Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Fem i tolv-priset

Här kan du läsa om Fem i tolv-priset som varje år delas ut till pristagare för insatser för mänskliga fri- och rättigheter och mot främlingsfientlighet.

Syftet med Fem i tolv-priset är att uppmärksamma och inspirera till speciella insatser:

  • För mänskliga fri- och rättigheter.
  • För ökad gemenskap och förståelse mellan olika grupper i samhället.
  • Mot rasism och främlingsfientlighet.

Det är Norrköpings brottsförebyggande råd (NoBrå) som utser pristagare. Fem i tolv-priset har delats ut varje år sedan 1999.

Hur utses pristagaren?

Allmänheten, nämnder, enskilda ledamöter samt kommunala förvaltningar, kan lämna in förslag gällande nominering.

Den som kan ta emot priset är en person eller en organisation som uppfyller kriterierna, det vill säga arbetar för mänskliga fri- och rättigheter och mot främlingsfientlighet. Pristagare utses inte bland anställda i Norrköpings kommun. Undantag från detta kan dock göras om insatserna utförs utanför tjänsten.

Priset delas ut den 5 december klockan 11:55.

Tidigare pristagare

Motiveringen till priset:

Idrott Utan Gränsers metod bygger på att se, berömma och bekräfta varje barn, så att de vågar delta aktivt, vågar misslyckas, vågar skapa sociala relationer och vågar säga nej. Idrott Utan Gränsers ledare är trovärdiga förebilder för barnen och bygger starka relationer till barnen. De har ofta en liknande bakgrund som barnen och har lyckats inom sin idrott. Genom rörelse, engagemang och delaktighet i föreningslivet kan IUG bidra till känslan av tillhörighet, vilket är viktigt utifrån rådande samhällsutveckling bland unga.

Motiveringen till priset:

Föreläsaren Charbel Gabro föreläser inom områdena mångfald, integration och inkludering för yrkesverksamma inom olika verksamheter och företag. I hans professionella och ideella arbete har det under många år också ingått att värna om ungdomar i utsatta områden. Detta genom delvis och i perioder helt, ideellt fånga upp och samtala om framtidsplaner, värderingar och hopp.

I detta ingår också att arbeta för mänskliga rättigheter, ökad gemenskap och inkludering oavsett bakgrund och mot främlingsfientlighet. Effekterna av arbetet är att majoriteten av ungdomarna idag är i arbete, studerar och/eller söker arbete och väljer att studera vidare.

Motiveringen till priset:

Stiftelsen Läxhjälpen driver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram på skolor i Norrköpings kommun som ligger under rikssnittet. Genom att hjälpa elever att få behörighet genom godkända betyg öppnar de dörrar och motverkar utanförskap. Läxhjälpen hjälper inte bara eleverna med deras studier, man pratar också tillsammans om framtiden och möjliga gymnasieval. Läxhjälpen ger eleverna självförtroende inför framtiden och hjälper dem att forma deras framtid.

Motiveringen till priset:

Lizylotte är en av de förebilder som själv har varit djupt ned i ett missbruk med den kriminalitet som följer av det. Idag är hon verksamhetsansvarig på KRIS och unga KRIS där hon föreläser och använder sina erfarenheter för att nå andra och visa vägen till en bättre och mer inkluderande framtid. Droger är idag en av våra största samhällsutmaningar och riskerar att permanent ställa många av våra unga utanför.

Motiveringen till priset:

Fem i tolv-priset 2019 tilldelas Fotbollsklubben Assyriska IF som med sitt slagord ”Tillsammans är vi starka” satsar på aktiviteter och skapar mötesplatser där ungdomar från hela världen möts för att vi alla ska få ett bättre samhälle.

Motiveringen till priset:

Föreningen Equal Rights for Integration är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation, som i flera år arbetat med att främjat mänskliga rättigheter och mångfald med syfte att motverka rasism och utanförskap i samhället. Mitt i Norrköping skapas mötesplatsen "Språkvänner" där människor från hela världen möts.

Motiveringen till priset:

Marieborgs folkhögskola har utifrån en solidarisk värdegrund bedrivit ett framgångsrikt integrationsarbete och har gjort stora insatser för kommunen och många nyanlända.

Motiveringen till priset:

Fem i tolv-priset 2016 tilldelas ”Ett Norrköping för alla” med Jimmy Jonsson och Lulu Kosonen.

"Ett Norrköping för alla” är partipolitiskt och religiöst obundna och jobbar enligt icke-våldsprincipen. De är en del av Tillsammansskapet som är Expos plattform för att erbjuda lokala antirasistiska grupper inspiration för hur de kan ta fighten för sammanhållning lokalt. Genom att skapa möten mellan människor i Norrköping arbetar de för ett öppet, tryggt och tolerant samhälle.

