Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Integration

Information om hur kommunen arbetar med integration.

Alla människor ska oberoende av bakgrund och kultur ha möjlighet att uppleva att de är en del av det svenska samhället och av Norrköpings kommun. Våra medborgare och besökare är en tillgång för kommunen, alla ska respekteras och känna trygghet. Insatser för allas lika värde och samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället oberoende av bakgrund och livssituation är viktigt. Människors olika bakgrund och erfarenheter utvecklar och skapar nya möjligheter. Kommunfullmäktige har därför beslutat om ett inriktningsdokument för kommunens arbete med integration. Inriktningen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala nämnder och kommunala bolag. Inriktningen är ett styrdokument som beskriver den långsiktiga politiska viljan och bygger på FN:s konvention om mänskliga rättigheter och kommunens vision.

Inriktningsdokument Integration Pdf, 66.6 kB.

Portalen är en mötesplats som startade 2011 i stadsdelen Hageby, men som nu även erbjuds i Navestad. Syftet med Portalens verksamhet är dels att öka deltagande kommuninvånares möjlighet till egen försörjning. Dels att stärka människors förmågor och därmed deras möjlighet till en snabbare integration. Portalen drivs i partnerskap mellan fem lokala parter Hyresbostäder, ABF, Svenska kyrkan, Marieborgs folkhögskola och Norrköpings kommun.

Portalens webbplats

Norrköpings kommun är en part i det arbete som bedrivs på länsövergripande nivå. I Östergötland finns en regional överenskommelse, ”Hållbar integration i Östergötland 2021-2025”, som ska vara vägledande för integrationsarbetet i länet. Den regionala överenskommelsens avsikt är att skapa en gemensam utgångspunkt i samverkan för länet kring integration och inkludering av samtliga personer som bor och lever i Östergötland.

Hållbar integration i Östergötland 2021–2025 (lansstyrelsen.se)

För att möjliggöra ett strategiskt arbete kring integration håller Länsstyrelsen Östergötland i ett så kallat Integrationsråd. Länsstyrelsen sammankallar rådet som leds av landshövdingen. I rådet finns representanter från strategisk nivå från länets 13 kommuner, Arbetsförmedling, Migrationsverket, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. För att driva utvecklingsarbetet vidare i länet och för att samordna länets aktörer har en integrationssamordnare anställts. Till Integrationsrådet finns även en beredningsgrupp kopplad som består av tjänstepersoner från de olika aktörerna. Beredningsgruppen bereder uppdrag och initierar behov till Integrationsrådet och kan på så sätt få upp viktiga strategiska frågor på agendan.

Integrationsråd i Östergötlands län (lansstyrelsen.se)

Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten