Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Norsholms gårdsområde 1:171, Norsholm

Detaljplan för del av fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun

Planförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse för 25 nya friliggande hus samt möjliggöra omvandling av de två befintliga fritidshusen inom planområdet till permanentboende. Syftet är också att bredda och höja standarden på Munkebodavägen samt skapa en gång- och cykelväg utmed vägen.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 september 2007.

Samhällsbyggnadskontoret fick ett ändrat planuppdrag om att pröva en tätare exploatering inom två områden i södra delen av planområdet den 10 november 2020.

Samrådstiden var den 29 oktober - 10 december 2014.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 5 MB.
Planbeskrivning Pdf, 2.1 MB.
Genomförandebeskrivning Pdf, 1023.8 kB.
Behovsbedömning Pdf, 811 kB.

På grund av att bland annat några exploateringsfrågor återstår att lösas finns ingen tidsplan i nuläget.

Detaljplaneprogram

Som grund för detaljplanen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas.

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm

Kontakt

Magnus Gullstrand
planarkitekt
011-15 19 66

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.