Skepparen 1, Saltängen

Detaljplan för fastigheten Skepparen 1 med närområde inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en tingsrättsbyggnad inom planområdet. Detaljplanen möjliggör även för andra typer av kontorsbyggnader och centrumverksamheter. Kvarteret Skepparen ligger inom en kulturhistoriskt viktig stadsmiljö i Norrköpings innerstad och gränsar till viktiga utvecklingsområden. Därmed ska ny bebyggelse utföras med en hög arkitektonisk nivå.

Bakgrundsinformation
Efter samrådet har den ursprungliga detaljplanen Detaljplan för fastigheterna Skepparen 1-5 och Saltängen 1:12-15 med närområde inom Saltängen delats upp i två delar. Den västra delen av kvarteret Skepparen är ovanstående detaljplan, del 1. Den östra delen är Detaljplan för Saltängen 1:15 med närområde inom Saltängen, del 2. Denna del kommer att bearbetas utifrån ett arkitekturtävlingsprogram innan den går ut på granskning. Detta för att säkerställa en genomtänkt gestaltning av kommande bebyggelser inom området. Därav anledningen till varför den ursprungliga detaljplanen har delats upp i två delar.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 23 maj 2017.

Samråd

Den 17 september - 15 oktober 2020 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 568.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 27.3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 1 MB)

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Den 20 september - 11 oktober 2021 är planförslaget ute på granskning och finns, under denna tid, tillgänglig i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Detaljplanen hanteras med utökat förfarande.

Vill du lämna synpunkter på planförslaget ska de lämnas senast den 11 oktober 2021. Synpunkter måste lämnas skriftligt genom brev eller e-post och innehålla ditt namn och din adress. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 979 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.5 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 825.8 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.1 MB)

Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Azita Taheri
planarkitekt
011-15 19 67

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.