Sankt Johannes 1:8 (Ludden), Kårtorp

Program tillhörande detaljplan för Sankt Johannes 1:8 med närområde (Ludden) inom Kårtorp i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 12 april 2011, § 58.

Syftet med programmet var att utreda förutsättningarna till förtätning av Ludden med närområde genom nya tomter för bostadsändamål, samt att ge ökade byggrätter som möjliggör permanentboende i samband med att området förses med kommunalt vatten och avlopp. Programmet ska även belysa möjligheter och hinder för fortsatt detaljplanearbete.

Godkända handlingar

Program Pdf, 952.2 kB.
Behovsbedömning Pdf, 633.3 kB.

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.