Använda stadens mark

För att få använda offentliga och allmänna platser, som till exempel parker, gator och torg, behöver du ett tillstånd (en markupplåtelse) från Polismyndigheten. Tillståndet utfärdas av Polisen i samråd med samhällsbyggnadskontoret.

Med ett tillstånd för markupplåtelse kan du vara med och bidra till ett levande Norrköping – genom evenemang, försäljning, uteservering med mera.

Riktlinje för markupplåtelse Pdf, 785.2 kB.

I Norrköpingskartan (NOKA) kan du se vad som är allmän platsmark, samt vilka platser det redan finns markupplåtelser på, under vilken tid och period. Allmän plats ligger under fliken – Planer och byggprojekt, aktuella markupplåtelser ligger under fliken – Resor och trafik.

Norrköpingskartan (NOKA)

Sök tillstånd för att använda offentlig plats hos Polismyndigheten

Hur söker jag tillstånd?

Innan du lämnar in en ansökan om tillstånd kan du kontakta samhällsbyggnadskontoret för rådgivning. Till exempel för att kontrollera om tillstånd behövs eller inte, lämpliga platser för verksamheten eller vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Du ska alltid kontakta Polismyndigheten som bedömer om verksamheten kan ske utan fara för trafiken eller för ordning och säkerhet.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats hos Polismyndigheten

Polisen granskar din ansökan med hänsyn till trafik, gångtrafik, allmän ordning och säkerhet och skickar sedan ansökan på remiss till kommunen. Det är oftast samhällsbyggnadskontoret som förvaltar marken och som därför alltid får remissen. Vid bedömningen av ansökan tar kommunen hänsyn till:

 • skötsel
 • markanvändning
 • stadsbild
 • miljöfrågor och trafik
 • framkomlighet och tillgänglighet

Om kommunen väljer att säga nej till ansökan får inte tillstånd ges av Polismyndigheten.

Utöver markupplåtelsen är det du som vill använda kommunens mark som är skyldig att hålla dig informerad om vilka andra tillstånd som krävs, som till exempel

Vad behöver jag tillstånd för?

Vill man nyttja den allmänna platsen och använda den på ett sätt som inte överensstämmer med det ändamål platsen upplåtits för, behöver man alltid ansöka om tillstånd hos polismyndigheten enligt ordningslagen.

Det kan även förekomma i andra fall än de som är upptagna nedan.

Allmänna sammankomster är helt avgiftsbefriade från kommunens taxor gällande upplåtelser på offentlig plats. Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse. Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Demonstrationer, demonstrationståg eller manifestation

 • Det är ej tillåtet att parkera fordon i eller i anslutning till en upplåten yta.
 • Framkomlighet för gång och cykeltrafik får inte försvåras
 • Om kollektivtrafik och eller / spårvagnstrafik berörs ska sökande ta kontakt med Östgöta trafikledning samt Norrköpings Trafikledning.
 • Placering får inte ske så att man hindrar ev. annan upplåtelse på platsen eller framkomlighet till verksamheter invid platsen.
 • Kommunens papperskorgar får inte användas för avfall som uppkommer från verksamheten.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • Rätten till användning av vatten och el ingår inte i tillståndet.
 • Tillståndshavaren ansvarar för att i god tid informera närboende och berörda näringsidkare om potentiella störningar eller annan negativ påverkan som kan uppstå från verksamheten/evenemanget.
 • Sökande görs uppmärksam på att visa hänsyn till övriga aktörer som har möjlighet och / eller tillstånd att befinna sig i närheten av sökt markupplåtelse

Marsch i samband med skolavslutning

 • Om kollektivtrafik och eller / spårvagnstrafik berörs ska sökande ta kontakt med Östgöta trafikledning samt Norrköpings trafikledning.
 • Framkomlighet för gång och cykeltrafik får inte försvåras.
 • Kontakt tas med räddningstjänsten i det fall deras färdväg kan påverkas.
 • Sökandes görs uppmärksam på att visa hänsyn till övriga aktörer som har möjlighet och / eller tillstånd att befinna sig i närheten av sökt markupplåtelse.

Torgmöte eller tältmöte

 • Det är ej tillåtet att parkera fordon i eller i anslutning till en upplåten yta.
 • Framkomlighet för gång och cykeltrafik får inte försvåras.
 • Placering får inte ske så att man hindrar eventuell annan upplåtelse på platsen eller framkomlighet till verksamheter invid platsen.
 • Kommunens papperskorgar får inte användas för avfall som uppkommer från verksamheten.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • Rätten till användning av vatten och el ingår inte i tillståndet.
 • Tillståndshavaren ansvarar för att i god tid informera närboende och berörda näringsidkare om potentiella störningar eller annan negativ påverkan som kan uppstå från verksamheten/evenemanget.
 • Sökandes görs uppmärksam på att visa hänsyn till övriga aktörer som har möjlighet och / eller tillstånd att befinna sig i närheten av sökt markupplåtelse.

Valbodar

 • Markupplåtelse för val bodar ges för max 20 kvadratmeter varav boden får utgöra max 15 kvadratmeter.
 • Markupplåtelse medges för max sex veckor före valet till och med en vecka efter valet.
 • Avstånd mellan bodarna ska säkerställas så att tillgänglighet och framkomlighet inte begränsas.
 • Hänsyn ska tas till räddningstjänstens riktlinjer för valstugor.
 • Skador på asfaltsbeläggningar återställs enligt samhällsbyggnadskontorets riktlinje för återställningar.

Byggetablering

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

 • I de fall trafiken (inkl. gång- och cykeltrafik, exkl. kollektivtrafik) behöver ledas om ska en trafikanordningsplan lämnas in i förväg till Samhällsbyggnadskontoret
 • Ansökan om TA-plan skall lämnas in till samhällsbyggnadskontoret.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • Byggskyltar ska sättas upp inom den upplåtna ytan och enbart innehålla information om entreprenören, syftet med byggetableringen och webbplats/e-post samt telefonnummer
 • God ordning ska råda på platsen även under på- och av- etablering.
 • Marken ska återlämnas städad och i övrigt i samma skick som innan upplåtelsen.
 • Om skador har uppstått ska tillståndshavaren åtgärda dessa.
 • Det är inte tillåtet att parkera fordon i eller i anslutning till en upplåten yta.
 • Under upplåtelsetiden är tillståndshavaren ansvarig för all skötsel inom och intill området såsom städning, gräsklippning, snöröjning m.m.
 • Uppställning av anordningar såsom byggställningar, scener och container får inte ske under träds krona (rotzonen).
 • Utrustning och bygganordningar till exempel tält och maskiner ska, förutom eventuella permanenta dekaler med företagsnamn, vara fria från reklam.
 • Om etableringen skymmer vägmärken t ex reglering för parkering och parkering ska vara kvar på platsen måste dessa flyttas fram så att de blir synliga och tydliga för bilister.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Byggnadställningar

