska utföras.

Litet q är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan.

k-märkt

Ett litet k betecknar att byggnaden har kulturhistoriska värden som ska tas till vara. Du måste ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag när du vill göra ändringar. Vad det innebär preciseras genom bestämmelser som står i detaljplanen och kan till exempel ange vilken färg en byggnad får ha eller hur fönstren får se ut.

Q-märkt

Ett stort Q är en bestämmelse om hur ett område eller en byggnad får användas. Den innebär att användningen ska vara anpassad till byggnadens kulturvärden. Det betyder att det kan vara bostäder, kontor, butiker eller annat, så länge bevarandet av byggnaden inte motverkas.

Stora Q är inte en ”strängare variant” av lilla q.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping