Minskad kemikalieanvändning

Här kan du läsa om hur Norrköpings kommun arbetar för en minskad kemikalieanvändning i kommunens verksamheter.

Kemikalier hittar vi inte bara i kemiska produkter utan även i mer vardagliga produkter som leksaker, kläder, möbler, elektronik och livsmedel. Många kemikalier är hormonstörande och kan orsaka cancer och allergier. Därför jobbar Norrköpings kommun aktivt med att fasa ut de värsta kemikalierna samt att minska den totala användningen. Särskilt viktigt är det inom barnverksamheter.

Upphandling och inköp

Strategiskt arbete med upphandling och inköp är ett viktigt och effektivt verktyg för att minska mängden skadliga kemikalier i kommunens verksamheter. Genom att ställa hårdare miljökrav styr vi också utvecklingen mot minskad miljöpåverkan.

Byggprodukter och inredning

Bygg- och anläggningsmaterial bidrar till spridning av kemikalier såväl till inomhusmiljön som till natur- och vattenmiljöer vilka kan påverka människor, djur och växter negativt. Till byggprodukter räknas både byggvaror som golv, fönster och isolering liksom kemiska produkter exempelvis färg och fogmassor. I byggprojekt ska byggnadsmaterial med god funktion utan miljögifter väljas. Prioriteringen vid val bör vara; återanvänt material, material baserat på förnybara råvaror och material som kan återanvändas eller återvinnas. Särskilt prioriterat är miljöer avsedda för barn såsom förskolor och skolor.

Elektriska och elektroniska produkter

Hushållsapparater, mobiltelefoner, datorer, surfplattor, tv-spel och andra elektriska apparater kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen. Några av dem är tungmetaller såsom kvicksilver, kadmium och bly. Apparaterna kan också innehålla flamskyddsmedel. Flamskyddsmedlen ska ge brandskydd under produktens hela livslängd. De bryts därför inte ner så lätt och finns kvar länge i miljön. Elektrisk utrustning ska vara CE-märkt. Det innebär att tillverkaren lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer. Kraven innebär att vissa ämnen som kan skada hälsan eller miljön är förbjudna eller begränsade.

Städning, städrutiner och rutiner för kemikaliehantering

Bra rutiner för städning är en prioriterad del i arbetet för en giftfri miljö eftersom material som finns i lokalerna kan släppa ifrån sig kemikalier som i sin tur samlas i dammet. Det är viktigt att städningen är anpassad till materialet och att miljöanpassade städkemikalier används och doseras enligt anvisning.

Hygieniska produkter

Hygienprodukter som tvål och schampo innehåller kemiska produkter som är rengörande exempelvis tensider. Andra hygienprodukter kan innehålla mjukgörande ämnen men även konserveringsmedel och parfymer. Resterna från exempelvis lotion, schampo och tvål hamnar i avloppet och passerar sedan reningsverket för att slutligen hamna i Östersjön. Flera av dessa ämnen är svårnedbrytbara och finns därför kvar under en lång tid och orsakar skada på både djur och växter i havet. Ett exempel på det är mikroplaster. I Norrköpings kommun har kommunfullmäktige beslutat om ett förbud mot inköp av kroppsvårdande produkter innehållande mikroplatser.

Läkemedel

När vi konsumerar läkemedel hamnar resterna i toaletten och går via avloppet till reningsverket. Härifrån sprids sedan läkemedelsrester ut i vår miljö via Östersjön eller sprids via reningsverkets slam. Reningsverkens förmåga att rena olika läkemedelssubstanser varierar men de flesta aktiva substanser återfinns i utgående vatten från reningsverk. Den akuta risken för effekter är inte så stor men däremot så finns det risk för långtidseffekter. Ett exempel är kvinnliga könshormoner som kan påverka vattenmiljön, exempelvis genom effekter på fiskars fortplantningsförmåga. För att undvika risken för miljöpåverkan ska överblivna läkemedel, inklusive förpackning om den innehåller synliga läkemedelsrester, lämnas in till ett apotek.

Riktlinje för minskad kemikalieanvändning i Norrköpings kommun Pdf, 7.5 MB.

Kontakt
Ekologisk hållbarhet, Samhällsbyggnadskontoret