Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Bollen 2 och Bollen 7, Kneippen

Detaljplan för fastigheterna Bollen 2 och Bollen 7 med närområde inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med möjlighet till centrumanvändning.

Den 21 mars 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 20 november 2018.

Samrådstiden var den 13 december 2019 - 7 februari 2020.

Granskningstiden var den 5 - 26 oktober 2022.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om antagande den 12 december 2023, § 276.

Beslutet vann laga kraft den 4 januari 2024.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 692.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 7.1 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 882.1 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1 MB.
Granskningsutlåtande Pdf, 949.9 kB.
Grundkarta Pdf, 450.7 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.