Trafikregler

Lokala trafikföreskrifter

Särskilda trafikregler, lokala trafikföreskrifter LTF, beslutas av varje enskild kommun eller myndighet med stöd av Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Särskilda trafikregler kan anpassas till en viss plats och gäller endast på vissa vägar, platser eller områden.

Sådana föreskrifter kan vara:

 • Hastighetsbegränsning på vägar utanför tättbebyggda områden där kommunen är väghållare
 • Stopplikt och väjningsplikt för vägar i korsningar med allmän väg för vilken kommunen är väghållare
 • Huvudled på vägar för vilka kommunen är väghållare
 • Omkörningsförbud på vägar för vilka kommunen är väghållare
 • Stannande och parkering på vägar utanför tättbebyggda områden för vilka kommunen är väghållare.

Inom Norrköpings kommun finns i dagsläget cirka 1 500 permanenta lokala trafikföreskrifter. Som trafikant är du skyldig att känna till och rätta dig efter dessa regler.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportstyrelsens webbplats

Ansök om dispens, tillstånd eller undantag

För transporter som är bredare än 2,6 meter, längre än 25,25 meter eller som överskrider vägens bärighetsklass krävs dispens.

Transportdispens över flera kommuner

Om transporten rör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket i den region där transporten startar.

Ansök om transportdispens på Trafikverkets webbplats

Transportdispens inom Norrköpings kommun

Då transporten har start- och målpunkt inom Norrköpings kommun skickas ansökan till trafik@norrkoping.se. Den ska vara inkommen senast tre arbetsdagar innan transporten ska gå.

Samhällsbyggnadskontoret förvaltar all allmän platsmark (gatu- och parkmark) inom centralorten, samt kommunens markreserv inklusive viss kvartersmark.

Tillstånd

Du behöver ha tillstånd för att få gräva eller på annat sätt göra ingrepp i mark som Samhällsbyggnadskontoret förvaltar.

Du behöver ha tillstånd för att få gräva eller på annat sätt göra ingrepp i mark som ägs av Norrköpings kommun. Du behöver skicka in ansökan senast fyra (4) veckor innan arbetet beräknas starta.

Har det skett en olycka, exempelvis en större vattenläcka så att ett akut grävarbete varit nödvändigt, ska du anmäla detta senast dagen efter utfört arbete.

Ansökan om remiss

Om ett grävarbete är av större omfattning eller innebär stor påverkan på miljö, trafik, spårväg, alléer eller naturvårdsområden, ska ansökan om remiss skickas till Samhällsbyggnadskontoret.

Ansökan om remiss skickas senast 6 veckor innan planerad grävstart. Du skickar ansökan till: samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se.

I ansökan ska det framgå tydligt vad för typ av arbete som ska utföras, en kartskiss med markerat ingrepp, bilder på aktuell plats, planerad start och sluttid samt erforderliga kontaktuppgifter.

Ansökan om grävtillstånd

Efter att ni erhållit remissyttrande från Samhällsbyggnadskontoret kan ansökan om grävtillstånd skickas in, se länk nedan.

Eventuellt remissyttrande ska alltid bifogas i ansökan om grävtillstånd.

Gå in på ledningskollen.se för att få veta vilka ledningsägare som finns i området som du ska gräva i. Observera att kommunala ledningar inte finns med i Ledningskollen, till exempel markvärme, detektorslingor för trafikljus, gatubelysning med flera.

Andra typer av tillstånd

Beroende på hur omfattande det planerade arbetet är och på vilken plats det ska ske, kan du behöva även andra typer av tillstånd som till exempel:

 • Markupplåtelse
 • Ansökan om TA-plan i Norrköpings kommun (Trafikanordningsplan, som du kan ansöka om i samband med grävtillstånd)
 • Tillstånd från Länsstyrelsen gällande fornminne, biotopskydd och liknande.
 • Tillstånd från Norrköpings kommun gällande ingrepp i naturreservat. För grävtillstånd inom naturreservat finns krav på samråd och ofta dispens. För grävningar som utgör normalt underhåll av befintlig anläggning räcker oftast samråd med kommunekolog, medan dispens krävs för grävning för nya anläggningar samt större uppdateringar.

  Dispens kan även krävas för andra delar av arbetet bland annat tillfälliga vägar, framförande av motorfordon på grönytor, etableringsytor, förvaring av material och liknande.

  Vid grävning i naturreservat som kommunen förvaltar ska kommunekolog på Drift kontaktas. I de flesta fall krävs det därefter även en ansökan om dispens för reservat som inrättats av kommunen eller via Länsstyrelsen.

  Du ansöker om dispens för reservat som inrättas av kommunen eller Länsstyrelsen här:
  Naturreservatsdispens

  För övriga naturreservat samt för alla Natura 2000-områden ska Länsstyrelsen Östergötland kontaktas.

Har det skett en olycka

Har det skett en olycka, exempelvis en större vattenläcka så att ett akut grävarbete varit nödvändigt, ska detta anmälas senast dagen efter utfört arbete.

Riktlinje för grävning i Norrköpings kommun Pdf, 931.1 kB.

Om en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik till exempel i samband med vägarbete, trädfällning eller tillfälliga arrangemang behöver du ansöka om tillstånd.

Ansökan ska ske senast 2 veckor innan arbetet eller arrangemanget beräknas starta. Till ansökan behöver du bifoga en ritning över avstängningen och eventuell omledning.

Ansökan om TA-plan i Norrköpings kommun

Kom ihåg att bifoga era fakturauppgifter i ansökan.

Innan du börjar behöver du först ta del information om Arbete på väg.

In- och utfart

Anslutning för nya in- och utfarter mot kommunens gator kräver tillstånd liksom ändring av befintliga in- och utfarter. Vid handläggning av tillståndsärendet bedöms den nya eller ändrade in- och utfarten utifrån flera olika faktorer – trafiksäkerhet, påverkan på dagvattenhanteringen, påverkan på parkering, mm. Utförandet vid nyanläggande eller ändring av in- och utfarter på kommunens mark ska utföras av kommunens entreprenörer.

Ansökan om tillstånd för in- och utfart

 1. Ansökan om ny eller ändrad in- och utfart sker via denna E-tjänst.
 2. Beslut skickas till sökanden, normalt inom tre veckor.

Utförande av in- och utfart

 1. Vid beviljat tillstånd får fastighetsägaren information om vem som är entreprenör i området och vilken utformning som gäller för den nya eller ändrade in- och utfarten.

 2. Fastighetsägaren kontaktar entreprenören för offert och beställning.
 3. Entreprenör fakturerar fastighetsägaren.

Undantag

Vissa större fastighetsägare kan få tillstånd att anlägga in- och utfarter i egen regi. Detta ska då särskilt framgå i ansökan. Beslut om detta tas i samband med tillståndsprövningen för in- och utfarten.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Samhällsbyggnadskontorets företagslinje