Skepparen 1, Saltängen

Detaljplan för fastigheten Skepparen 1 med närområde inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en tingsrättsbyggnad inom planområdet. Detaljplanen möjliggör även för andra typer av kontorsbyggnader och centrumverksamheter. Kvarteret Skepparen ligger inom en kulturhistoriskt viktig stadsmiljö i Norrköpings innerstad och gränsar till viktiga utvecklingsområden. Därmed ska ny bebyggelse utföras med en hög arkitektonisk nivå.

Bakgrundsinformation
Efter samrådet har den ursprungliga detaljplanen Detaljplan för fastigheterna Skepparen 1-5 och Saltängen 1:12-15 med närområde inom Saltängen delats upp i två delar. Den västra delen av kvarteret Skepparen är ovanstående detaljplan, del 1. Den östra delen är Detaljplan för Saltängen 1:15 med närområde inom Saltängen, del 2. Denna del kommer att bearbetas utifrån ett arkitekturtävlingsprogram innan den går ut på granskning. Detta för att säkerställa en genomtänkt gestaltning av kommande bebyggelser inom området. Därav anledningen till varför den ursprungliga detaljplanen har delats upp i två delar.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 23 maj 2017.

Den 17 september - 15 oktober 2020 var detaljplanen på samråd.

Den 20 september - 11 oktober 2021 var planförslaget ute på granskning.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om antagande den 16 december 2021, § 225.

Beslutet vann laga kraft den 10 januari 2022.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 975.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 4 MB.
Behovsbedömning Pdf, 1 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1.2 MB.
Granskningsutlåtande Pdf, 953.2 kB.

Kontakt

Azita Taheri
planarkitekt
011-15 19 67

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.