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

 • Ansökan om TA-plan skall lämnas in till samhällsbyggnadskontoret.
 • I det fall trafiken (inkl. gång- och cykeltrafik, exkl. kollektivtrafik) behöver ledas om ska en trafikanordningsplan lämnas in till samhällsbyggnadskontoret i förväg.
 • Alla föremål som placeras inom 4,5 meter från kontaktledning / el-ledning måste jordas
 • Kontakt måste tas med kommunens entreprenör i detta fall One Nordic både vid på och av-etablering av ställning.
 • Föremål får inte placeras närmre räl än 1,5 meter, vid spårgata.
 • Ytor för gång- och cykeltrafik ska hållas fria. Endast i undantagsfall får upplåtelsen inkräkta på gång- och cykelvägar som i så fall skall ersättas med alternativa vägar. Om byggnadsställning mot fasad krävs på gångbana, skall man i de fall det är möjligt alltid göra en säker gångtunnel för gångtrafikanter.
 • Alternativa vägar eller passager förbi hinder skall utformas med god framkomlighet och tillgänglighet. Den alternativa vägen eller passagen skall vara minst 1,2 meter bred för gångtrafik och minst 2,5 meter för gång- och cykeltrafik eller enbart cykeltrafik.
 • Det är ej tillåtet att parkera fordon i eller i anslutning till en upplåten yta.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • God ordning ska råda på platsen även under på- och av-etablering.
 • Marken ska återlämnas städad och i övrigt i samma skick som innan upplåtelsen.
 • Om skador har uppstått ska tillståndshavaren åtgärda dessa.
 • Under upplåtelsetiden är tillståndshavaren ansvarig för all skötsel inom och intill området såsom städning, gräsklippning, snöröjning m.m.
 • Om inte annat framgår under specifika villkor, tillåts endast tillståndshavarens logotype och information om verksamheten som inte är kopplad till varumärken.
 • Utrustning och bygganordningar till exempel tält och maskiner ska, förutom eventuella permanenta dekaler med företagsnamn, vara fria från reklam
 • Om etableringen skymmer vägmärken till exempel reglering för parkering och parkering ska vara kvar på platsen måste dessa flyttas fram så att de blir synliga och tydliga för bilister.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Byggsäckar

Container, arbetsbod eller liknande

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

 • Placeringen ska uppfylla räddningstjänstens krav
 • En öppen container på gatan bör alltid stå minst 6 meter från en husfasad eller utskjutande tak. Om containern är täckt av obrännbart material och alltid låst eller på annat sätt hindrar tillträde för obehöriga, kan avståndet kortas till 4 meter. Detta gäller även arbetsbodar eller liknande
 • Ägaren el nyttjanderättshavaren till containern/arbetsboden är skyldig att tydligt märka dem med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
 • Under upplåtelsetiden är tillståndshavaren ansvarig för all skötsel inom och intill området såsom städning, gräsklippning, snöröjning m.m.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • God ordning ska råda på platsen även under på- och av -etablering.
 • Tillståndshavaren ansvarar för omhändertagande av allt avfall som uppstår från verksamheten.
 • Marken ska återlämnas städad och i övrigt i samma skick som innan upplåtelsen.
 • Om skador har uppstått ska tillståndshavaren åtgärda dessa.
 • Tillståndshavaren ansvarar för all skada som inte har dokumenterats och lämnats in till Samhällsbyggnadskontoret innan upplåtelsen.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Inhägnat arbetsområde och eventuellt upplag av material

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

 • Ansökan om TA-plan skall lämnas in till samhällsbyggnadskontoret.
 • I det fall trafiken (inkl. gång- och cykeltrafik, exkl. kollektivtrafik) behöver ledas om ska en trafikanordningsplan lämnas in till samhällsbyggnadskontoret i förväg.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • Byggskyltar ska sättas upp inom den upplåtna ytan och enbart innehålla information om entreprenören, syftet med byggetableringen och webbplats/e-post samt telefonnummer
 • God ordning ska råda på platsen även under på- och av- etablering.
 • Marken ska återlämnas städad och i övrigt i samma skick som innan upplåtelsen.
 • Om skador har uppstått ska tillståndshavaren åtgärda dessa.
 • Under upplåtelsetiden är tillståndshavaren ansvarig för all skötsel inom och intill området såsom städning, gräsklippning, snöröjning m.m.
 • Uppställning av anordningar såsom byggställningar, scener och container får inte ske under träds krona (rotzonen).
 • Utrustning och bygganordningar till exempel tält och maskiner ska, förutom eventuella permanenta dekaler med företagsnamn, vara fria från reklam.
 • Det är ej tillåtet att parkera fordon i eller i anslutning till en upplåten yta.
 • Vid uppläggning av material får det inte göra att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Mobilkran, liftar

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse.

 • Ansökan om TA-plan skall lämnas in till Samhällsbyggnadskontoret.
 • I det fall trafiken, parkering (inkl. gång- och cykeltrafik, exkl. kollektivtrafik) behöver ledas om ska en trafikanordningsplan lämnas in till samhällsbyggnadskontoret i förväg.
 • Föremål som placeras inom 4,5 meter från kontaktledning måste jordas
 • Kontakt tas med kommunens entreprenör i detta fall One Nordic angående jordning av kontakledning.
 • Föremål får inte placeras närmre räl än 1,5 meter
 • Det är ej tillåtet att parkera fordon i eller i anslutning till en upplåten yta.
 • Marken ska återlämnas städad och i övrigt i samma skick som innan upplåtelsen.
 • Om skador har uppstått ska tillståndshavaren åtgärda dessa.
 • Tillståndshavaren bör fotografera platsen innan ytan används för att registrera eventuella befintliga skador. Aktuella foton ska lämnas in till Samhällsbyggnadskontoret kontoret innan tillträde.
 • Tillståndshavaren ansvarar för genomförande av avstängning, omledning och skyltning i enlighet med den av samhällsbyggnadskontoret godkända trafikanordningsplanen.
 • Tillståndshavaren ansvarar för att i god tid informera närboende och berörda näringsidkare om potentiella störningar eller annan negativ påverkan som kan uppstå från verksamheten/evenemanget.
 • Om det finns träd på platsen måste de skyddas, inget får placeras under träds krona (rotzonen). Grönytor måste återställas vid skada.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Som sökande ansvarar man alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse.

Tillfällig transportväg / byggväg

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse.

 • Tillfällig transportväg eller bygg väg kan vara tillåtet beroende på plats samt förhållandena på platsen.
 • Ta gärna en kontakt med Samhällsbyggnadskontoret innan ni skickar in er ansökan.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika

För mindre cirkusar och tivoli anvisas plats vid Tyska torget. För större cirkusar och tivoli anvisas plats vid Himmelstalund. Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse. Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika

Cirkus eller tivoli

 • Framkomlighet för gång och cykeltrafik får inte försvåras.
 • Kommunens papperskorgar får inte användas för avfall som uppkommer från verksamheten.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • Rätten till användning av vatten och el ingår inte i tillståndet.
 • Tillståndshavaren ansvarar för att i god tid informera närboende och berörda näringsidkare om potentiella störningar eller annan negativ påverkan som kan uppstå från verksamheten/evenemanget.

Företagsevent

Som sökande ansvarar man alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse.

 • Det är ej tillåtet att parkera fordon i eller i anslutning till en upplåten yta.
 • Framkomlighet för gång och cykeltrafik får inte försvåras
 • Kommunens papperskorgar får inte användas för avfall som uppkommer från verksamheten.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • Rätten till användning av vatten och el ingår inte i tillståndet.
 • Tillståndshavaren ansvarar för att i god tid informera närboende och berörda näringsidkare om potentiella störningar eller annan negativ påverkan som kan uppstå från verksamheten/evenemanget.
 • Uppställning av anordningar såsom byggställningar, scener och container får inte ske under träds krona (rotzonen).
 • Marken ska återlämnas städad och i övrigt i samma skick som innan upplåtelsen.

