Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov

Här kan du steg för steg se hur det går till att söka bygglov, marklov och rivningslov.

Innan du skickar in din ansökan behöver du ta reda på vilka regler som gäller och vilka krav vi ställer på de ritningar du skickar in till oss.

Vad gäller i ditt område?

I många delar av kommunen regleras vad som får byggas med detaljplaner. Vad och hur mycket man får bygga är olika beroende på vilken detaljplan som gäller.

Utöver detaljplanen finns det vissa områden som omfattas av områdesbestämmelser.

Vad gäller där du vill bygga?

Vilka handlingar och ritningar behövs i din ansökan?

För att vi ska kunna fatta ett beslut behöver du visa vad du planerar att göra. Ta reda på vilka ritningar du ska skicka in och hur de ska se ut. Vi behöver få fackmannamässiga ritningar som är skalenliga. För att en ritning ska behålla den skala den är ritad i behöver den skannas in och skickas till oss. Använd gärna vår e-tjänst för ansökan så får du fortlöpande information i ditt ärende.

Guide för byggåtgärder

Ritningar för bygglov

Beställ handlingar och ritningar ur arkivet

Prata med dina grannar

Det är bra om du redan innan du skickar in ditt ärende pratar med dina grannar om vad du vill göra. Vi kan behöva fråga dina grannar om synpunkter innan vi fattar ett beslut. Du kan även behöva ändra dina byggplaner utifrån de synpunkter som kommer in i ärendet.

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid vissa byggen, rivningar och markarbeten behövs en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska hjälpa till att säkerställa att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

Ta reda på om det du planerar kräver en kontrollansvarig:

Guide för byggåtgärder

En kontrollansvarig behöver vara certifierad och går att hitta på Boverkets webbplats:

Hitta kontrollansvarig på Boverkets webbplats

Du kan anmäla en kontrollansvarig när du skickar in en ansökan.

Skicka in din ansökan via vår e-tjänst

När du har allt underlag ansöker du direkt i vår e-tjänst. Där bifogar du de ritningar som krävs. Det är viktigt att alla handlingar som efterfrågas skickas med eftersom det underlättar handläggningen. Är ansökan inte komplett tar det längre tid innan du får beslut i ditt ärende.

Använd e-tjänsten nedan för att ansöka:

Sök bygglov, marklov eller gör en anmälan

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse. När det händer något i ditt ärende får du information från oss. Du följer ditt ärende via e-tjänst.

Ansök om bygglov utan e-legitimation

Om du inte har e-legitimation kan du kontakta bygglov@norrkoping.se eller 011-15 00 00.

När din ansökan har kommit in till oss registreras ditt ärende med ett diarienummer och lämnas till en handläggare.

Handläggningstiden varierar beroende på vad det är för ärende. Enligt lag ska vi handlägga ditt ärende inom 10 veckor från att din ansökan är komplett. Tiden räknas alltså inte från det datum du skickade in ansökan, utan från det datum din handläggare bedömer att ärendet är komplett. Om din ansökan är komplett redan när du skickar in den går handläggningen snabbare.

Du kan behöva komplettera ditt ärende

Inom 3 veckor får du ett meddelande från oss om du behöver komplettera. Du får i så fall ett "föreläggande om komplettering" och har 3 veckor på dig att skicka in din komplettering. Om du behöver längre tid för att komplettera ditt ärende behöver du meddela detta och hur lång tid du behöver.

Använd vår e-tjänst för att komplettera ditt bygglovsärende inför lovbeslut.

Komplettera ditt ärende


När din ansökan är komplett handlägger vi ditt ärende.

Här kan du följa ditt ärende och få information om vad som händer:

Mina byggärenden 

Vad kostar det?

Flera faktorer påverkar kostnaden för ditt bygglov. Vår taxa bygger på schabloner vilket betyder att vi beräknat en genomsnittlig tid för varje typ av ärende. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige. Ta gärna del av exempel på vad bygglov och anmälan kostar för att bilda dig en uppfattning.

Avgifter för bygglov och anmälan

Grannehörande – vi frågar dina grannar och andra berörda

 I vissa fall behöver vi fråga dina grannar och andra berörda vad de tycker innan vi fattar ett beslut. Vi frågar dina grannar när ditt ärende till exempel:

  • Inte stämmer överens med gällande detaljplan.
  • Gäller en större åtgärd utanför detaljplanelagt område.
  •  Är utanför detaljplanerat område där byggnationen placeras närmare grannfastighet än 4,5 m

Oftast är det fastighetsägare eller boende som angränsar till din fastighet som vi anser vara berörda. 

  • Beslut – du får ditt beslut

Du får ett beslut när vi är klara med handläggningen av ditt ärende. I beslutet kan det stå att din ansökan beviljas, avslås eller avvisas.

  • Beviljas: betyder att byggprojektet du vill göra godkänns.
  • Avslås: betyder att byggprojektet du vill göra nekas.
  • Avvisas: betyder att ditt ärende inte kommer att handläggas, till exempel på grund av att du inte har kompletterat din ansökan i rätt tid.

Du kan ta del av ditt beslut i e-tjänsten nedan:

Ta del av beslut som sökande eller kontrollansvarig


Alla beviljade bygglov publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samtidigt som beslutet skickas ut. Publiceringen kallas kungörelse och syftet är att nå alla som berörs (grannar och boende) av bygget. De har möjlighet att överklaga beslutet.

