Kvarntorp 7:3 och del av Ättetorp 2:1, Åby

Detaljplan för fastigheten Kvarntorp 7:3 och del av fastigheten Ättetorp 2:1 med närområde inom Åby i Norrköping

Syftet med den aktuella detaljplanen är att möjliggöra en förtätning i Åby med bostäder och centrumverksamheter. Vidare syftar detaljplanen till att skapa skydd för kulturhistoriska värden.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 februari 2020.

Samråd

22 december 2020 - 22 februari 2021 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Lämna in synpunkter senast den 22 februari 2020.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:

PlankartaPDF (pdf, 1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 11.3 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 902.9 kB)

Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Utredningar

Dagvatten PMPDF (pdf, 957.4 kB)
Geoteknisk utredningPDF (pdf, 3.9 MB)
KulturmijöunderlagPDF (pdf, 2.8 MB)
Miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 3.3 MB)
Naturvärden PMPDF (pdf, 1.5 MB)
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 5.6 MB)

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.