Det är viktigt att man läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika

Marknader och loppmarknader

Som sökande ansvarar man alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse.

 • Loppmarknader och marknader som inte är en del av ett evenemang, hänvisas till torghandel (Nya Torget eller annan tillfälligt anvisad plats) eller plats i försäljningszon 3.

Det är viktigt att man läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika

Studentevent

Som sökande ansvarar man alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse.

 • Det är ej tillåtet att parkera fordon i eller i anslutning till en upplåten yta.
 • Framkomlighet för gång och cykeltrafik får inte försvåras
 • Placering får inte ske så att man hindrar ev. annan upplåtelse på platsen eller framkomlighet till verksamheter på platsen.
 • Kommunens papperskorgar får inte användas för avfall som uppkommer från verksamheten.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • Rätten till användning av vatten och el ingår inte i tillståndet.
 • Tillståndshavaren ansvarar för att i god tid informera närboende och berörda näringsidkare om potentiella störningar eller annan negativ påverkan som kan uppstå från verksamheten/evenemanget.
 • Tillståndshavaren ansvarar för omhändertagande av allt avfall som uppstår från verksamheten.
 • God ordning ska råda på platsen även under på- och av -etablering.
  Uppställning av anordningar såsom scener och container får inte ske under träds krona (rotzonen)
 • Marken skall återlämnas städad och i övrigt i samma skicka som innan upplåtelsen.

Det är viktigt att man läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Valborgsfirande / Majbrasa

Som sökande ansvarar man alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse.

 • Sökande ska ta bort all aska som blir på platsen.
 • Sökande ska lägga ut gräsfrön på platsen efter iordningställandet
 • Det är inte tillåtet att parkera fordon i eller i anslutning till en upplåten yta.
 • Placering får inte ske så att man hindrar ev. annan upplåtelse på platsen eller framkomlighet till verksamheter invid platsen.
 • Kommunens papperskorgar får inte användas för avfall som uppkommer från verksamheten.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • Rätten till användning av vatten och el ingår inte i tillståndet.
 • Tillståndshavaren ansvarar för att i god tid informera närboende och berörda näringsidkare om potentiella störningar eller annan negativ påverkan som kan uppstå från verksamheten/evenemanget.

Det är viktigt att man läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Festivaler och konserter

 • För större evenemang såsom festivaler, evenemang med musikframträdanden eller tältservering anvisas, i samråd med kultur- och fritidsnämnden, plats vid norra Himmelstalundsfältet.
 • För mindre evenemang anvisas plats vid Vasaparken, Folkparken, Tyska torget, Gamla torget, Chamberts plats, Strömsholmen eller Holmentorget.

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika

Film eller TV- inspelning

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

 • I det fall trafiken (inkl. gång- och cykeltrafik, exkl. kollektivtrafik) behöver ledas om ska en trafikanordningsplan lämnas in till samhällsbyggnadskontoret i förväg.
 • Framkomlighet för gång och cykeltrafik får inte försvåras.
 • Rätten till användning av vatten och el ingår inte i tillståndet.
 • Tillståndshavaren ansvarar för att i god tid informera närboende och berörda näringsidkare om potentiella störningar eller annan negativ påverkan som kan uppstå från verksamheten/evenemanget.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Film- TV inspelning och uppställning av teknikfordon

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika

 • Som sökande ansvarar man alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse.
 • I det fall trafiken (inkl. gång- och cykeltrafik, exkl. kollektivtrafik) behöver ledas om ska en trafikanordningsplan lämnas in till samhällsbyggnadskontoret i förväg.
 • Framkomlighet för gång och cykeltrafik får inte försvåras.
 • Fordonen får inte placeras så att man hindrar ev. annan upplåtelse på platsen eller framkomlighet till verksamheter.
 • Fordon får inte placeras i korsningar
 • Rätten till användning av vatten och el ingår inte i tillståndet.
 • Tillståndshavaren ansvarar för att i god tid informera närboende och berörda näringsidkare om potentiella störningar eller annan negativ påverkan som kan uppstå från verksamheten/evenemanget.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Friluftsträning utan krav på medlemskap eller kostnadsfritt

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

 • Det är ej tillåtet att parkera fordon i eller i anslutning till en upplåten yta.
 • Sökande görs uppmärksam på att visa hänsyn till övriga aktörer som har möjlighet och / eller tillstånd att befinna sig i närheten Framkomlighet för gång och cykeltrafik får inte försvåras
 • Kommunens papperskorgar får inte användas för avfall som uppkommer från verksamheten.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • Rätten till användning av vatten och el ingår inte i tillståndet.
 • Tillståndshavaren ansvarar för att i god tid informera närboende och berörda näringsidkare om potentiella störningar eller annan negativ påverkan som kan uppstå från verksamheten/evenemanget.
 • Uppställning av anordningar såsom byggställningar, scener och container får inte ske under träds krona (rotzonen).
 • Marken ska återlämnas städad och i övrigt i samma skick som innan upplåtelsen.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika

Friluftsträning med krav på medlemskap eller kostnad att deltaga

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse.

 • Det är ej tillåtet att parkera fordon i eller i anslutning till en upplåten yta.
 • Sökande görs uppmärksam på att visa hänsyn till övriga aktörer som har möjlighet och / eller tillstånd att befinna sig i närheten Framkomlighet för gång och cykeltrafik får inte försvåra
 • Kommunens papperskorgar får inte användas för avfall som uppkommer från verksamheten.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • Rätten till användning av vatten och el ingår inte i tillståndet.
 • Tillståndshavaren ansvarar för att i god tid informera närboende och berörda näringsidkare om potentiella störningar eller annan negativ påverkan som kan uppstå från verksamheten/evenemanget.
 • Uppställning av anordningar såsom byggställningar, scener och container får inte ske under träds krona (rotzonen).
 • Marken ska återlämnas städad och i övrigt i samma skick som innan upplåtelsen.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Motionslopp

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

 • Tillståndshavaren ansvarar för avspärrning av gator och därmed ta fram en trafikanordningsplan som inlämnas till samhällsbyggnadskontoret.
 • Permanent färg får inte användas på asfaltbeläggningar och gatsten för att markera bansträckan.
 • Markeringar som ställs ut ska ta bort direkt efter att loppet avslutats
 • Då kollektivtrafik / spårvagnstrafik berörs ska sökande ta kontakt med Norrköpings trafikledning samt Östgöta trafikledning.
 • God ordning ska råda på platsen även under på- och av- etablering.
 • Marken ska återlämnas städad och i övrigt i samma skick som innan upplåtelsen
 • Kommunens papperskorgar får inte användas för avfall som uppkommer från verksamheten
 • Tillståndsinnehavaren ansvarar för att i god tid informera närboende och berörda näringsidkare om potentiella störningar eller annan negativ påverkan som kan uppstå från verksamheten/evenemanget
 • Det är upp till sökande att dokumentera eventuella skador innan marken tas i anspråk
 • Om skador har uppstått ska tillståndshavaren åtgärda dessa.
 • Sökande görs uppmärksam på att visa hänsyn till övriga aktörer som har möjlighet och / eller tillstånd att befinna sig i närheten av sökt markupplåtelse.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Försäljning

Ansökan kan göras max 3 månader innan aktuell upplåtelsetid. En ansökan får inte omfatta flera platser. Försäljning av skrymmande objekt tillåts enbart i försäljningszon 3. Försäljning får enbart ske kl. 08-20. Med undantag för foodtrucks/matvagnar. Tillstånd ges endast för försäljning till företag med F-skattsedel, i enlighet med de regler som skatteverket har.

