Sylten

Hamn- och industriområdet Sylten, alldeles intill stadskärnan och mittemot Inre hamnen, kan bli nästa stora område att omvandla till attraktiv innerstadsmiljö. Här finns plats för flera tusen boende och mycket annat! Ny stadsdel med bra blandning är visionen för Sylten.

Visionsbild för Triangelkvarteren och Bråvallaverket. Inre hamnen skymtar i bakgrunden.

Sylten är ett stort område som sträcker sig mellan Östra Promenaden-Sjötullsgatan-Surgatan-Lindövägen. Här kan Norrköpings innerstad växa med ytterligare en spännande stadsmiljö, där de gamla, fina fabriksbyggnaderna av kulturhistoriskt värde kompletteras med nutida arkitektur.

Området kommer att förnyas lite i taget. I en tänkt första etapp ingår Bråvallaverket och byggnaderna runtomkring.

Bevara det gamla

Ambitionen är att bevara så många som möjligt av de gamla industrimiljöerna och skapa en grön och trivsam stadsmiljö. Många industribyggnader har sedan länge omvandlats till kontor, skolor och andra verksamheter, och resten kan på liknande sätt fyllas med lokaler för kontor och kommersiell service, restauranger och caféer. Allt annat som behövs i en levande blandstadsbebyggelse – som bostäder, förskolor, skolor, kultur och hotell – kan fylla gluggarna däremellan.

Kajpromenad och parkstråk

I området finns även södra kajen och därmed också möjligheten att skapa en härlig kajpromenad intill vattnet med ett utvecklat båtliv: småbåtshamn, passagerarfartyg, med mera, vilket förstärker stadens koppling mot Bråviken.

Framtidens Sylten ska bli mycket grönare än idag med stora öppna ytor och parkstråk upp mot Syltenberget. Förnyelsen av Sylten ska bidra till en fortsatt stark utveckling av Norrköpings innerstad, med ett fokus på hållbar social utveckling och klimatanpassningar.

Grönstruktur och klimatanpassning 3D

Syltenberget

Syltenberget är en viktig del i förvandlingen av området. Här finns möjlighet att skapa en viktig grön lunga i den framtida stadsdelen.

De senaste åren har berget skötts om lite extra, och fler har upptäckt blandningen av skog, park- och betesmarkskaraktär. Det finns också spår från en tid där Syltenberget bar fina trädgårdar och villor.

Trädgårdar med fruktträd och odlingar kan ”återskapas”. Bergsvillan som idag inte används behöver renoveras, och kan i framtiden användas som till exempel café, restaurang eller galleri och ateljé.

Runt om på berget finns det kvar husgrunder, trappor, avgränsningar av trädgårdar, med mera, som med visst underhåll och skyltning blir en tillgång. Moa Martinssons trappa kan till exempel bli en fin entré till berget.

Växthusen med tillhörande byggnader kan renoveras och utvecklas för mer odling och för besök. Det finns också ett intressant fågelliv kring berget, och ett utsiktstorn skulle skapa en möjlighet att skåda fågelliv och bli ett besöksmål i sig.

Triangelkvarteren och Bråvallaverket

Under 2021 hade kommunen en marktilldelningstävling för Bråvallaverket och intilliggande kvarter. Samhällsplaneringsnämnden beslutade att ED Bygg och Regio får äran att utveckla kvarteren.

Publicerad: torsdag, 10 juni 2021
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping