Liljan 6 och Tulpanen 18 (Spiralen köpcentrum), Gamla staden

Detaljplan för del av fastigheterna Liljan 6 och Tulpanen 18 (Spiralen köpcentrum) med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av befintlig centrum-bebyggelse. I samband med utökningen av centrumbyggelsen utvecklas även det allmänna gaturummet för att skapa en sammanhängande stadsmiljö. Planen syftar även till att bekräfta den glaskupol som över mark förbinder fastigheterna Liljan 6 och Tulpanen 18, genom att möjliggöra ett tredimensionellt utrymme för kvartersmark över allmän plats. Vidare är syftet att tydliggöra vilka kulturhistoriska karaktärsdrag som ska värnas vid förändring av bebyggelsen.

Den 15 februari 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den
14 juni 2022.

Från och med den 5 april till och med den 3 maj 2024 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Samrådsmöte kommer inte att hållas. Kontakta ansvarig handläggare vid frågor.

Lämna in dina synpunkter senast den 3 maj 2024.
Glöm inte skriva ditt namn och fullständig postadress. Lämna gärna även telefonnummer och e-postadress.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 2.3 MB.
Planbeskrivning Pdf, 7.8 MB.
Behovsbedömning Pdf, 1000.3 kB.
Grundkarta Pdf, 4.5 MB.

Utredning

Dagvattenutredning Pdf, 2.3 MB.

Kontakt

Hannes Granath
planarkitekt
011-15 14 56

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.