I försäljningszon 3 gäller:

En ansökan kan max omfatta 30 dagar i följd eller 30 dagar utspridda under en 12-månaders period.

I försäljningszon 1 och 2 gäller:

En ansökan kan max omfatta 7 dagar under en kalendermånad.

I försäljningszon 1 gäller:

Försäljning får enbart ske inom de markerade platserna i bilaga 2a-e.
Samma sökande får inte tillstånd på intilliggande platser samtidigt.
I det fall en sökande inte vill nyttja hela den anvisade platsen kan resterande yta upplåtas till annan sökande.För försäljning vid Hötorget, se bilaga 2e, gäller särskilt att en ansökan kan omfatta samtliga dagar upp till 12 månader i taget.

Foodtruck eller korvvagn

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

 • Kommunens papperskorgar får inte användas för avfall som uppkommer från verksamheten.
 • Rätten till användning av vatten och el ingår inte i tillståndet.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • God ordning ska råda på platsen även under på- och av- etablering.
 • Marken ska återlämnas städad och i övrigt i samma skick som innan upplåtelsen.
 • Om skador har uppstått ska tillståndshavaren åtgärda dessa.
 • Framkomlighet för gång och cykeltrafik får inte försvåras.
 • Tillståndshavaren ansvarar för omhändertagande av allt avfall som uppstår från verksamheten.
 • Vagnen får inte placeras så att den hindrar andra intilliggande verksamheter på platsen.
 • Affischering är ej tillåten i samband med markupplåtelsen.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Tillfällig försäljning på anvisad försäljningsplats

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

 • Affischering är inte tillåten i samband med markupplåtelsen.
 • Försäljning får enbart ske klockan 08.00-20.00.
 • Kommunens papperskorgar får inte användas för avfall som uppkommer från verksamheten.
 • Under upplåtelsetiden är tillståndshavaren ansvarig för all skötsel inom och intill området såsom städning, gräsklippning, snöröjning med mera.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • God ordning ska råda på platsen även under på- och av- etablering.
 • Det ska vara snyggt och prydligt runt platsen, tomkartonger med mera ska inte ligga och skräpa runt försäljningsplatsen.
 • Rätten till användning av vatten och el ingår inte i tillståndet.
 • Marken ska återlämnas städad och i övrigt i samma skick som innan upplåtelsen.
 • Om skador har uppstått ska tillståndshavaren åtgärda dessa.
 • Det är ej tillåtet att parkera fordon i eller i anslutning till en upplåten yta.
 • Utformning av uppställningar såsom staket och inhägnader, torgbord, marknadsstånd, varuexponering eller kiosker ska utgå från det aktuella stadsrummets karaktär.
 • Placering får inte ske så att man hindrar eventuell annan upplåtelse på platsen eller framkomlighet till verksamheter invid platsen.
 • Framkomlighet för gång och cykeltrafik och eventuell biltrafik får inte försvåras.
 • Det är ej tillåtet att förankra något i marken.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Uppställning av kiosk

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

 • Andrahandsuthyrning tillåts inte
 • För Kiosker på max 25kvm utan stöd i detaljplan, kan tillstånd medges för max 5 år i taget.
 • Tillståndet kan förlängas max tre gånger så att maxtid för upplåtelsen blir 20 år.
 • Vid ny ansökan har tillståndshavaren företräde före andra sökanden, förutsatt att verksamheten tidigare bedrivits i enlighet med uppsatta villkor.
 • Vid tiden för markupplåtelsens upphörande, om den inte förlängs ska sökande återställa platsen i minst sitt ursprungliga skick.
 • Detta innebär bland annat
 • Att byggnaden ska demonteras och bortforslas.
 • Att el och vatten ska återställas
 • Att gräsmattan ska återställas
 • Reklam på kiosken inom den ansökta markytan får enbart innehålla information om den verksamhet som bedrivs
 • Detta innebär bland annat:
  • Att byggnaden ska demonteras och bortforslas.
  • Att el och vatten ska återställas
  • Att gräsmattan ska återställas
  • Reklam på kiosken inom den ansökta markytan får enbart innehålla information om den verksamhet som bedrivs

Nytt tillstånd bör sökas senast 6 månader innan tillståndet löper ut, dock tidigast 12 månader innan.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Affischering

 • All marknadsföring via rubricerande föremål kräver med undantag av affischering på särskilt utpekade anslagstavlor, tillstånd från polismyndigheten.
 • Affischering är inte tillåten på belysningsstolpar, vägmärkesstolpar, trafiksignaler, hållplatsområden, papperskorgar, parkbänkar eller i direkt anslutning till vägområdet.
 • All affischering som anses trafikfarlig kommer att plockas bort.

Valaffischering

Du som söker är alltid ansvarig för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

 • Valaffischering tillåts från och med sex veckor före valet och ska tas bort veckan efter valet.
 • Trasiga föremål ska bytas ut eller tas bort så fort som möjligt.
 • Trasiga föremål under upplåtelsetiden betraktas som skräp och kommer att städas bort av samhällsbyggnadskontoret i det fall tillståndshavaren, efter påtalande, inte byter ut eller tar bort dem.
 • Föremålen ska tas bort när tillståndet löpt ut eller när evenemanget som marknadsförs är avslutat.
 • En tavla får placeras på varje plats enligt den bifogade listan som bifogas yttrandet.
 • Affischering får inte ske på några lyktstolpar, vägmärken, stolppinnar eller annan utrustning som kommunen äger.
 • Ingen affischering tillåts i direkt anslutning och / eller invid vägområde på grund av trafiksäkerheten.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som följer med yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Platser inför valaffischering Pdf, 252 kB.

Skador på träd

 • Om man genom sin markupplåtelse råkat tillfoga permanenta skador på träds grenverk, stammar eller rotsystem som orsakats av tillståndshavaren eller dennes verksamhet ska tillståndshavaren ersätta samhällsbyggnadskontoret.
 • Mer information finner ni i vår Politiskt antagna riktlinje samt taxa gällande markupplåtelse på allmän platsmark.
 • Ersättning - enligt den av Kommunfullmäktige framtagna taxan.

Skador på samtliga ytor (återställningar)

 • Vid eventuella skador på samtliga ytor (asfaltsbeläggningar samt grönytor) ska dessa återställas enligt samhällsbyggnadskontorets riktlinje för grävning i Norrköpings kommun.
 • Mer information finner ni i vår Politiskt antagna riktlinje samt taxa gällande markupplåtelse på allmän platsmark.
 • Information finns även i riktlinje för grävning i Norrköpings kommun.

