Svanen 5 (del av Inre hamnen), Saltängen

Detaljplan för fastigheten Svanen 5 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett parkeringshus som ska kunna försörja flera av bostäderna i Inre hamnens första etapp med parkeringsplatser. Tomtens attraktiva läge ska tillvaratas genom att även kontorsbebyggelse och centrumverksamheter placeras mot kvarterets södra och västra sida för att skapa ett mer blandat innehåll i kvarteret.

Den 15 maj 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 maj 2018.

Samrådstiden var den 22 oktober - 3 december 2019.

Den 18 februari till och med 11 mars 2022 var planförslaget ute på granskning.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 19 maj 2022, § 95.

Beslutet vann laga kraft den 21 juni 2022.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 539.6 kB.
Illustrationskarta Pdf, 1.9 MB.
Planbeskrivning Pdf, 2.8 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 589.7 kB.
Kulör- och materialstrategi Pdf, 10.9 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 538.9 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 549.6 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.