Drag, Nordantill

Detaljplan för kvarteret Drag med närområde inom Nordantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling till i huvudsak bostadsändamål.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 6 mars 2007.

Samhällsbyggnadskontoret fick ett nytt uppdrag att påbörja planarbetet den 19 maj 2022.

Ett program är framtaget och godkänt i stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden den 16 juni 2015: Program för kvarteret Drag med närområde.

Samråd
Bearbetning inför utställning
Utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.