Dekoration

 • Dekoration i form av till exempel blomkruka, lykta eller liknande kan tillåtas. Bedömning görs utifrån plats och tillgänglighet på och vid verksamheten.

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse. Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika

Gatupratare / vepa på stativ

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse.

 • Gatuprataren ska vara placerad i direkt anslutning till verksamhetens ingång, så nära fasaden som möjligt.
 • Förbipasserande ska kunna passera utan problem.
 • Tillstånd ges inte för gatupratare eller vepa på stativ i och invid vägområde
 • Tillstånd ges endast för 1 gatupratare/vepa på stativ per verksamhet
 • Den fria ytan på en trottoar mellan gatupratare/vepa på stativ och vägkant ska vara minst 1,2 meter.
 • På en gång-och cykelväg ska avståndet vara minst 2,5 meter.
 • Gatuprataren ska vara tillgänglighetsanpassad och försedd med en ram nedtill.
 • Renhållning samt ev snöröjning runt den upplåtna yta ombesörjer sökande

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika

Varuexponering

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse.

 • Utformning av uppställningar, varuexponering ska utgå från det aktuella stadsrummets karaktär.
 • Varor får endast exponeras i direkt anslutning till butiksfasaden och med en nedre avgränsning till exempel i form av en ram.
 • Exponering får endast ske under butikens öppettider.
 • Ingrepp i upplåten mark får inte ske utan tillstånd från kommunen.
 • Fri passage 1,2 meter utanför serveringen om ytan utanför är gångbana.
 • Fri passage på 2,5 meter utanför serveringen om ytan utanför är cykelbana eller gång- och cykelbana.
 • Under upplåtelsetiden är tillståndshavaren ansvarig för all skötsel inom och intill området såsom städning, gräsklippning, snöröjning m.m.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • God ordning ska råda på platsen även under på- och av etablering.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika

Krav på skötsel och utformning av uteserveringar

Uteservering sommarperiod 1 april - 31 oktober

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

 • Fasta konstruktioner eller helinbyggnad av uteservering medges ej.
 • Höj och sänkbara glaspartier utan angöring till tak kan medges i samband med markis, mellanrum ska finnas mellan eventuell markis och glasparti.
 • Alla glaspartier måste vara höj och sänkbara samt av klart glas, inga hela väggar eller dörrar medges.
 • Det är inte tillåtet att placera uteserveringen på ledstråk på s.k. taktila ytor.
 • Verksamheten ska vara aktiv för att upplåtelsen för uteserveringen ska vara aktuellt. Ytan får ej nyttjas som t.ex. förvaring. Om det inte finns någon aktiv verksamhet på platsen ska tillståndet återkallas hos Polisen.
Skötsel
 • Serveringsområdet får inte överskrida sökandens ritning av angivna kvadratmeter som uppgetts i ansökan.
 • Städning och renhållning inom och kring serveringsområdet åvilar sökande under upplåtelsetiden.
 • Halkbekämpning samt snarast ta bort snö och is vid uppförande av vinterruta.
 • Uteserveringen ska vara tillgänglig och anpassad för funktionshindrade
 • (rullstolsburna och synskadade) enligt Plan och bygglagen
 • Uteserveringen får inte uppföras så att eventuella rökluckor i trottoar blockeras.
 • Sökande ska återställa platsen i sitt ursprungliga skick efter upplåtelsens slut.
Utformning
Mått
 • Fri passage 1,2 meter utanför serveringen om ytan utanför är gångbana.
 • Fri passage på 2,5 meter utanför serveringen om ytan utanför är cykelbana eller gång- och cykelbana.
 • Vid uppförande av vinterruta under vintersäsongen ska den fria passagen vara 3 meter utanför serveringen om ytan utanför är cykelbana eller gång- och cykelbana.
 • Är ytan utanför serveringen gångbana måste den fria passagens mått anpassas efter snöröjningens krav på framkomlighet.
 • Möbler, markiser, parasoll, blomsterlådor och andra tillhörigheter till serveringen ska rymmas inom serveringsytan.
 • Ledande föremål inom fyra meter från spänningsförande kontaktledning / tvärstag skall jordas. Tex staket, räcken skyltar med mera.
 • Föremål får inte placeras närmre räl än 1,5 meter vid spårområde.
Vägg/Staket
 • Serveringen ska vara avgränsad.
 • Genomsiktlig avgränsning i smide, metall eller lättare, målad träkonstruktion av certifierat virke.
 • Tryckimpregnerat trä eller trädgårdsstaket är inte tillåtet, undantag beslutas i särskilda fall av samhällsbyggnadskontoret.
 • Entrén till serveringen ska vara minst 1 m bred.
 • Avgränsningens höjd får max vara 1,1 meter.
 • Staket över 1,1 meter kräver bygglov.
 • Avgränsning med höj och sänkbara glaspartier över 1,9 meter kräver bygglov (säsongslov).
 • En stakethöjd på 0,9 meter rekommenderas
 • Tvärslå 10-35 cm över marknivå, speciellt viktigt vid staket bestående av rep.
 • Väljer verksamheten att ha rep som avgränsning, bör repet vara av en grövre variant för att synskadade skall kunna känna det
 • Ingen reklam förutom restaurangens logotyp är tillåten.
 • Staket får ej angöras i marken undantag beslutas i särskilda fall av samhällsbyggnadskontoret.
 • Sker ej alkoholservering räcker det med att serveringsytans kortsidor är avgränsade
 • En nedre fast avgränsning måste finnas på staketet som fungerar som ledstråk för synskadade som använder ledkäpp.
Golv
 • En permanent ramp krävs inom serveringens upplåtna område om serveringen är upphöjd på grund av kraftig lutning. Rampens lutning får vara max 1:12, 8%.
Tak
 • Fri höjd på minst 2,3 m mellan markisens/parasollets nedkant och trottoaren.
 • Fri höjd på minst 2,5 m mellan markisens/parasollets nedkant och gemensam gång- och cykelbana.
 • Ingen reklam förutom restaurangens logotyp är tillåten
Möbler
 • Inga vita bländande plastmöbler eller klumpiga trämöbler.
 • Inga möbler där bänkar och bord sitter ihop.
 • Bord tillgängliga för alla.
 • Ingen reklam förutom restaurangens logotyp är tillåten.
 • Möbler av trä ska vara tillverkade av certifierat virke
 • Avståndet mellan bordsbenen måste vara minst 0,8 meter alternativt att bordsskivan sticker ut 0,6 meter på kortsidan. Höjden på borden vara 0,7-0,85 meter. Detta för att platserna skall vara tillgängliga för alla.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Uteservering vinter 1 november – 31 mars

