Bestämmelser där du vill bygga

Var din fastighet ligger är avgörande för vad du får bygga. Olika regler gäller om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanelagt område.

För att veta vad som gäller där du vill bygga eller förändra behöver du titta i detaljplanen för det området. Om din fastighet ligger utanför detaljplanen behöver du titta i översiktsplanen för att ta reda på vad som gäller.

Detaljplaner

I en detaljplan finns bestämmelser om vad som får byggas, till exempel småhus eller flerbostadshus, lokaler för handel och kontor, parker, gator eller idrottsanläggningar i ett visst område. Det finns även bestämmelser för hur stora byggnaderna får bli och ibland också hur de ska se ut.

Detaljplanen kan ibland innehålla bestämmelser om skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller värdefull natur.

Om din bygglovsansökan avviker från detaljplanen finns en möjlighet att få en liten avvikelse prövad. Vad som är en liten avvikelse utgår mycket ifrån vad som tidigare prövats av högre instanser som en liten avvikelse.

Hitta gällande detaljplaner i Norrköpings karta

Översiktsplan

Om du bor i ett område utanför detaljplan gäller andra regler och du behöver därför titta i översiktsplanen för att ta reda på vad som gäller.

Översiktsplanen täcker hela kommunen och ger en långsiktig vision om hur kommunen vill att mark- och vattenområden används. Var vi ska bygga, vad vi ska skydda, var vägar ska dras med mera.

Ibland används områdesbestämmelser inom begränsade områden som inte har någon detaljplan.

Översiktsplaner

Område med sammanhållen bebyggelse – utanför detaljplan

Det finns områden på landsbygden som inte har en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är tät, det kallas sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. I regel brukar en sammanhållen bebyggelse innehålla minst tio hus.

Utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse behöver du ansöka om lov för åtgärder som inte är bygglovsbefriade, precis som inom detaljplanerat område.

Definition sammanhållen bebyggelse (boverket.se)

Åtgärder utanför detaljplanelagt område utan bygglov eller anmälan

Utanför detaljplanelagt område och också utanför sammanhållen bebyggelse finns det möjligheter att utföra vissa åtgärder på fastigheter med ett en- eller tvåbostadshus, utan att du behöver ansöka om bygglov eller anmälan. I bild och text nedan kan du se vilka åtgärder det handlar om.

Åtgärder som inte kräver bygglov

För detta behöver du inte ansöka om bygglov eller anmälan:

  • Tillbyggnad som är max 50% av den befintliga byggnadsarean, dock max 40 m² (max en gång). Exempel: Är bostadshuset 80 m² får utbyggnaden max vara 40 m². (Nr 2 på bilden)
  • Friggebod - flera får uppföras men tillsammans får de inte ha en större yta än 15 m². Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter. (Nr 5 på bilden)
  • Komplementbyggnad (garage eller förråd) som underordnar sig huvudbyggnaden, det vill säga vara mindre än huvudbyggnaden både till yta och höjd, och aldrig vara större än 60 m² byggnadsarea. Den får inte heller uppföras i mer än en våning.
  • Skärmtak max 15m² sammanlagt på fastigheten. Dessa får bara sättas över uteplats, balkong eller entré.
  • Observera att om en lovbefriad tillbyggnad eller komplementbyggnad innehåller vatten- och avloppsinstallationer så krävs en anmälan för installation av VA.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping