Vävstolen (del av Kopparhammaren 2 vid Korsgatan), Berget

Detaljplan för del av kvarteret Vävstolen (del av fastigheten Kopparhammaren 2 vid Korsgatan) inom Berget i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med kontor, centrumverksamhet och utbildningslokaler genom en utökning av byggrätten i höjdled. Vidare syftar detaljplanen till att ny bebyggelse ska ges en gestaltning som knyter an till det tidiga 1900-talets fabriksbyggnadskaraktär och form samt harmoniserar med den kulturhistoriskt värdefulla miljön som omger den.

Promenera i området i 3D

I vårt 3D-verktyg kan du styra själv och se detaljplanen från olika vinklar. Se Vävstolen i 3D.

Planbesked

Den 10 december 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Planbeskedet består av tre olika etapper, varav denna detaljplan är etapp ett.
Planbesked: Kopparhammaren 2 med närområde

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 10 november 2020.

Detta är etapp ett av planbeskedet: Kopparhammaren 2 med närområde

Samråd

Den 1 september till och med den 13 oktober 2022 är detaljplaneförslaget ute på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Detaljplanen hanteras med utökat planförfarande.

Samrådsmöte
Samrådsmöte i form av ”öppet hus” med föredrag av stadsantikvarien.
När: lördagen den 24 september 2022, drop in mellan klockan 10.00-13.00.
Tider för föredrag: klockan 10.30, 11.30 och 12.30.
Var: på Grytstorget, vid Korsgatan 3, Norrköping.

Lämna in synpunkter senast den 13 oktober 2022.
Glöm inte skriva ditt namn och fullständig postadress. Lämna gärna även telefonnummer och e-postadress.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)
Planbeskrivning Pdf, 9.2 MB. (Pdf, 9.2 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 6.1 MB. (Pdf, 6.1 MB)
Gestaltningsprogram Pdf, 7.1 MB. (Pdf, 7.1 MB)
Grundkarta Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)
Kungörelse Pdf, 359.6 kB. (Pdf, 359.6 kB)

Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.