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

 • Fasta konstruktioner eller helinbyggnad av uteservering medges ej.
 • Höj och sänkbara glaspartier utan angöring till tak kan medges i samband med markis, mellanrum ska finnas mellan eventuell markis och glasparti.
 • Alla glaspartier måste vara höj och sänkbara samt av klart glas, inga hela väggar eller dörrar medges.
 • Det är inte tillåtet att placera uteserveringen på ledstråk på s.k. taktila ytor.
 • Verksamheten ska vara aktiv för att upplåtelsen för uteserveringen ska vara aktuellt. Ytan får ej nyttjas som t.ex. förvaring. Om det inte finns någon aktiv verksamhet på platsen ska tillståndet återkallas hos Polisen.
Skötsel
 • Serveringsområdet inte överskrider sökandens ritning av angivna kvadratmeter som uppgetts i ansökan.
 • Städning och renhållning inom och kring serveringsområdet åvilar sökande under upplåtelsetiden.
 • Halkbekämpning samt snarast ta bort snö och is vid uppförande av vinterruta.
 • Uteserveringen ska vara tillgänglig och anpassad för funktionshindrade
 • (rullstolsburna och synskadade) enligt Plan och bygglagen
 • Uteserveringen får inte uppföras så att eventuella rökluckor i trottoar blockeras.
 • Sökande ska återställa platsen i sitt ursprungliga skick efter upplåtelsens slut.
Utformning och mått
 • Fri passage 1,2 meter utanför serveringen om ytan utanför är gångbana.
 • Fri passage på 2,5 meter utanför serveringen om ytan utanför är cykelbana eller gång- och cykelbana.
 • Vid uppförande av vinterruta under vintersäsongen ska den fria passagen vara 3 meter utanför serveringen om ytan utanför är cykelbana eller gång- och cykelbana.
 • Är ytan utanför serveringen gångbana måste den fria passagens mått anpassas efter snöröjningens krav på framkomlighet.
 • Möbler, markiser, parasoll, blomsterlådor och andra tillhörigheter till serveringen ska rymmas inom serveringsytan.
 • Ledande föremål inom fyra meter från spänningsförande kontaktledning / tvärstag skall jordas. Tex staket, räcken skyltar med mera.
 • Föremål får inte placeras närmre räl än 1,5 meter vid spårområde
Vägg
 • Serveringen ska vara avgränsad.
 • Genomsiktlig avgränsning i smide, metall eller lättare, målad träkonstruktion av certifierat virke.
 • Tryckimpregnerat trä eller trädgårdsstaket är inte tillåtet, undantag beslutas i särskilda fall av samhällsbyggnadskontoret.
 • Entrén till serveringen ska vara minst 1 m bred.
 • Avgränsningens höjd får max vara 1,1 meter.
 • Staket över 1,1 meter kräver bygglov.
 • Avgränsning med höj och sänkbara glaspartier över 1,9 meter kräver bygglov (säsongslov).
 • En stakethöjd på 0,9 meter rekommenderas
 • Tvärslå 10-35 cm över marknivå, speciellt viktigt vid staket bestående av rep.
 • Väljer verksamheten att ha rep som avgränsning, bör repet vara av en grövre variant för att synskadade skall kunna känna det
 • Ingen reklam förutom restaurangens logotyp är tillåten.
 • Staket får ej angöras i marken undantag beslutas i särskilda fall av samhällsbyggnadskontoret.
 • Sker ej alkoholservering räcker det med att serveringsytans kortsidor är avgränsade
 • En nedre fast avgränsning måste finnas på staketet som fungerar som ledstråk för synskadade som använder ledkäpp.
Golv
 • En permanent ramp krävs inom serveringens upplåtna område om serveringen är upphöjd på grund av kraftig lutning. Rampens lutning får vara max 1:12, 8%.
Tak
 • Fri höjd på minst 2,3 m mellan markisens/parasollets nedkant och trottoaren.
 • Fri höjd på minst 2,5 m mellan markisens/parasollets nedkant och gemensam gång- och cykelbana.
 • Ingen reklam förutom restaurangens logotyp är tillåten
Möbler
 • Inga vita bländande plastmöbler eller klumpiga trämöbler.
 • Inga möbler där bänkar och bord sitter ihop.
 • Bord tillgängliga för alla.
 • Ingen reklam förutom restaurangens logotyp är tillåten.
 • Möbler av trä ska vara tillverkade av certifierat virke
 • Avståndet mellan bordsbenen måste vara minst 0,8 meter alternativt att bordsskivan sticker ut 0,6 meter på kortsidan. Höjden på borden vara 0,7-0,85 meter. Detta för att platserna skall vara tillgängliga för alla.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika

Mer information om hur du utformar din uteservering för att passa in i stadsmiljön och hur den uppfyller kraven för tillgänglighet hittar du i riktlinjerna.

Öppettider uteserveringar Pdf, 214.5 kB.

Tillgänglig och användbar utemiljö Pdf, 1.2 MB.


Du behöver ansöka om markupplåtelse även för en tillfällig uteservering, till exempel för en helg.

Tänk på att du kan behöva andra tillstånd för din verksamhet.

Alkoholtillstånd
När man söker tillstånd för att servera alkohol på uteserveringen läggs stor vikt vid polismyndighetens bedömning av risk för störningar av den allmänna ordningen på och omkring serveringsstället.

Ansök om tillstånd för alkoholservering

Livsmedelstillstånd

All restaurangverksamhet måste registreras på samhällsbyggnadskontoret.

Mer om registrering av restaurangverksamhet

Bygglov

Om riktlinjerna för uteserveringar följs kräver inte din uteservering bygglov. Vissa markiser, väggar och golv kan kräva bygglov.

Bygglov

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse.

Utsmyckning

En utsmyckning ska vara med och bidra till mer trivsamma vistelsemiljöer för allmänheten och får inte syfta till att marknadsföra specifik aktör. Platser för denna typ av upplåtelse kan till exempel vara i anslutning till verksamheter eller på en sommargågata. Utformning får ske utifrån platsens förutsättningar, bedömning görs i varje enskilt fall.

 • Utsmyckningen ska inte bestå av enstaka utplacerade objekt, utan ingå i en större helhet.

Allmänt

 • Tillstånd ska alltid sökas. Vid eventuella frågor kontakta gärna markägare för dialog.
 • All möblemang och utsmyckning ska finnas inom den tillåtna ytan och får inte ställas ut eller hänga över utanför.
 • Det är viktigt att möblemang och utsmyckning är synlig när den är placerad i gatumiljö.
 • Tillståndshavaren ansvarar för skötseln i och intill upplåtelsen. Trasiga föremål ska tas bort eller bytas ut så fort som möjligt.
 • Kontinuerlig tillsyn ska ske och vid påkallat behov från markägaren eller tillståndsgivaren.

Gestaltning och utformning

 • För att säkerställa lämplig gestaltning och utformning ska bild eller skiss bifogas i ansökan.
 • Gestaltningens färg och form får inte dominera hus och gata. Välj en exteriör som är enhetlig med övrig miljö.
 • Gestaltning och utformning ska utgå från det aktuella stadsrummets karaktär.
 • Gestaltningen ska inte ha anknytning till specifik aktör, utan vara en del av ett samskapat helhetsintryck av staden.

Övrig information

 • Polisen tar en ansökningsavgift för att påbörja handläggning av ärende, oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.
 • Norrköpings kommun tar ut en administrativ avgift i samband med upplåtelsen.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Tillfällig park

Tillfällig park 1 juni - 31 augusti.

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

Tillfälliga parker är tillåtna på gågata, torg, park eller parkeringsyta på gator som har hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen. Det måste alltid finnas en körbanebredd på minst 3,5 meter. Möjligheten finns att ta parkeringsplatser i anspråk för att istället skapa en parkmiljö. Parken kan bestå av solstolar och växtlighet, odlingslådor, en aktivitetsyta med mera. Bedömningen görs i varje enskilt fall. Period för denna upplåtelse är juni -augusti.

