Färdplan för ett fossilfritt Norrköping

Här kan du läsa om kommunens arbete för att nå fossilfrihet till 2030.

I Norrköpings kommun pågår ett arbete med att ta fram en Färdplan för ett fossilfritt Norrköping till 2030. Färdplanen kommer dels att beskriva hur kommunens klimatpåverkan ser ut idag, vilka utmaningar som finns för att kunna bli fossilfria samt konkreta åtgärder för hur vi kan minska vår klimatpåverkan. Som ett första steg i arbetet genomfördes en klimatkartläggning över kommunorganisationens klimatpåverkan.

Klimatkartläggning Pdf, 1.2 MB.

Färdplanen blir ett tematiskt tillägg till den lagstadgade Energiplanen Pdf, 805.1 kB.. Energiplanen omfattar det geografiska området Norrköping och innehåller två konkreta energimål:

  • Energianvändningen ska effektiviseras med minst 30 procent till år 2030 jämfört med 2005.
  • År 2030 använder vi endast förnybara energislag och bränslen.

Under 2022 pågår också en aktualisering av Energiplanen i samverkan med näringslivet och organisationer i Norrköping. Är du intresserad av att veta mer, kontakta utrednings- och utvecklingsenheten på kommunstyrelsens kontor.

Kontakt
Ekologisk hållbarhet, Samhällsbyggnadskontoret