Gröna obligationer

Norrköpings kommun emitterar nu sin första Gröna obligation. Pengarna som kommunen lånar inom ramen för den Gröna obligationen kommer att investeras i klimatsmarta och energieffektiva projekt. Genom att emittera Gröna obligationer kan vi öka medvetenheten och intresset för hållbara investeringar i kommunen och samtidigt inspirera investerare att placera sina pengar i hållbara projekt.

Norrköpings kommun emitterar Gröna obligationer

Tillsammans med SEB har Norrköpings kommun tagit fram ett ramverk som styr vilka projekt som kan finansieras genom de Gröna obligationerna. Pengarna finns på ett spårbart konto och är öronmärkta för investeringar inom ramverket. Investeringar kan göras i projekt med inriktning på.

  • Hållbara transporter med förnybara bränslen samt aktiva transporter där gående och cykling främjas
  • Avfallshantering (återvinning, återanvändning)
  • Förnybar energi (vindkraft, solenergi och biogas från matavfall)
  • Energieffektiviseringar i befintliga byggnader
  • Hållbara byggnader:
  • Nya byggnader med minst 25% lägre energianvändning per kvadratmeter och år jämfört med gällande regelverk (Boverkets byggregler (BBR21) och helst någon av följande certifieringar: LEED gold, BREEAM very good, Miljöbyggnad silver eller Svanen
  • Större renoveringar som leder till minst 35% lägre energianvändning per kvadratmeter och år

Ramverket är granskat och godkänt av det oberoende forskningsinstitutet CICERO i Oslo. Cicero ger Norrköpings kommun ett högt betyg och lyfter särskilt fram att kommunen inte avser att investera i fossila projekt.

Flödesschema som visar processen för gröna obligationer.

Vad är en Grön obligation?

Själva begreppet ”grön obligation” utvecklades av SEB i samarbete med Världsbanken år 2007 med mål att få fram finansiering till miljöinriktade investeringsprojekt. Det är alltså ett sätt att låna pengar till projekt som rör miljö- och klimatinvesteringar. Transparensen är högre än vid emitteringen av ”vanliga” obligationer och emittenten ska redovisa vad de använder pengarna till på årsbasis. När det gäller risk, avkastning, lagstiftning och dokumentation är villkoren samma. 2008 emitterade Världsbanken de första gröna obligationerna.

Projekt

Här kommer vi att redovisa vilka projekt som ingår i kommunens Gröna obligation samt regelbundet rapportera hur arbetet i respektive projekt fortskrider, bland annat genom ett årligt investerarbrev.

Kontakt
Johanna Moberg
Miljöcontroller

Utrednings- och utvecklingsenheten

Tommy Jaensson
Internbanken