Motiveringen till priset:

Fem i tolv-priset år 2015 tilldelas Hela människan i Norrköping

Hela Människan är en ekumenisk organisation som arbetar på uppdrag av 31 församlingar i Norrköping. Inom organisationen finns idag tre verksamheter som varje dag möter cirka 100 personer som är i olika utsatta situationer. Två av dessa är öppna verksamheter: Ria-center och Fyren, vars målgrupper är alla människor i utsatthet. Organisationen har även en secondhand-verksamhet för att samla in pengar till de mest utsatta.

Motiveringen till priset:

Fem i tolv-priset år 2014 tilldelas Lennart ”Nenne” Carlsson, församlingspedagog i Svenska Kyrkan, Borgs församling Norrköping.

Nenne arbetar med barn-, konfirmand-, ungdoms-, och vuxenverksamhet i Klockaretorpet.
I samverkan med andra aktörer i området planerar och genomför han läger, utflykter och resor som gör att deltagarna känner sig trygga, sedda, bekräftade och samtidigt har roligt.
Hans arbete bidrar starkt till inkludering och mångfald samt skapar förståelse mellan olika kulturer. Samverkan mellan goda krafter samt att se, bekräfta och bära hopp är ledord för Nenne.

Motiveringen till priset:

Fem i tolv-priset år 2013 tilldelas Norrköpings samverkansgrupp för Det Handlar om Kärlek (DHK).

DHK är en samverkansmodell för att förebygga hedersrelaterade konflikter. Projektet startade i Norrköping, 2008 och då i samverkan mellan länsstyrelsen i Östergötland, rikspolisen och Rädda Barnen. Från 2010 började modellen spridas till fler kommuner. När regeringen sedan lade fram en handlingsplan för att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja framhölls DHK som en nationell metod för att arbeta förebyggande mot hedersvåld. Kärnan i DHK är lokala samverkansgrupper där både myndigheter och frivilligheten ingår.

Motiveringen till priset:

KFUM får priset för att de under 125 år bedrivit en mångfacetterad verksamhet på flera områden i Norrköping.

KFUM Norrköping bidrar starkt till utvecklingen av barn- och ungdomsverksamhet i kommunen. Föreningen är via sina olika sektioner en god företrädare för den mångfald som präglar staden och har inte minst genom sin verksamhet i Folkparken, i projektet Ny i Norrköping samt via sitt internationella biståndsarbete, bidragit till att skapa bättre förståelse för andra kulturer.

Motiveringen till priset:

Desirée Ljungkrantz får priset för sitt engagerade arbete för ökad mångfald, gemenskap och förståelse mellan olika grupper i samhället.

Desirée är initiativtagare till Norrköping Pride som har sin grund i arbetet mot homofobi. Norrköping Pride arbetar för att alla ska bli respekterade och sedda för dem de är eller vill vara.

Desirée har lyft HBTQ-frågorna i Norrköping med ett gediget och passionerat engagemang som har spritt sig genom festivalen och lockar besökare från hela landet till Norrköping. Hon har också lyckats driva frågorna utanför HBTQ-världen, gjort dem allmängiltiga och till en fråga som berör alla.

Motiveringen till priset:

Med sång och musik som metod skapar Robin möten som leder till ökad gemenskap och förståelse mellan människor med olika kulturell bakgrund.

Genom att sammanföra amatörer - professionella, ungdomar - äldre, invandrare - svenskar i allt som har med teater och scenkonst att göra öppnar han upp för möten mellan människor som annars inte skulle lära känna varandra.

Motiveringen till priset:

Fem i tolv-priset år 2009 tilldelas Norrköpings Boxningsklubb Akilles för deras integrationsskapande arbete bland Norrköpings ungdomar. Boxningsklubben Akilles dagliga verksamhet främjar samvaron mellan olika kulturer och bidrar till en större förståelse mellan olika etniska grupper.

Verksamheten bygger på demokratins grundvalar och grundidén är att verksamheten ska präglas av alla människors lika värde samt av respekt för den enskilde individen.

Motiveringen till priset:
KRIS och UNGA KRIS i Norrköping har genom sitt praktiska och stödjande arbete bland utsatta ungdomar och vuxna bidragit till att motverka utanförskap, rasism, kriminalitet och droger i Norrköping. Detta genom att visa på möjligheter att leva ett självständigt liv med ett eget ansvar och respekt för demokratiska värderingar byggt på allas rätt till lika värde.

Motiveringen till priset:
Stefan tilldelas priset för sitt engagerade arbete i IF Sylvia. Stefan har genom åren fungerat som en god förebild för många ungdomar och ledare.

