Sandtorp etapp 3

Den tredje etappen och sista etappen i utvecklingen av Sandtorp är i full gång. Under 2023 inleddes gatu- och ledningsarbeten för ett hållbart och grönt område i Klockaretorpet.

Karta över Sandtorp etapp 3 med information om ny infart, ny lokalgata och ny sträckning av Folkborgsvägen

Karta över området Sandtorp etapp 3. Det blir en ny infart i området och Folkborgsvägen får delvis en ny sträckning med spårväg i gatumiljö. En ny lokalgata byggs också som ska heta Vindrosgatan. Karta: Norrköpings kommun

Sandtorp är en del av stadsdelen Klockaretorpet och binder ihop Klockaretorpet med stadsdelen Kneippen. Stadsomvandlingen av Sandtorp består av tre etapper. I de två första etapperna har bland annat ett varierat utbud av bostäder byggts och grönområden skapats som till exempel Kavaljersparken som har naturnära lekmiljöer med vattenkontakt.

Under våren 2023 inleddes den tredje och sista etappen som främst omfattar arbeten med vattenledningar, gator, spårvagnsspår och parker. Det är Norrköpings kommun och Nodra som är ansvariga för projektet och själva arbetet utförs av entreprenörer.

Se karta med etappindelningen här.  Pdf, 390.6 kB.

Vägar, avlopp och spårvagnsspår

Etapp tre beräknas ta tre till fyra år att genomföra och delas upp i olika omgångar. De arbeten på gator, avlopp och spårvagnsspår som nu genomförs beräknas vara klara 2024.

Etapp tre omfattar i huvudsak följande arbeten:

  • Folkborgsvägen kommer att få en ändrad dragning och del av spårvagnsspåret ska flyttas ut i gatan en sträcka.
  • Omfattande arbete med vatten- och avloppsledningar med både nya ledningar och flytt av befintliga ledningar.
  • Spårvagnsspåret ska renoveras på sträckan mellan Söderleden och hållplatsen Bastuban. En ny vändslinga ska byggas.
  • Ny belysning kommer upp på flera gång- och cykelvägar.
  • Ny gata byggs, Vindrosgatan, med vatten- och avloppsledningar, gångbanor och träd.
  • Parker och grönområden anläggs som är anpassade till klimatförändringar
  • Olika typer av trafiksäkerhetshöjande åtgärder görs på flera platser, bland annat Hjalmar Brantings gata.

Frågor och svar

Arbetena är planerade för att orsaka så få störningar som möjligt, men det kommer att bli lite stökigt ändå och påverka dig som rör dig i området under byggtiden. Folkborgsvägen kommer att ha begränsad framkomlighet under större delen av projektet och då kan du behöva välja en annan väg. Parkeringsmöjligheterna vid Folkborgen kommer att förändras.

Under byggtiden är det högt prioriterat att säkerställa säkerheten för alla som rör sig i området. Barn går till skolan, föräldrar ska kunna lämna sina barn till förskola och skolor, anställda ska kunna ta sig till jobbet och kunder ta sig till mataffärerna.

Arbetena görs för att förbättra boendemiljön i området och säkerställa trafiksäkerheten för de som bor och rör sig i området. Syftet med projektet är också att planera och genomföra en hållbar stadsutveckling inom planområdet med blandad bebyggelse som innehåller bostäder, skolor, park och centrumverksamhet.

Planerad publicering i e-avrop: hösten 2022
Byggstart: mars 2023
Planerat färdigställande: Etapp tre beräknas vara färdigställd 2025-2026.
Kontakt: Jan Holmberg, projektledare på Norrköpings kommun. Telefon: 011-15 28 35 E-post: jan.holmberg2@norrkoping.se

För projektrelaterade frågor om vatten och avlopp kontaktar du Jens Stenman
på Nodra. E-post: jens.stenman@projkon.se

Projektledare: Carl Gistrand, Projkon (underkonsult).
e-post: carl.gistrand@projkon.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping