Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Kopparhammaren 2, Berget

Detaljplan för fastigheten Kopparhammaren 2 med närområde inom Berget

Syftet med detaljplanen är att förtäta området och möjliggöra användning för kontor, centrumverksamhet, bostäder, utbildningslokaler och parkering.

Planbesked

Den 10 december 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.


Uppdraget för planbeskedet är tänkt att göras i tre olika detaljplaner.

Etapp ett, del av kvarteret Vävstolen (del av fastigheten Kopparhammaren 2 vid Korsgatan).

Övriga etapper kommer att sökas uppdrag för senare.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.