Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Saltängen 1:15, Saltängen

Detaljplan för fastigheten Saltängen 1:15 med närområde inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling med blandad bebyggelse. Kvarteret Skepparen ligger inom en kulturhistoriskt viktig stadsmiljö i Norrköpings innerstad och gränsar till viktiga utvecklingsområden. Därmed ska ny bebyggelse utföras med en hög arkitektonisk nivå.

Bakgrundsinformation
Efter samrådet har den ursprungliga detaljplanen Detaljplan för fastigheterna Skepparen 1-5 och Saltängen 1:12-15 med närområde inom Saltängen delats upp i två delar. Den östra delen för kvarteret Skepparen är ovanstående detaljplan, del 2. Denna del kommer att bearbetas utifrån ett arkitekturtävlingsprogram innan den går ut på granskning. Detta för att säkerställa en genomtänkt gestaltning av kommande bebyggelser inom området. Därav anledningen till varför den ursprungliga detaljplanen har delats upp i två delar.

Den västra delen av kvarteret Skepparen är Detaljplan för Skepparen 1 med närområde inom Saltängen, del 1.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 23 maj 2017.

Den 17 september - 15 oktober 2020 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 568.8 kB.
Planbeskrivning Pdf, 27.3 MB.
Behovsbedömning Pdf, 1 MB.

Väntar på att frågan om vidarearbetet ska lyftas till styrgrupp.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.