Vätet 4 och Vätet 5, Kvillinge

Detaljplan för fastigheterna Vätet 4 och Vätet 5 med närområde inom Kvillinge i Norrköping

Syftet med detaljplanen är möjliggöra byggnation av verksamheter. Det är viktigt att området får en hög arkitektonisk kvalité då platsen utgör ett framträdande skyltläge.

Planbesked

Den 14 september 2021, § 150, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 september 2021, § 150.

Samråd

Från och med den 10 juni och till och med den 22 augusti 2022 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Samrådsmöte kommer att ske måndagen den 20 juni 2022, klockan 17.00, Stadium DC-lager, Ströbogatan 5, Norrköping.

Lämna in synpunkter senast den 22 augusti 2022.
Glöm inte skriva ditt namn och fullständig postadress. Lämna gärna även telefonnummer och e-postadress.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB)
Planbeskrivning Pdf, 5.8 MB. (Pdf, 5.8 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 416.5 kB. (Pdf, 416.5 kB)
Grundkarta Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB)

Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Vid frågor om detaljplanen kontakta:
Magnus Gullstrand, telefon 011-15 19 66, vecka 24, del av veckorna 25 och 26, 27 och vecka 33.
Anna Vernersson, 011-15 13 10, vecka 28.
Stina Andersson, 011-15 53 87, veckorna 29-31.
Anita Johansson, telefon 011-15 13 27, vecka 32 .

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.