Mjölnaren, Nordantill

Program tillhörande detaljplan för kvarteret Mjölnaren med närområde (Omvandling av Västgötegatan med bostäder, butiker, hotell, parkeringshus, med mera) inom Nordantill i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 14 oktober 2008, § 228.

Syftet med planeringen är att förbereda för ett framtagande av detaljplan för omvandling av de avrivna kvarteren vid Västgötegatan. I det ingår att föreslå bebyggelsestruktur och markanvändning samt karaktären på gator och allmän platsmark.

Samråd

Samrådstiden var den 9 juni - 28 juli 2008.

Godkända handlingar

Program Pdf, 5.7 MB.
Behovsbedömning Pdf, 251.8 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 200.8 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.