Post- och inrikes Tidningar

Dina grannar får ta del av beslutet

I samband med att ditt bygglov blir beviljat skickar vi även ett vykort till din granne med information om att ditt byggprojekt är godkänt. Grannen får tillgång till beslutet i ärendet via en e-tjänst och har sedan möjlighet att överklaga.

Komplicerade ärenden beslutas i nämnden

De flesta bygglovsbeslut fattas av handläggaren, Byggnadsnämnden har delegerat rätten att ta beslut i de flesta typer av ärenden. Men i vissa fall fattas beslutet av Byggnadsnämnden, till exempel avslag, beslut om sanktionsavgifter och förhandsbesked.

Alla ärenden med ett negativt besked ska kommuniceras med dig innan Byggnadsnämnden tar beslut. Det innebär att du får möjlighet att se vårt förslag till beslut och ge dina synpunkter på det. Dina synpunkter och de handlingar som finns i ärendet presenteras för Byggnadsnämnden innan beslutet tas.

När nämnden har tagit beslut får du som sökande och alla som har yttrat sig i ärendet beslutet och har möjlighet att överklaga beslutet

Överklaga ett beslut

Vill du överklaga ett beslut om bygglov eller anmälan måste du göra det senast 3 veckor från att du tagit emot beslutet.

Vad gäller efter att du har fått ett beslut?

Även om du har fått ett beviljat beslut och ingen har överklagat får du inte börja med ditt byggprojekt. Du måste alltid invänta ett startbesked.

Om det gäller ett enklare ärende får du ditt startbesked tillsammans med beslutet. Vid komplicerade ärenden krävs en teknisk handläggning. En byggnadsinspektör tar då kontakt med dig.

Du måste också invänta att beslutet har kungjorts. Detta görs genom att vi annonserar i Post- och Inrikes Tidningar. Fyra veckor efter denna kungörelse räknas beslutet som verkställbart och byggnationen kan påbörjas.

Om byggnationen sätts i gång innan de fyra veckorna har gått ska Byggnads- och miljöskyddsnämnden ta ut en sanktionsavgift.

Om beslutet överklagas har man rätt att på egen risk börja byggnationen efter fyra veckor.

Hur länge är beslutet giltigt?

Du måste påbörja inom 2 år och slutföra inom 5 år.

Vid mer komplicerade byggprojekt behövs ett tekniskt samråd för att diskutera den föreslagna kontrollplanen och projektets tekniska egenskaper. I de fallen får du ett meddelande från oss.

Det tekniska samrådet innebär att du, byggnadsinspektören och kontrollansvarig går igenom det underlag som gör att vi kan besluta om byggprojektet får påbörjas eller inte.

När behövs inte ett tekniskt samråd?

Det är byggnadsinspektören som bedömer om det behövs ett tekniskt samråd eller inte. Vid enklare åtgärder, behöver vi inte ha ett tekniskt samråd.

Du kan behöva komplettera ditt ärende

Om det saknas information inför den tekniska handläggningen behöver du komplettera. Du får i så fall en kallelse till tekniskt samråd med ett föreläggande om komplettering.

Använd e-tjänsten nedan för att komplettera inför startbeskedet:

Komplettera inför startbesked

När allt är klart för dig att starta ditt byggprojekt får du ett startbesked från oss.

I startbeskedet godkänner vi kontrollplanen och kontrollerar att de tekniska kraven i plan- och bygglagen uppfylls.

Bygg inte utan ett startbesked

Tänk på att vänta in ett startbesked innan du sätter igång ditt projekt. Påbörjar du arbetet innan du har fått ett startbesked kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Du kan se ditt startbesked i e-tjänsten nedan:

Ta del av beslut som sökande eller kontrollansvarig

Hur länge gäller startbeskedet?

Efter att du har fått bygglov måste du påbörja ditt arbete inom 2 år och slutföra inom 5 år.

Om du har haft ett tekniskt samråd gör vi minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge efter att du har kommit igång. Vid besöket gör vi en teknisk tillsyn och kontrollerar att arbetet följer kontrollplanen. Kontrollansvarig ska vara närvarande vid arbetsplatsbesöket. Du får ett protokoll efter arbetsplatsbesöket.

Här kan du följa ditt ärende och se handlingar:

Mina byggärenden

Inspektören bedömer om det behövs ett slutsamråd när ditt bygge är färdigt. Ofta har vi slutsamrådet på byggarbetsplatsen. På mötet går vi igenom förutsättningar för att få ett slutbesked. Vi går bland annat igenom om kontrollplanen är uppfylld, avvikelser från byggreglerna och utlåtande från kontrollansvarig som till exempel meddelar om det finns någon brist i projektet.

Komplettera ditt ärende under projektets gång

Du kan skicka in handlingar löpande i ditt ärende inför slutbeskedet.

Använd den här e-tjänsten för att komplettera inför slutbeskedet:

Komplettera inför slutbesked 

När du har uppfyllt alla krav och villkor och din byggnation är godkänd ansöker du om ett slutbesked. Först när du har fått ditt slutbesked får du börja använda byggnationen.

Om du använder byggnationen utan slutbesked kan en sanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

Använd den här e-tjänsten för att skicka in en begäran om slutbesked:

Begäran om slutbesked

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping