Så här hanterar vi ditt ärende

  • Hur lång tid tar det?

Alla förrättningar har olika omfattning och svårighetsgrad och tar därför olika lång tid. Typen av förrättning och storleken på fastigheten eller fastigheterna har betydelse för arbetsinsatsen.

När vi mottagit din ansökan registrerar vi upp den och gör en första granskning, ibland kontaktar vi dig för kompletteringar eller om det är någonting som behöver förtydligas. Ibland kan det finnas hinder för att genomföra en sökt förrättning. Kostnaden för nerlagd tid debiteras alltid.

Senast två veckor efter att din ansökan kommit in får du en skriftlig bekräftelse. När en ansvarig lantmätare tilldelats ärendet kommer den att ta kontakt med dig.

Kötid

Alla ansökningar som inkommer till oss hamnar i vår ärendekö innan de fördelas ut till lantmätare. Ärenden handläggs i turordning. Vi prioriterar vissa ärenden bland annat vid nybyggnation av bostäder eller om förrättningen medför att många nya arbetstillfällen kan skapas.

Aktuell genomsnittlig kötid:

Prioriterade ärenden

Övriga ärenden

Cirka 9 månader

Cirka 20 månader

Handläggningstid

När ärendet sedan fördelas ut till lantmätare kan själva handläggningstiden variera beroende på vad som framkommer under handläggningen. Genomsnittlig tid för att utreda och genomföra en lantmäteriförrättning är mellan 3–8 månader.

Utredning

I utredningen tittar handläggaren bland annat på följande:

  • Tekniska, fastighetsrättsliga och ekonomiska förutsättningar.
  • Nya gränser ska bestämmas och befintliga, äldre gränser kan behöva utredas.
  • Att åtgärden inte strider mot gällande detaljplan eller tomtindelning.
  • Fastigheten som nybildas eller ombildas måste efter åtgärden vara varaktigt lämpad för det den ska användas till.
  • Om det finns rättigheter som berörs av åtgärden eller om några nya behöver tillskapas. Det kan behövas servitut för att ge en ny fastighet rätt till utfart till exempel.
  • Panträttshavares intressen ska bevakas. Detta kan betyda att de behöver ge sitt godkännande till en viss åtgärd om den innebär att värdet på fastigheten påverkas.

Samråd

Ibland behöver kontakter tas med, till exempel byggnadsnämnd och länsstyrelse för att bedöma åtgärdens lämplighet.

Sammanträde

Om åtgärden berör många fastighetsägare eller om det finns frågor som behöver redas ut kallar lantmätaren till sammanträde.

Fältarbete

Mätning på plats med markering av nya gränser eller markering av bestämda gränspunkter.

Beslut kan tas i ärendet när det är komplett och förutsättningarna är utredda. Det kan förutom fastighetsbildningsbeslut vara till exempel ersättningsbeslut, tillträdesbeslut eller anläggningsbeslut.
Resultatet av en förrättning ska utförligt redovisas i beskrivning, protokoll och förrättningskarta.

Beslutet kan överklagas. Är du inte nöjd med beslutet har du fyra veckor på dig att överklaga till Mark- och miljödomstolen. Informationen om detta finns beskrivet i beslutet.

Om inte någon överklagat förrättningen inom fyra veckor så registreras den hos oss i Fastighetsregistret och förs in i kartdatabasen. I samband med det får nybildade fastigheter en egen fastighetsbeteckning.

När registreringen är klar får en av er som är sakägare kopior på alla dokument som har med ärendet att göra.

När förrättningen vunnit laga kraft skickas faktura ut till de som enligt förrättningsbeslutet ska betala .Är du inte nöjd med beloppet så har du tre veckor på dig att överklaga till Mark- och miljödomstolen. Information om detta skickas ut med den slutliga förrättningshandlingen. Tänk på att om du är missnöjd med fördelningen av kostnaden så ska detta överklagas inom överklagandetiden.