Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Förvaltningsområdet för finska språket

Den 1 januari 2012 ingick Norrköpings kommun i förvaltningsområdet för finska språket. Det innebär att sverigefinnar i kommunen ska stöttas när det gäller till exempel möjligheter att tala finska, att behålla och utveckla sin kultur och att ha inflytande i frågor som berör dem.

I Norrköping bor mellan 10 000-15 000 personer med finskt påbrå och det har alltid talats finska i vår kommun. Vi har bland annat sverigefinländare som kom hit från Finland på 1950-, 60- och 70-talen samt deras barn och barnbarn, sverigefinnarna. En gemensam nämnare för de flesta av dem är att de har ett intresse av att bevara det finska språket. Kommunen arbetar aktivt för att ge dem en chans att göra just detta bland annat genom att ge samhällsinformation på finska men även erbjuda äldreomsorg och förskola helt eller till väsentlig del på finska.

Samråd med sverigefinska organisationer

I Norrköpings kommun arbetar Raija Arvidsson som samordnare för förvaltningsområdet för finska språket. Raija jobbar i samråd med minoriteten och de sverigefinska organisationerna för att den finsktalande befolkningen ska få den stöttning de behöver av kommunen.

Till exempel ska det finnas information om kommunens verksamhet på finska. Det kan vara i form av finska sidor på kommunens webbplats, broschyrer, öppna informationstillfällen och kulturella evenemang.

Du når Raija Arvidsson på telefonnummer 011-15 21 36 eller 073-020 22 95. Du kan också skicka e-post.

Vad ska förvaltningsområden göra?

Förvaltningsområdena finns för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Kommuner kan själva ansöka om att få ingå i förvaltningsområden för finska, samiska och/eller meänkieli (tornedalska) språken.

Regeringen godkänner ansökan från kommuner som vill ingå i förvaltningsområden för dessa tre språken. Det är sedan Länsstyrelsen i Stockholms län samt Sametinget som fungerar som tillsynsmyndigheter av förvaltningskommunerna och följer upp att kommunerna använder de statliga medel som delas ut varje år till att driva en verksamhet i enlighet med Sveriges minoritetspolitik.

Kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska språket ska bland annat:

 • informera sverigefinnar om deras rättigheter i enlighet med minoritetslagen
 • skydda och främja det finska språket
 • främja sverigefinnarnas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i kommunen
 • främja barns utveckling av en kulturell identitet
 • främja användningen av det finska språket
 • ge sverigefinnar möjlighet till inflytande i frågor som berör dem genom strukturerade samråd
 • ge den enskilde rätt att använda finska språket skriftligt och muntligt i kontakter med kommunen
 • ge enskilda rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller till väsentlig del på finska.

Vad innebär Sveriges minoritetspolitik?

Riksdagen har beslutat om en minoritetspolitik och ett erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk. Politiken utgår från Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, som Sverige har anslutit sig till.

De fem nationella minoriteterna och minoritetsspråken är:

 • judar (jiddisch)
 • romer (romani chib, romska)
 • samer (samiska)
 • sverigefinnar (finska)
 • tornedalingar (meänkieli)

Alla fem minoriteter har funnits i Sverige under mycket lång tid. Judar har bott här sedan 1600-talet och romer sedan 1500-talet. Samerna är ett urfolk och har levt i Sverige sedan urminnes tider. Tornedalingar och sverigefinnar har funnits i Sverige sedan långt före den svenska statsbildningen. Sverige och Finland var under mer än sexhundra år, fram till 1809, ett och samma land.

Sedan början av 2010 har kommuner kunnat ansluta sig till förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli, detta som en del i regeringens minoritetspolitiska strategi för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Anledningen till att finska, samiska och meänkieli har ett förstärkt skydd med förvaltningsområden är att de bedöms vara landsdels- eller minoritetsspråk med historisk geografisk anknytning i Sverige, medan jiddisch och romani chib (romska) räknas som territoriellt obundna språk.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Raija Arvidsson
Hållbarhetsstrateg