Bollen 2 och Bollen 7, Kneippen

Detaljplan för fastigheten Bollen 2 och fastigheten Bollen 7 med närområde inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av området med bostäder och centrumverksamhet.

Planbesked

Den 21 mars 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 20 november 2018.

Samråd

Samrådstiden var den 13 december 2019 - 7 februari 2020.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 390.6 kB. (Pdf, 390.6 kB)
Planbeskrivning Pdf, 16.4 MB. (Pdf, 16.4 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)

Bearbetning inför utställning/granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut för granskning under fjärde kvartalet 2021.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Simon Tell
planarkitekt
011-15 67 46

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.