Östra Eneby 3:2 och 3:3, Kvillinge

Program tillhörande detaljplan för fastigheterna Östra Eneby 3:2 och 3:3 med närområde inom Kvillinge

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 16 juni 2015, § 145.

Syftet med programmet var att pröva möjligheten att skapa cirka 40-50 nya tomter för småhusbebyggelse inklusive avstyckningar av tomter för hus på ofri grund. Även möjligheten att uppföra en förskola inom programområdet samt anlägga gång- och cykelvägar prövades.

Godkända handlingar

Program Pdf, 4.9 MB.
Behovsbedömning Pdf, 720.8 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 480.8 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.