 • Parken får inte vara placerad på en lastplats, parkeringsplats för rörelsehindrade eller gatubrunn.
 • Det ska vara tillgänglighetsanpassat för alla.
 • Det ska finnas en avgränsning på alla sidor av vistelseytan förutom mot gångbanan.
 • Ha påkörningsskydd på båda sidor som uppfyller våra krav på gestaltning och utformning.
 • Parkens storlek och utformning ska anpassas efter förutsättningarna på platsen,
 • Vid tillfällig park på parkeringsyta kan det vara bra att utgå ifrån parkeringsplatsens bredd.
 • En tillfällig park ska alltid vara öppen för allmänheten med skyltning som påvisar detta.

Allmänt

 • Tillstånd ska alltid sökas. Vid eventuella frågor kontakta gärna markägare för dialog.
 • All möblemang och utsmyckning ska finnas inom den tillåtna ytan och får inte ställas ut eller hänga över utanför.
 • Det är viktigt att möblemang och utsmyckning är synlig när den är placerad i gatumiljö. Tillståndshavaren ansvarar för skötseln i och intill upplåtelsen. Trasiga föremål ska tas bort eller bytas ut så fort som möjligt.
 • Kontinuerlig tillsyn ska ske och vid påkallat behov från markägaren eller tillståndsgivaren.

Gestaltning och utformning

 • För att säkerställa lämplig gestaltning och utformning ska bild eller skiss bifogas i ansökan.
 • Gestaltningens färg och form får inte dominera hus och gata. Välj en exteriör som är enhetlig med övrig miljö.
 • Gestaltning och utformning ska utgå från det aktuella stadsrummets karaktär.
 • Gestaltningen ska inte ha anknytning till specifik aktör, utan vara en del av ett samskapat helhetsintryck av staden.

Det är viktigt att man läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika

Avstängning av gata

Avstängning av parkeringsplatser

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse.

 • Tillståndshavaren ansvarar för avspärrningen av parkeringsplatserna och därmed ta fram en trafikanordningsplan som inlämnas till samhällsbyggnadskontoret.
 • Om det är boendeparkering på platsen måste skyltar om parkeringsförbud sättas upp minst 6 dygn innan parkeringsförbudet ska gälla.
 • Markeringar som ställs ut ska ta bort direkt efter att markupplåtelsen avslutats
 • God ordning ska råda på platsen.
 • Marken ska återlämnas städad och i övrigt i samma skick som innan upplåtelsen
 • Det är upp till sökande att dokumentera eventuella skador innan marken tas i anspråk.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

All marknadsföring via rubricerande föremål kräver med undantag av affischering på särskilt utpekade anslagstavlor, tillstånd från polismyndigheten.

Elsparkcyklar

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

 • Bolaget ska säkerställa att deras personal inte ställer ut elsparkcyklar så att de står hindrande, trafikfarligt eller i strid mot andra bestämmelser i trafikförfattningar. Det med särskild betoning på att upprätthålla framkomligheten för personer med funktionsnedsättning.
 • Bolaget garanterar att elsparkcyklar som är trasiga eller av annat skäl obrukbara skyndsamt plockas bort från den godkända ytan i markupplåtelsen, efter det att bolaget fått kännedom om detta.
 • Bolaget garanterar att skyndsamt efter det att bolaget fått kännedom om elsparkcyklar som parkerats trafikfarligt eller hindrande, flytta dessa till lämplig uppställningsplats.
 • Bolaget ska säkerställa att elsparkcyklar inte utgör ett hinder i den dagliga barmarksrenhållningen och snöröjningen i kommunen.
 • God ordning ska råda på platsen även under på- och av- etablering.
 • Det är inte tillåtet att parkera andra fordon i eller i anslutning till en upplåten yta.
 • Det är inte tillåtet att parkera el-sparkcyklarna på grönyta så att man hindrar tillträde till kommunens entreprenörer i skötseln av ytorna.
 • Det är inte tillåtet att placera el-sparkcyklarna på ledstråk med sk”blindplattor”
 • Det är inte tillåtet att placera el-sparkcyklarna så att man hindrar tillträde till kommunens utplacerade bänkar samt fastmonterade stolar.
 • Placering av antalet el-sparkcyklar anpassas efter tillgängligheten på ytan.
 • Bolaget åtar sig att ha en funktion som gör att kunder ska fota sin parkering i samband med att resan avslutas. Detta för att säkerställa korrekt parkering och förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i staden.
 • Bolaget ska använda sig av fossilfria transporter vid utplacering och insamling av elsparkcyklar.
 • Alla elsparkcyklar ska vara försedda med dubbelstöd för att minska risken att de ramlar.
 • God ordning ska råda på platsen även under på- och av- etablering.
 • Det är inte tillåtet att parkera andra fordon i eller i anslutning till en upplåten yta.
 • Det är inte tillåtet att parkera elsparkcyklarna på grönyta så att man hindrar tillträde till kommunens entreprenörer i skötseln av ytorna.
 • Det är inte tillåtet att placera elsparkcyklarna på ledstråk på s.k. taktila ytor.
 • Det är inte tillåtet att placera elsparkcyklarna så att man hindrar tillträde till kommunens utplacerade bänkar samt fastmonterade stolar.
 • Placering av antalet elsparkcyklar anpassas efter tillgängligheten på ytan.

Bolaget tar fram förslag på hur de kan arbeta med ekonomiska incitament som motiverar kunden att parkera rätt.
Bolaget ska löpande uppmuntra sina kunder om att använda hjälm när de använder en elsparkcykel.
Bolaget har kontaktuppgifter, minst mailadress och telefonnummer, på svenska och engelska, som kunder och allmänheten kan använda.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Insamlingskärl

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse.

 • Framkomlighet för gång och cykeltrafik får inte försvåras.
 • Tillståndshavarens logotype och telefonnummer ska finnas tydligt på Insamlingskärlet.
 • Om inte annat framgår under specifika villkor, tillåts endast tillståndshavarens logotype och information om verksamheten som inte är kopplad till varumärken på kärlet.
 • Den upplåtna ytan och ytan närmast intill ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • Ogräsrensning kring kärlen ska göras av sökande.
 • Uppställning av anordningar såsom insamlingskärl får inte ske under träds krona (rotzonen).
 • Bygglov krävs.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

 

Stadsodling

Som sökande ansvarar du alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för din markupplåtelse.

 • Anvisade platser för stadsodling i Norrköpings kommun finns på kartor.norrkoping.se i vår riktlinje. Övrig odling regleras på annat sätt.
 • All odling sker i pallkragar. Odlingsjorden ska separeras från underlaget med markduk.
 • Ansökan kan göras för max 12 månader i taget.
 • Upplåtelser för stadsodling löper ut senast 31 oktober varje år.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Uppställning av blodbuss

Vid önskan om tillgång till el mot en kostnad behöver dessa uppgifter skickas med i ansökan.

