Hur vi jobbar för att minska vår klimatpåverkan

Norrköpings kommun vill bidra till en minskad klimatpåverkan. Här beskrivs några goda exempel på aktiviteter som lett till ett minskat klimatavtryck

Goda exempel på klimatförbättrande åtgärder

Norrköpings kommun genomför varje år ett stort antal upphandlingar. Genom att ställa miljö- och klimatkrav kan vi minska vår påverkan på klimatet rejält. Det bästa inköpet är förstås det som aldrig görs och därför är det även viktigt att inför varje upphandling se över om verkligen alla produkter är nödvändiga eller om några kan tas bort. Ett område som kommunen arbetar aktivt med i just upphandlingen är minska klimatavtrycket från plastprodukter. Detta gör vi genom att ställa krav på återvunnen och/eller förnybar plast i produkterna.

Exempelvis genomfördes nyligen en upphandling av kem, plast och papp och genom kravställande på återvunnen plast i exempelvis avfallspåsar, hinkar och sanitetsåsar minskade kommunen sin klimatpåverkan med 362 ton Co2e. Det motsvarar ungefär 145 bensinbilars utsläpp per år (beräknat på en medelkörning på 1500 mil/år).

Ett annat exempel är Nodra AB som 2020 upphandlade nya avfallskärl och matavfallspåsar och då ställde krav på återvunnen plast. Det innebar att bolagets klimatpåverkan minskade med 252 ton Co2e under 2021 jämfört med om platsen varit jungfrulig.

Soptunnor

Nodras fyrfackstunnor

I Norrköping går all kollektivtrafik på förnybara drivmedel. Våra spårvagnar drivs på Bra Miljöval el från vatten- och vindkraft. Stadsbussarna körs mestadels på biogas men det finns även ett antal elbussar. Landsbygdsbussarna och expressbussarna körs båda på HVO100 (Hydrogenated Vegetable Oil) vilket framställs av slaktavfall och minskar klimatpåverkan med upp till nittio procent jämfört med fossil diesel.

En gul spårvagn kommer åkandes

Norrköpings kommun har höga hållbarhetskrav på kommunens placeringar av medel. Som investerare vill vi möjliggöra en god långsiktig avkastning genom att placera våra tillgångar i hållbara företag. Kommunen ska även identifiera och uppmuntra förvaltare och företag som verkar för att uppfylla Agenda 2030 och de globala målen för en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Det innebär också att kommunen uppmuntrar till engagemang för att stimulera företag att ställa om till en mer ansvarsfull och hållbar bolagsstyrning.

Två gånger per år genomlyses samtliga innehav ur ett hållbarhetsperspektiv för att synliggöra hur kommunens placeringar ligger till utifrån de hållbarhetskrav som ställts i kommunens placeringsriktlinje. Genomlysningen sker utifrån etisk renhetsgrad, koldioxidavtryck, exponering mot fossila bränslen samt exponering mot hållbara lösningar och resultatet sammanställs i en hållbarhetsrapport. I 2021 års genomlysning av fondernas renhetsgrad, det vill säga exponering mot kontroversiella verksamheter som exempelvis alkohol, tobak, pornografi och vapen, visas att samtliga fonder uppfyller en renhetsgrad om minst 95 procent. Lågriskfonderna har i det närmaste noll exponeringen mot kontroversiella verksamheter. Samtliga fonder har ett lägre koldioxidavtryck samt en lägre exponering mot fossila bränslen än jämförelseindex. När det gäller hållbara lösningar har vi en högre exponering jämfört med index.

Norrköpings Hamn arbetar aktivt för att ställa om till en fossilfri verksamhet. Samtliga av bolagets fordon har ställt om från diesel till HVO100. Genom övergången har bolaget under 2021 minskat sitt klimatavtryck med 1 957 ton Co2e (koldioxidekvivalenter). Truckar är utbytta mot el-truckar och äldre kranar byts successivt ut mot nya eldrivna kranar. Under 2021 öppnade Kardonbanan, en elektrifierad järnväg från Södra Stambanan som löper ända ut till Pampushamnen på Händelö, vilket möjliggör en godsöverflytt från landväg till järnväg.

Norrköpings hamn

Norrköping Airport är tillsammans med medlemmar i SRF, Svenska regionala flygplatser, deltagare i projektet Grön flygplats. Inom projektet åtar sig flygplatserna att minska sin miljö- och klimatpåverkan inom tre målområden: minskade koldioxidutsläpp, minskad energianvändning och förbättrad avfalls- och källsortering.

Norrköping Airport har bland annat bytt ut gamla armaturer till LED-belysning, gått över till HVO100 i så gott som samtliga markfordon och upphandlat biobränsle för att kunna erbjuda det till flygplatsens flygbolag. Dessutom är flygplatsen en testarena för elflygplan och drönartrafik. Under hösten 2022 kommer Norrköping Airport även att medverka i ett EU-finansierat testprojekt med drönarfrakt mellan Linköping och Norrköping Airport. Detta blir den första reguljära drönarflygningen mellan två städer i Sverige.

Norrköpings flygplats

För att minska utsläppen av växthusgaser från vattenreningsprocessen så arbetar Slottshagens reningsverk med att reducera utsläppen av lustgas. Genom att förändra hanteringen av rejektvatten har lustgasutsläppet för denna delprocess minskat med 90% vid normal drift.

Slotthagens reningsverk

Slotthagens reningsverk

Kontakt
Ekologisk hållbarhet, Samhällsbyggnadskontoret