Bollen 2 och Bollen 7, Kneippen

Detaljplan för fastigheterna Bollen 2 och Bollen 7 med närområde inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med möjlighet till centrumanvändning.

Planbesked

Den 21 mars 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 20 november 2018.

Samråd

Samrådstiden var den 13 december 2019 - 7 februari 2020.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 390.6 kB.
Planbeskrivning Pdf, 16.4 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 2.2 MB.

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Den 5 - 26 oktober 2022 är planförslaget ute på granskning.

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 662.9 kB.
Planbeskrivning Pdf, 7.6 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 2.2 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 632 kB.
Grundkarta Pdf, 450.7 kB.

Bearbetning inför antagande

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Simon Tell
planarkitekt
011-15 67 46

Azita Taheri
projektledare
011-15 19 67

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.