Norrköpings-Ingelstad 1:1 (norr och öster om Manganet 2), Ingelsta

Detaljplan för del av fastigheten Norrköpings-Ingelstad 1:1 (norr och öster om Manganet 2) med närområde inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att utöka befintlig verksamhetsmark genom att skapa nya kontors- och verksamhetslokaler.

Planbesked

Den 8 september 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 september 2021, § 140.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Elias Allouche
planarkitekt
011-15 19 68

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.