Gröna obligationer

Norrköpings kommun emitterade 2016 sin första Gröna obligation på 600 mnkr. År 2023 emitterade Norrköpings kommun 800 mnkr, vilket är den största obligationen hittills. Pengarna som kommunen lånar inom ramen för den Gröna obligationen kommer att investeras i klimatsmarta och energieffektiva projekt. Genom att emittera Gröna obligationer kan vi öka medvetenheten och intresset för hållbara investeringar i kommunen och samtidigt inspirera investerare att placera sina pengar i hållbara projekt.

Norrköpings kommun emitterar Gröna obligationer

Tillsammans med SEB har Norrköpings kommun tagit fram ett ramverk som styr vilka projekt som kan finansieras genom de Gröna obligationerna. Pengarna finns på ett spårbart konto och är öronmärkta för investeringar inom ramverket. Investeringar kan göras i projekt med inriktning på.

  • Hållbara transporter med förnybara bränslen samt aktiva transporter där gående och cykling främjas
  • Avfallshantering (återvinning, återanvändning)
  • Förnybar energi (vindkraft, solenergi och biogas från matavfall)
  • Energieffektiviseringar i befintliga byggnader
  • Hållbara byggnader:
  • Nya byggnader med ett primärenergibehov (PEB) som är minst 10 procent lägre än kravet utsatt för en nära-noll-energibyggnad (NZEB) i nationell reglering Boverkets byggregler (BBR) gällande vid tidpunkten för uppförande

Ramverket är granskat och godkänt av det oberoende forskningsinstitutet CICERO i Oslo. Cicero ger Norrköpings kommun ett högt betyg och lyfter särskilt fram att kommunen inte avser att investera i fossila projekt.

Flödesschema som visar processen för gröna obligationer.

Text

Vad är en Grön obligation?

Själva begreppet ”grön obligation” utvecklades av SEB i samarbete med Världsbanken år 2007 med mål att få fram finansiering till miljöinriktade investeringsprojekt. Det är alltså ett sätt att låna pengar till projekt som rör miljö- och klimatinvesteringar. Transparensen är högre än vid emitteringen av ”vanliga” obligationer och emittenten ska redovisa vad de använder pengarna till på årsbasis. När det gäller risk, avkastning, lagstiftning och dokumentation är villkoren samma. 2008 emitterade Världsbanken de första gröna obligationerna.

Projekt

Under vintern 2020 emitterade kommunen en portfölj med gröna projekt till ett värde av 600 miljoner kronor. I portföljen finns totalt sex stycken projekt vilka kommer att genomföras av de kommunala bolagen.

Två av projekten ligger hos Hyresbostäder – dels nybyggnation i kv Aktern där 54 hyresrätter ska uppföras, dels uppförande av 35 hyresrätter i kv G2 i Inre hamnen. Byggnaderna kommer att uppfylla kraven i miljöbyggnad silver.

Övriga fyra projekt ligger hos Nodra som kommer att bygga en ny returpunkt/återvinningscentral och en ny slamhantering vid slottshagens reningsverk. Nodra kommer också att förnya ledningsnätet för VA för att minska läckage av dricksvatten och sparar resurser samt glöra renoveringar av vattenverket för att utöka produktionskapaciteten och säkerställa att man kan förse en växande befolkning med rent dricksvatten.

Det är KPA AB som placerat pengar i obligationen. KPA hanterar de kommunanställdas pensioner och har därför redan en koppling till Norrköpings kommun.


Kontakt
Kommunstyrelsens kontor

Rådhuset
601 81 Norrköping

Utrednings- och utvecklingsenheten
Finans- och bolagsenheten