Norrköpings-Ingelstad 1:1 (norr och öster om Manganet 2), Ingelsta

Detaljplan för del av fastigheten Norrköpings-Ingelstad 1:1 (norr och öster om Manganet 2) med närområde inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av industriverksamhet i ett redan etablerat verksamhetsområde. Motivet för planläggning är att skapa förutsättningar för nya lokaler och större ytor för befintlig verksamhet inom den angränsande fastigheten.

Planen syftar även till att anpassa markanvändningen för befintlig transformatorstation som idag är placerad på allmän plats.

Planbesked

Den 8 september 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 september 2021, § 140.

Samråd

Den 23 juni - 26 augusti 2022 var planförslaget ute på samråd.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 3.5 MB.
Planbeskrivning Pdf, 9.1 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 900.1 kB.
Grundkarta Pdf, 350.4 kB.

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Granskning pågår från och med den 9 december 2022 till och med den 9 januari 2023.

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 3.6 MB.
Planbeskrivning Pdf, 4.6 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 713.9 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 736 kB.
Grundkarta Pdf, 359.2 kB.

Bearbetning inför antagande

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Elias Allouche
planarkitekt
011-15 19 68

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.