Djurön 1:6, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Djurön 1:6 med närområde inom Dagsberg i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av villabebyggelse på Djurön. Den gällande detaljplanen är gammal och stämmer inte överens med den befintliga byggnationen i området.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 september 2008.

Samråd

Samrådstiden var den 27 januari - 15 mars 2010.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB)
Planbeskrivning Pdf, 830.5 kB. (Pdf, 830.5 kB)
Genomförandebeskrivning Pdf, 179.6 kB. (Pdf, 179.6 kB)
Behovsbedömning Pdf, 191.6 kB. (Pdf, 191.6 kB)

Bearbetning inför utställning/granskning

Planarbetet är just nu vilande i avvaktan på buller- och trafikutredningar.

Utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.