Vävstolen (del av Kopparhammaren 2 vid Korsgatan), Berget

Detaljplan för del av kvarteret Vävstolen (del av fastigheten Kopparhammaren 2 vid Korsgatan) inom Berget i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med kontor, centrumverksamhet och utbildningslokaler.

Planbesked

Den 10 december 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Planbeskedet består av tre olika etapper, varav denna detaljplan är etapp ett.
Planbesked: Kopparhammaren 2 med närområde


Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 10 november 2020.

Detta är etapp ett av planbeskedet: Kopparhammaren 2 med närområde

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.