Vätet 4 och Vätet 5, Kvillinge

Detaljplan för fastigheterna Vätet 4 och Vätet 5 med närområde inom Kvillinge i Norrköping

Syftet med detaljplanen är möjliggöra byggnation av verksamheter. Det är viktigt att området får hög arkitektonisk kvalité då platsen utgör ett framträdande skyltläge.

Planbesked

Den 14 september 2021, § 150, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 september 2021, § 150.

Samråd

Samrådstiden var den 10 juni - 22 augusti 2022.

Samrådsmöte var den 20 juni 2022.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.8 MB.
Planbeskrivning Pdf, 5.8 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 416.5 kB.
Grundkarta Pdf, 1.8 MB.

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 30 november till och med den 21 december 2022.

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.9 MB.
Planbeskrivning Pdf, 9.8 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 643.7 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1 MB.
Grundkarta Pdf, 1.7 MB.

Bearbetning inför antagande

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden som beräknas ske i mars 2023.

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Magnus Gullstrand
gruppledare detaljplanering
telefon 011-15 19 66,

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.