Trafikregler

Lokala trafikföreskrifter

Särskilda trafikregler, lokala trafikföreskrifter LTF, beslutas av varje enskild kommun eller myndighet med stöd av Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Särskilda trafikregler kan anpassas till en viss plats och gäller endast på vissa vägar, platser eller områden.

Sådana föreskrifter kan vara:

  • Hastighetsbegränsning på vägar utanför tättbebyggda områden där kommunen är väghållare
  • Stopplikt och väjningsplikt för vägar i korsningar med allmän väg för vilken kommunen är väghållare
  • Huvudled på vägar för vilka kommunen är väghållare
  • Omkörningsförbud på vägar för vilka kommunen är väghållare
  • Stannande och parkering på vägar utanför tättbebyggda områden för vilka kommunen är väghållare.

Inom Norrköpings kommun finns i dagsläget cirka 1 500 permanenta lokala trafikföreskrifter. Som trafikant är du skyldig att känna till och rätta dig efter dessa regler.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportstyrelsens webbplats


Ansök om dispens eller undantag

Transportdispens

För transporter som är bredare än 2,6 meter, längre än 25,25 meter eller som överskrider vägens bärighetsklass krävs dispens.

Transportdispens över flera kommuner
Om transporten rör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket i den region där transporten startar.

Ansök om transportdispens på Trafikverkets webbplats

Transportdispens inom Norrköpings kommun
Då transporten har start- och målpunkt inom Norrköpings kommun skickas ansökan till trafik@norrkoping.se. Den ska vara inkommen senast tre arbetsdagar innan transporten ska gå.

Grävtillstånd

Du behöver ha tillstånd för att få gräva eller på annat sätt göra ingrepp i mark som ägs av Norrköpings kommun. Du behöver skicka in ansökan senast fyra (4) veckor innan arbetet beräknas starta.

Har det skett en olycka, exempelvis en större vattenläcka så att ett akut grävarbete varit nödvändigt, ska du anmäla detta senast dagen efter utfört arbete.

Gå in på ledningskollen.se för att få veta vilka ledningsägare som finns i området som du ska gräva i.


Beroende på hur omfattande det planerade arbetet är och på vilken plats det ska ske, kan du behöva även andra typer av tillstånd som till exempel:

  • Markupplåtelse
  • Eller TA-plan (som du kan ansöka om i samband med grävtillståndet)


Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik till exempel i samband med vägarbete, trädfällning eller tillfälliga arrangemang behöver du ansöka om tillstånd.

Ansökan ska ske senast 2 veckor innan arbetet/arrangemanget beräknas starta. Till ansökan behöver du bifoga en ritning över avstängningen och eventuell omledning.

Ansökan om TA-plan i Norrköpings kommun
Kom ihåg att bifoga era fakturauppgifter i ansökan.

Innan du börjar behöver du först ta del av den här informationen:

Arbete på väg

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Samhällsbyggnadskontorets företagslinje