 • Tillgång till el mot en kostnad kan finnas på vissa platser.
 • Framkomlighet för gång- och cykeltrafik får inte försvåras.
 • Bussen får inte placeras så att man hindrar ev. annan upplåtelse på platsen eller framkomlighet till verksamheter.
 • Det är ej tillåtet att parkera fordon i eller i anslutning till en upplåten yta.
 • Rätten till användning av vatten och el ingår inte i tillståndet.
 • Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
 • God ordning ska råda på platsen även under på- och av- etablering.
 • Marken ska återlämnas städad och i övrigt i samma skick som innan upplåtelsen.
 • Om skador har uppstått ska tillståndshavaren åtgärda dessa.

Uppställning av fordon för informationsspridning

 

Det kan förekomma andra situationer som gör att tillstånd behövs. Är du osäker på om du behöver tillstånd? Kontakta samhällsbyggnadskontoret eller Polismyndigheten.

Att använda mark som du inte äger är otillåten användning. Om du är granne med kommunens mark så gäller samma regler som mot vilken granne som helst. Att använda kommunens mark för privat bruk är inte lagligt. Som fastighetsägare har du ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den. Tänk på detta när du anlägger gräsmatta, planterar häckar, buskar och träd eller ställer ut odlingsbänkar/pallkragar släpkärra eller fordon.

Du får inte dumpa trädgårdsavfall

Att dumpa trädgårdsavfall i skogen eller i ett grönområdet är inte tillåtet. De får inte hellert sätta upp en kompost utanför din tomtgräns. Antingen ska komposten vara placerad i trädgården eller så kan du köra avfallet till en av Nodras Returpunker.

Exempel på vad du inte får göra på kommunens, eller annans mark:
 • Sätta upp staket
 • Anlägga planteringar
 • Bygga uteplats, skjul, eller lekstuga
 • Kompostera
 • Ha vedupplag
 • Lägga upp jordhögar, stenar och annat skräp
 • Förvara virke, plattor, takpannor, byggnadsmaterial mm.
 • Uppställning av bilar, husvagnar
 • Hugga ned träd etc
 • Lägga ut löv, klipp från häckar och fruktträd och att kasta äpplen är inte tillåtet på kommunens mark

Ansvar för fastighetsägaren

Som fastighetsägare ansvarar du för att ta reda på var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den. Är du osäker var din tomtgräns går kan du kan du ladda ner tomtkarta för din fastighetsgräns Norrköpings kommuns karta.

Det går också att kontakta kommunala lantmäteriet och få din tomtgräns fysiskt utmärkt.

Fastighetsrättsliga uppdrag – Norrköpings kommun (norrkoping.se)

Vad säger lagen?

 • Det är brottsbalken, kapitel 8, som reglerar privatisering av annans mark vilket är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Det är alltså förbjudet med olovliga åtgärder som vidtas på annans mark. Förbudet gäller även offentlig mark. Allmän platsmark är gator, vägar, torg, parker och andra områden som ska vara tillgängliga för allmänheten eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet.

Om jag gjort fel, hur rättar jag till det?

 • Visar det sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera tomtgränsen och ta bort privat egendom och anläggningar så fort som möjligt.

Du måste återställa marken till sitt ursprung, köra bort skräp från platsen och städa upp. Om marken inte återställs kan kommunen eller Vägföreningen kräva ekonomisk ersättning, alternativt anlitar vi en entreprenör och du får betala för arbetet

Vad kostar det?

Den sökande betalar en avgift till samhällsbyggnadskontoret för användande av offentlig plats. Taxan bestäms av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun och gäller sedan 1 maj 2020. Utöver avgiften till samhällsbyggnadskontoret tar även polisen ut en avgift.

Avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark Pdf, 900.3 kB.

Polisens avgifter

Den som enligt ordningslagen (1993:1617) ansöker om tillstånd från polismyndigheten, kan få lov att tillfälligt använda kommunens allmänna och offentliga plats för olika ändamål.

Det gäller både privatpersoner som föreningar och företag.

Norrköpings kommun välkomnar alla som vill bidra till att göra staden mer levande och aktiv.

De som vill nyttja den allmänna platsen och använda den på ett sätt som inte överensstämmer med det ändamål platsen upplåtits för behöver alltid ansöka om ett tillstånd hos polismyndigheten enligt ordningslagen.

Polismyndigheten bereder ansökningar och beslutar om tillstånd i detta avseende.

Ansökan skickas under beredning på remiss till bland annat kommunen för yttrande.

Polismyndigheten får inte upplåta mark i strid mot kommunens yttrande.

De villkor som kommunen ställer i sitt remissyttrande för en markupplåtelse är polismyndigheten skyldig att ta med i sitt beslut.

Polismyndigheten tar ut en administrationsavgift oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Denna ansökningsavgift behöver betalas omgående för att polismyndigheten ska börja att handlägga ert ärende.

Norrköpings kommun tar ut en avgift enligt Lag (1957:259), utifrån vad du har tillstånd för och i vilket område du sökt ditt tillstånd.

Kommunen tar ut en minimiavgift på 900 kronor på alla ansökningar förutom ansökningar som gäller allmänna sammankomster.

Ansökan ska innehålla en tydlig kartbild på vilken yta du önskar nyttja, mått på ytan (längd, bredd samt antal kvadratmeter). Under vilken tidsperiod, datum och klockslag, samt vad du önskar nyttja den till. Ju mer information du skickar med i din ansökan desto bättre är det och desto fortare kan vi handlägga ert ärende. Om det saknas information i ansökan kan handläggningen dra ut på tiden då vi måste begära in kompletteringar.

Kommunen har en handläggningstid på upp till 14 dagar, det är därför viktigt att ni är ute i god tid mer er ansökan.

Här finns länkar och annan bra information som kan vara till nytta.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

El vid behov

 • Rätten till användning av el ingår inte i markupplåtelsen.
 • El finns tillgängligt på vissa platser mot en avgift, se Taxa för markupplåtelser i Norrköpings kommun ( offentlig plats)
 • Behov ska framgå av ansökan.
 • Kontakta samhällsbyggnadskontoret för att se om elskåp finns tillgängligt på just den plats ni önskar vara vid.

Det är viktigt att du läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. Detta då alla upplåtelser är unika.

Information om återställningar Pdf, 53.9 kB.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Norrköping Pdf, 18.9 kB.

Ordningslagen

Otillåtet nyttjande

Följande gäller då allmän plats nyttjas utan tillstånd eller då platsen nyttjas efter att tillståndet löpt ut.

 • Samhällsbyggnadskontoret gör polisanmälan i de fall det är möjligt och befogat.
 • Föremål utplacerade utan tillstånd och som kan betraktas som skräp, till exempel enklare vimplar och flaggor eller hemtillverkade skyltar, städar Samhällsbyggnadskontoret regelbundet bort via insatser av entreprenörer.

Riktlinje för markupplåtelse på allmän platsmark Pdf, 785.2 kB.

Riktlinje för utformning och placering av skyltar Pdf, 7.8 MB.

Synpunkter på yttrande

Synpunkter på yttrande ska lämnas till Polismyndigheten då det är de som är tillståndsmyndighet.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats hos Polismyndigheten

Kontakt

Samhällsbyggnadskontorets företagslinje
Kontakt Norrköping
Polisen
Dukat bord

Behöver du hjälp med flera myndighetsärenden, som till exempel brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd? Norrköpings kommun kan erbjuda dig ett "dukat bord" där du får träffa fler handläggare vid samma tillfälle. Boka din tid genom att skicka e-post.