Nunnan 20 (del av Inre hamnen), Saltängen

Detaljplan för fastigheten Nunnan 20 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad markanvändning från hamn och industri till ny innerstadsbebyggelse med bostäder och centrumverksamheter i en attraktiv stadsmiljö. Området ska ha bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet. Bostadsgårdar ska erbjuda viktiga funktioner och kvaliteter för boende.

Bakgrundsinformation
Efter samrådet har ovanstående detaljplan brutits ut från Detaljplan för Svanen 6 med närområde (del av Inre hamnen) i Saltängen.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 april 2018.

Samrådstiden var den 2 mars - 14 april 2020.

Under samrådsskedet tillhörde Nunnan 20 med närområde detaljplan för Svanen 6 med närområde. Därav namnen på samrådshandlingarna.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.2 MB.
Illustrationskarta Pdf, 45.9 MB.
Planbeskrivning Pdf, 6.9 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 2.4 MB.
Kvalitetsprogram Pdf, 27.6 MB.
Kulör- och materialstrategi Pdf, 10.7 MB.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in.

Utredningar

Bebyggelseinventering Pdf, 1.1 MB.
Beräkning av partiklar Pdf, 20.8 kB.
Dagvattenutredning Pdf, 4.8 MB.
Detaljerad riskbedömning Pdf, 2.4 MB.
Förstudie – skolor Pdf, 2.7 MB.
Geotekniskt – PM Pdf, 438.3 kB.
Landskapsinventering Pdf, 2.8 MB.
Luktreducerande åtgärder – Slottshagens reningsverk Pdf, 3.5 MB.
Luktutredning Norrköpings kommun – Slottshagens reningsverk Pdf, 1.3 MB.
Luktutredning tekniska åtgärder – Slottshagens reningsverk Pdf, 2.5 MB.
Markmiljö – PM Pdf, 4.9 MB.
Markmiljö – riskbedömning Pdf, 7.7 MB.
Markmiljö – teknisk rapport Pdf, 7.1 MB.
Naturvärdesinventering Pdf, 14.1 MB.
Norra Promenaden Kumulativa effekter Pdf, 1.5 MB.
PM MKN Luft Inre hamnen etapp 2 Pdf, 1.2 MB.
Trafikbullerutredning Pdf, 9.2 MB.
Utredning aktivitetsstråk - Brännerigatan Pdf, 13 MB.
Buller och vibrationer från spårvagnar Pdf, 787.3 kB.
Dagsljusanalys Pdf, 5 MB.
Förprojektering med bilagor Pdf, 14.1 MB.
Parkstråk 1 Norra Promenaden Pdf, 14.1 MB.
Parkstråk 2 Norra Promenaden Pdf, 7.3 MB.
PM Dagvattenhantering Pdf, 1.6 MB.
Kompletterande luktutredning Pdf, 509.5 kB.
PM Lukt Pdf, 723.9 kB.
Solljusanalyser Pdf, 19.5 MB.
Inverkan av skugga på trädallé Norra Promenaden Pdf, 2.5 MB.
Rapport historik förorenad mark Pdf, 14.9 MB.
Arkeologisk utredning Pdf, 88.3 MB.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas. Planområdet omfattas av programmet för Inre hamnen, Saltängen.

Program för Inre hamnen

Kontakt

Azita Taheri
planarkitekt
011-15 19 67

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.