Kvarntorp 7:3 och del av Ättetorp 2:1, Åby

Detaljplan för fastigheten Kvarntorp 7:3 och del av fastigheten Ättetorp 2:1 med närområde inom Åby i Norrköping

Syftet med den aktuella detaljplanen är att möjliggöra en förtätning i Åby med bostäder och centrumverksamheter. Vidare syftar detaljplanen till att skapa skydd för kulturhistoriska värden.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 februari 2020.

Samråd

Samrådstiden var den 22 december 2020 - 22 februari 2021.

Digitalt samrådsmöte genomfördes den 3 februari 2021.

Samrådshandlingar:

Plankarta Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)
Planbeskrivning Pdf, 11.3 MB. (Pdf, 11.3 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 902.9 kB. (Pdf, 902.9 kB)

Bearbetning inför granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning under tiden 24 januari och till och med 14 februari 2022.

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)
Planbeskrivning Pdf, 14.2 MB. (Pdf, 14.2 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 525.5 kB. (Pdf, 525.5 kB)
Samrådsredogörelse Pdf, 624.8 kB. (Pdf, 624.8 kB)

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 19 maj 2022, § 101. Sista dag för överklagande är den 20 juni 2022.

Antagandehandlingar:
Plankarta Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)
Planbeskrivning Pdf, 14 MB. (Pdf, 14 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 624.1 kB. (Pdf, 624.1 kB)
Samrådsredogörelse Pdf, 664 kB. (Pdf, 664 kB)
Granskningsutlåtande Pdf, 610 kB. (Pdf, 610 kB)

Överklagande/Överprövning

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare handläggning.

Laga kraft

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.