IF Sylvia har glädje, kamratskap och laganda som hörnstenar i sin verksamhet. I föreningen samlas ungdomar med olika bakgrund kring fotbollen och tar del av den sammanhållning, stolthet och klubbanda som präglar klubbens verksamhet.

Stefans ledarskap och synsätt har präglat föreningens verksamhet på ett positivt sätt.

Motiveringen till priset:
Eldsjälen Orlando får priset för sitt arbete i föreningen Mångfalden, där han skapat och utvecklat en mötesplats för äldre Norrköpingsbor från många olika nationaliteter. Han har under flera år i Norrköping arbetat för mänskliga rättigheter, för ökad mångfald samt mot främlingsfientlighet och rasism. Hans arbete har bidragit till en större förståelse och stärkta relationer vilket främjat integrationen i vårt samhälle.

Motiveringen till priset:
Johan får 2005 års Fem i tolv-pris för sin outtröttliga förmåga och sitt engagemang att bygga broar mellan olika grupper av ungdomar. Johan har fostrat många ungdomar genom verksamheten i Atletklubbens tyngdlyftningssektion. Han har ett brinnande intresse för sunda värderingar och en enorm drivkraft för att få bort ungdomar från den riskzon som kan innebära skillnaden mellan liv och död.

Motiveringen till priset:
Fem i tolv-priset år 2004 tilldelas Föreningen Cityfiske i Norrköping för dess integrationsskapande arbete bland Norrköpings invånare. Cityfiske i Norrköping är en ny förening som på ett praktiskt sätt, i den dagliga verksamheten med sportfiske, främjar samvaron mellan olika kulturer och bidrar till en större förståelse mellan olika etniska grupper.

Föreningen bidrar till att både ungdomar och vuxna får möjligheter till fiske och gemenskap vid Motala ströms vatten mitt i city. Föreningens lokal vid Revens grund är en mötesplats där gamla och nya Norrköpingsbor möts utifrån sitt fiskeintresse.

Motiveringen till priset:
Fem i tolv-priset år 2003 tilldelas Juno Gyllander för hennes engagerade arbete för invandrade kvinnors rätt att växa och utvecklas i sitt nya samhälle. Juno har - inom kvinnoprojekt i Marielund - med kompetens och inlevelse mött kvinnorna som individer samt givit stöd till trygghet och ökat självförtroende.

Hennes medvetna arbete och sprudlande energi har fyllt deltagarna med motivation och arbetsglädje. Samtidigt har Juno på ett hängivet sätt engagerat sig för att stödja och stärka unga invandrarflickor från patriarkaliska familjer.

Motiveringen till priset:
Fem i tolv-priset år 2002 tilldelas Eva Lips som hängivet och engagerat kämpat för de mänskliga fri- och rättigheterna under många år. Hon har med stort tålamod drivit frågan om att utveckla arbetet med att stötta diskriminerade människor.

Detta har hon framför allt gjort genom att aktivt delta i starten av diskrimineringsbyrån, genom att planera föreläsningsserier om diskriminering samt genom gedigen information till människor och hon har gjort allt detta arbete på ett positivt och inspirerande sätt.

Motiveringen till priset:
Fem i tolv-priset år 2001 tilldelas Stephan Andersson som hängivet och engagerat kämpat för de mänskliga fri- och rättigheterna under många år. I sitt arbete bland barn och ungdom i Navestad har han i alla sammanhang alltid värnat om den lilla människan och mobiliserat flera eldsjälar som deltagit i arbetet med integration och för en värld i fred.

Motiveringen till priset:
Fem i tolv-priset år 2000 tilldelas Susanne Wiman för hennes arbete med dansverksamhet i framförallt Marielund. Susanne har med sin smittande energi lyckats förena, ungdom och vuxna i ett mångkulturellt område i en dansverksamhet som också bygger på ett starkt socialt engagemang.

Hennes arbete har skapat nya mötesformer och en starkare gemenskap i bostadsområdet. Susanne får också stå som symbol för det personliga engagemang som kommit upp till ytan genom Marielundsprojektet.

Motiveringen till priset:
Fritidsgården Frinavet har under flera år mycket medvetet arbetat med frågorna kring främlingsfientlighet, rasism och våld. 1995 restes ett konstverk utanför fritidsgården som ett synbart tecken på deras inställning till våld. Man har arbetat med musik, texter, debatter, studiebesök och studieresor.

Genom framgångsrikt opinionsarbete i dialog och verksamhet har man lyckats åstadkomma en ny medvetenhet och en förändrad attityd hos unga människor kring dessa viktiga frågor.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Ida Persson Tiborson
Strateg